To je­den Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To je­den Cytaty: Szczęście? – to co dzień dos­tać je­den uśmiech i zwrócić je­den wiersz. -Władysław Broniewski
To je­den Cytaty: Je­den cham zburzy przy­jemną za­bawę, na­tomiast je­den kul­tu­ral­ny człowiek to zbyt mało, żeby pod­nieść po­ziom za­bawy chamów. -Ryszard Kapuściński
je­den-cham-zburzy-przy­jemną-za­bawę-na­tomiast-­den-kul­­ral­ny-człowiek-to zbyt-ło-żeby-pod­nieść-po­ziom-za­bawy-chamów
To je­den Cytaty: An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos. -P » Terry Pratchett » Mort
To je­den Cytaty: Nie ma de­monów, jeśli nie uważać za de­mona wol­ności; świat jest je­den i Bóg jest je­den, i wiara jest jed­na, przy­byszu, a reszta jest milczeniem. -Stanisław Lem
nie- de­ów-śli-nie uważać-za de­mona-wol­noś-świat-jest ­den-i bóg-jest ­den-i wiara-jest jed­na-przy­byszu-a reszta
To je­den Cytaty: (...) Je­den mo­ment, de­cydujący o całej reszcie. al­bo uda im się poskładać na no­wo i ura­tują szczęśliwą przyszłość, al­bo już na zaw­sze od­dalą się, by przez resztę życia tęsknić i żałować. Al­bo, albo. JE­DEN MO­MENT, JED­NA SZANSA. Przyszłość pod zna­kiem zapytania. (...)  -lazurowa
To je­den Cytaty: Je­den będzie milionerem Dru­gi będzie nikim. Je­den będzie ko­sił kasę, A dru­gi trawniki. Żeby zos­tać milionerem Trze­ba się pouczyć. Nie obi­jać się po knajpach I po mieście włóczyć. -Loko
je­den-będzie-milionerem-dru­gi-będzie-nikim-je­den-będzie-ko­ł-kasę-a-dru­gi-trawniki-Żeby-zos­ć-milionerem-trze­ba ę-pouczyć-nie
To je­den Cytaty: Set­ki emoc­ji w je­den głos wzięły, W jed­no się echo zlały. Łza się po­toczyła, krew się ulała, Oczy wciąż w je­den pun­kt patrzą, I czekają, Cze­kają i nic po­nad to, Aż w końcu głos przemówi, Uwol­ni uczu­cia serca. Wy­buch i spalenie, To tyl­ko je czeka. -płonąca
To je­den Cytaty: Je­den twój czuły gest, jed­no two­je dzi­kie spoj­rze­nie, je­den te­lefon a wszys­tkie mo­je za­pew­nienia, że tym ra­zem ja będę aser­tywna i to ja nie będę liczyć się z twoimi uczu­ciami szlag trafia. Ta cho­ler­na słabość do Ciebie, do twych pie­szczot i czułości. -bluecaffe
To je­den Cytaty: Jak tu się uczyć? Gdy głowa pełna. Pełna Jego. Je­go ser­ca. Je­go duszy. Je­go głosu. Każda mina, Każdy śmiech. Wszys­tko słychać tak jak jest. Tak jak było i odeszło. Nie powróci. Je­mu przeszło. Bo­li serce. Bo­li dusza. Ko­niec tego! Sta­je, pat­rzy w dzi­ki mrok. Je­den krok, Je­den skok. W uszach wiatr. Nag­le trzask. Ja­kiś krzyk, Os­tatni krzyk. Po­tem cisza. Ciem­ność głucha. Nie ma nic. Wy­zionęła ducha.. -I'm nothing
To je­den Cytaty: Ma je­den zawód: życiowy. -Tadeusz Gicgier
To je­den Cytaty: Nieje­den us­trój toczą drobnoustroje. -Tadeusz Gicgier
nieje­den-us­trój-toczą-drobnoustroje
To je­den Cytaty: Trzy przep­ro­wadzki to ty­le co je­den pożar. -Benjamin Franklin
trzy-przep­ro­wadzki-to ty­-co ­den-pożar
To je­den Cytaty: Bóg je­den wie,Kim jest. -Urszula Zybura
To je­den Cytaty: Nieje­den pe­dant stoi na straży bałaganu. -Wiesław Brudziński
nieje­den-pe­dant-stoi-na straży-bałaganu
To je­den Cytaty: Je­den marzy o nieśmier­telności, dru­gi o emeryturze. -Jan Czarny
je­den-marzy-o nieśmier­telnoś-dru­gi-o emeryturze
To je­den Cytaty: Je­den szcze­ry uśmiech tak wiele daje.... -stokrotka123
je­den-szcze­ry-uśmiech-tak-wiele-daje
To je­den Cytaty: Je­den anioł nie spełnia dwóch poselstw. -Talmud
je­den-anioł-nie spełnia-dwóch-poselstw
To je­den Cytaty: Nieje­den mści się, za­nim go skrzywdzą. -Wiesław Brudziński
To je­den Cytaty: Pra­wa człowieka - je­den wy­myślił - wszys­cy zaakceptowali. -Krio
pra­wa-człowieka- ­den-wy­myślił- wszys­cy-zaakceptowali
To je­den Cytaty: Bóg stworzył je­den świat, a człowiek drugi. -Sylvia Plath
bóg-stworzył-­den-świat-a człowiek-drugi
To je­den Cytaty: En política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno. -Konrad Adenauer
en-política-lo-importante-no-es-tener-razón-sino-se-den-a-uno
To je­den Cytaty: Jes­teśmy na świecie tyl­ko ten je­den raz. -Jostein Gaarder
jes­teśmy-na świecie-tyl­ko-ten-­den-raz
To je­den Cytaty: Myślałam, że choć Ty je­den będziesz pa­miętał o moich urodzinach.. -MalinowaMarta
myśłam-że choć-ty ­den-będziesz-pa­mięł-o moich-urodzinach
To je­den Cytaty: Co naj­bar­dziej lu­bią stu­den­ci? Piątki... -bystry.76
co naj­bar­dziej-lu­bią-stu­den­-piątki
To je­den Cytaty: Je­den z uroków mo­dy po­lega na tym, że nicze­mu nie służy. -Francoise Giroud
je­den-z uroków-mo­dy-po­lega-na tym-że nicze­mu-nie służy
To je­den Cytaty: Nim do tyłka wej­dzie dieta, każdy je­den to asceta. -insane breath
nim-do tyłka-wej­dzie-dieta-każdy-­den-to asceta
To je­den Cytaty: TrRu de­tek­tiFF stoRY je­den łysy dru­gi goły. -tom8grab
trru-de­tek­tiff-story-­den-łysy-dru­gi-goły
To je­den Cytaty: Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze. -Niusza
nieje­den-człowiek-udając-głup­ca-postąpił-w życiu-mądrze
To je­den Cytaty: Me­den agan. (gr.) Ne quid ni­mis. (łac.) Wszys­tko w miarę. -Sokrates
me­den-agan-gr-ne-quid-­mis-łac-wszys­tko-w miarę
To je­den Cytaty: już je­den ogień wy­gasł w nas przerzućmy się na in­ny las... -Tygrys
już-­den-ogień-wy­gasł-w nas-przerzućmy ę-na-in­ny-las
To je­den Cytaty: Naj­większy ból u den­tysty spra­wia mi płacenie. -bystry.76
naj­większy-ból-u den­tysty-spra­wia-mi płacenie
To je­den Cytaty: Tyl­ko je­den Ju­dasz na dwu­nas­tu apos­tołów? - nie do wiary!  -Janusz Roś
tyl­ko-­den-ju­dasz-na dwu­nas­-apos­tołów- nie do wiary 
To je­den Cytaty: zły pas­terz przez­nacza je­den pro­cent na straty  -Emilia Szumiło
zły-­terz-przez­nacza-­den-pro­cent-na straty 
To je­den Cytaty: Mąż na wcza­sach: niezi­den­ty­fiko­wany obiekt latający. -Tadeusz Gicgier
mąż-na wcza­sach-niezi­den­ty­fiko­wany-obiekt-latający
To je­den Cytaty: Dwa ser­ca, ale je­den rytm. Te­lepa­tia, gorące policzki.. -czarnycharakter_xd