To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty

Go to Gemtracks Beats
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się. -Aleksander Puszkin
czy­tanie- oto-naj­lep­szy-sposób-ucze­nia-ę
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na to, by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące Cie pytania  -Owid
pro­wokac­ja-to naj­lep­szy-sposób-na to-by człowiek-szczerze-od­po­wie­dział-na nur­tują-cie-pytania 
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Wierz mi, to jest naj­lep­szy sposób, żeby uk­ryć strach. Być taką, hej, do przodu. Żeby nikt się nie domyślił. -Katarzyna Grochola
wierz-mi-to jest naj­lep­szy-sposób-żeby-uk­ryć-strach-być taką-hej-do przodu-Żeby-nikt ę-nie domyślił
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Ciężko uwie­rzyć, że naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem. -Majka_Majdan
ciężko-uwie­rzyć-że naj­lep­szy-przy­jaciel-jest naj­większym-wrogiem
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi. -Walt Whitman
wzo­rowa­nie ę-na in­nych-uz­na­nych-twórcach-to nic-zdrożne­go-to naj­lep­szy-zna­ny-mi sposób-na rozwój-włas­ne­go-­len­
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Jut­ro będzie lep­szy dzień. A jak nie lep­szy, to cho­ciaż nowy. -opuszczona
jut­ro-będzie-lep­szy-dzień-a jak nie lep­szy-to cho­ciaż-nowy
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Wspom­nienia wy­wołują ból. Naj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich. -Harlan Coben
wspom­nienia-wy­wołują-ból-naj­dot­kliw­szy zaś-spra­wiają-naj­lep­sze-z nich
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Jeżeli nie będę naj­lep­szy w tym co ro­bie i najmądrzej­szy w swo­jej dzie­dzi­nie, to wszędzie tam gdzie pójde odeślą mnie z powrotem. -tkaczu32
jeżeli-nie będę-naj­lep­szy-w tym-co ro­bie-i najmądrzej­szy-w swo­jej-dzie­dzi­nie-to wszędzie-tam-gdzie-pójde-odeślą-mnie
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Po­zory często mylą, łat­wo zmy­lić drogę, a naj­lep­szy przy­jaciel sta­je się naj­większym wrogiem. -Nieżywy
po­zory-często-mylą-łat­wo-zmy­lić-drogę-a naj­lep­szy-przy­jaciel-sta­ ę-naj­większym-wrogiem
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !  -Jacob
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka  -samothnick
nie- naj­mniej­sze­go-sen­su-zas­­nawiać ę-nad-tym-czy-dzi­siej­szy-dzień-będzie-lep­szy-od poprzedniego-wys­tar­czy-tyl­ko-wstać
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Naj­lep­szy słuchacz to ściana. 011  -wdech
naj­lep­szy-słuchacz-to ściana-011 
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Jes­tem naj­lep­szy w tym, co ro­bię naj­gorzej i z tym da­rem czuję się błogosławiony. -Kurt Cobain
jes­tem-naj­lep­szy-w tym-co ro­bię-naj­gorzej-i z tym-da­rem-czuję ę-błogosławiony
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ... -paulo86
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Z sa­mobójstwem jest jak ze spa­dochro­niar­stwem: pier­wszy skok jest naj­lep­szy. Powtórka osłabia emoc­je, re­cydy­wa zniechęca. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
z ­mobójstwem-jest jak ze spa­dochro­niar­stwem-pier­wszy-skok-jest naj­lep­szy-powtórka osłabia-emoc­-re­cydy­wa-zniechęca
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Ho­mosek­sualis­ta to naj­lep­szy przy­jaciel kobiety. -Niusza
ho­mosek­sualis­-to naj­lep­szy-przy­jaciel-kobiety
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Naj­lep­szy rozmówca nie odzy­wa się wcale  -Owid
naj­lep­szy-rozmówca-nie odzy­wa ę-wcale 
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Zi­ma to naj­lep­szy ok­res na prze­myśle­nie pew­nych rzeczy  -Intryga
zi­-to naj­lep­szy-ok­res-na prze­myś­nie-pew­nych-rzeczy 
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Trzy­manie w rękach mo­jej córki to naj­lep­szy nar­ko­tyk na świecie. -Kurt Cobain
trzy­manie-w rękach-mo­jej-córki-to naj­lep­szy-nar­ko­tyk-na świecie
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Jeśli dob­rze się zas­ta­nowisz, zaw­sze stwier­dzisz, że dob­ry czyn jest naj­lep­szy dla ciebie. -Peter Singer
jeśli-dob­rze ę-zas­­nowisz-zaw­sze-stwier­dzisz-że dob­ry-czyn-jest naj­lep­szy-dla-ciebie
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Na­wet naj­lep­szy miód nie jest w sta­nie skleić ser­ca, które­go roz­darło ty­siąc har­punów stworzo­nych ze słów. -Devin
na­wet-naj­lep­szy-miód-nie jest w sta­nie-skleić-ser­ca-które­go-roz­darło-ty­ąc-har­punów-stworzo­nych-ze słów
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia. -Kuba Wojewódzki
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Nie bierz życia zbyt se­rio - ale czyń zaw­sze naj­lep­szy użytek z te­go, co posiadasz. -Robert Baden-Powell
nie-bierz-życia-zbyt-se­rio- ale-czyń-zaw­sze-naj­lep­szy-użytek-z te­go-co posiadasz
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott
na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Ma­my naj­lep­szych piłkarzy i, przep­raszam za aro­gan­cję, ma­my naj­lep­sze­go trenera. -José Mourinho
ma­my-naj­lep­szych-piłkarzy-i przep­raszam-za aro­gan­cję-­my-naj­lep­sze­go-trenera
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Gdy­by człowiek mógł sprze­dać się za cenę, jaką so­bie wys­ta­wia, zro­biłby naj­lep­szy in­te­res w życiu. -Czesław Banach
gdy­by-człowiek-mógł-sprze­dać ę-za cenę-jaką-so­bie-wys­­wia-zro­biłby-naj­lep­szy-in­te­res-w życiu
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: W prze­mija­niu jes­tem naj­lep­szy, i tyl­ko wa­rio...gra­fie nie wa­riuj, kiedy? usłyszysz? to co, usłysz...słyszysz??  -Nie umiem pisać więc jestem
w prze­mija­niu-jes­tem-naj­lep­szy-i tyl­ko-wa­riogra­fie-nie wa­riuj-kiedy-usłyszysz-to co-usłyszsłyszysz 
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Człowiek jest lep­szy aniżeli je­go włas­ne czyny. -Andrzej Szczypiorski
człowiek-jest lep­szy-aniżeli-­go-włas­ne-czyny
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Mieli bar­dzo pros­ty plan: być ra­zem do końca życia. Plan, co do które­go wszys­cy z ich kręgu zgodzi­liby się, że jest jak naj­bar­dziej real­ny. By­li naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi, kochan­ka­mi i brat­ni­mi dusza­mi i wszys­cy uważali, że by­cie ra­zem jest ich przez­nacze­niem. Ale tak się złożyło, że pew­ne­go dnia przez­nacze­nie zmieniło zdanie. -Cecelia Ahern
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia. -Heinrich von Kleist
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Lep­szy jest pew­ny pokój niż spodziewa­ne zwycięstwo. -Tytus Liwiusz
lep­szy-jest pew­ny-pokój-ż-spodziewa­ne-zwycięstwo
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której naj­mniej się mówi. -Tucydydes
naj­lep­szą-ko­bietą-jest -o której naj­mniej ę-mówi
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której się naj­mniej mówi. -Tukidydes
naj­lep­szą-ko­bietą-jest -o której ę-naj­mniej-mówi
To jest naj­lep­szy Sposób Cytaty: Na­wet naj­lep­sza te­raźniej­szość marzy o lep­szej przyszłości. -Władysław Grzeszczyk
na­wet-naj­lep­sza-te­raźniej­szość-marzy-o lep­szej-przyszłoś