To ludzie Głębo­ko Cytaty

To ludzie Głębo­ko Cytaty: Są ludzie, którzy pochodzą znikąd i do­nikąd nie wy­rywają się ich ser­ca! To ludzie głębo­ko nie­szczęśli­wi, przy tym pogrążeni w niewie­dzy o roz­miarach swo­jego nieszczęścia. -Henryk Pająk


To ludzie Głębo­ko Cytaty: ... w każdej praw­dzie jest za­war­ta oce­na człowieka... nieraz głębo­ko scho­wana, ale jest... i to tej oce­ny ludzie się boją... -Irracja


w każdej-praw­dzie-jest za­war­-oce­na-człowieka-nieraz głębo­ko-scho­wana-ale-jest-i to tej oce­ny-ludzie ę-boją
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Prze­ciwieństwem praw­dy płyt­kiej jest fałsz, prze­ciwieństwem praw­dy głębo­kiej może być in­na głębo­ka prawda. -Albert Einstein


prze­ciwieństwem-praw­dy-płyt­kiej-jest fałsz-prze­ciwieństwem-praw­dy-głębo­kiej-może-być-in­na-głębo­ka-prawda
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Naj­smut­niej­si ludzie ja­kich w życiu spot­kałam, to ci, którzy nie in­te­resują się niczym głębo­ko. Pas­ja i za­dowo­lenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwi­lowe, nie ma bo­wiem bodźca, który by je podtrzymywał. -Nicholas Sparks


To ludzie Głębo­ko Cytaty: Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy. -Ryder


To ludzie Głębo­ko Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.


To ludzie Głębo­ko Cytaty: Wreszcie się przyz­nałam. Przed sobą. Do­rosłam i nie boję się po­wie­dzieć, że szu­kam miłości, sil­nej, sta­bil­nej i głębo­kiej. Nie żad­nych ro­mansów i miłos­tek. Nie czas również, w moim wieku, kochać się w wyob­rażeniach. Z doświad­cze­nia wiem, że one te­go nie od­wza­jem­nią. Cho­ciaż ludzie z krwi i kości także nie muszą. -constella


To ludzie Głębo­ko Cytaty: Głębo­ko leżą korze­nie głupoty. -Cyceron


głębo­ko-żą-korze­nie-głupoty
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Jes­tem głębo­ko wierzącym ateistą. -Albert Einstein


jes­tem-głębo­ko-wierzącym-ateistą
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Głębo­kie myśli esen­cją życia. -qches


głębo­kie-myśli-esen­cją-życia
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Głębo­ka, praw­dzi­wa miłość mu­si rosnąć i się rozwijać. -Lisa See


głębo­ka-praw­dzi­wa-miłość-mu­-rosnąć-i ę-rozwijać
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Czułą tęsknotę głębo­ko ser­ce nosi. Sa­mot­ne noce. -strzyku


czułą-tęsknotę-głębo­ko-ser­-nosi-sa­­ne-noce
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Bar­dzo głębo­ka jest stud­nia przeszłości. -Tomasz Mann


bar­dzo-głębo­ka-jest stud­nia-przeszłoś
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Zielo­na bluzka. Głębo­ki de­kolt kusi. Ow­szem...wnętrze też. -fyrfle


zielo­na-bluzka-głębo­ki-de­kolt-kusi-ow­szemwnętrze-też
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Głębo­kość pa­radok­su mie­rzy­my sze­rokością uśmiechu. -Feliks Rajczak


głębo­kość-pa­radok­su-mie­rzy­my-sze­rokośą-uśmiechu
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Głębo­ki upa­dek pro­wadzi często do wiel­kiego szczęścia. -Johann Wolfgang Goethe


głębo­ki-upa­dek-pro­wadzi-często-do wiel­kiego-szczęścia
To ludzie Głębo­ko Cytaty: By­wają myśli tak głębo­kie, że są w sta­nie pogrążyć autora. -Bogusław Wojnar


by­wają-myśli-tak-głębo­kie-że są w sta­nie-pogrążyć-autora
To ludzie Głębo­ko Cytaty: Tyl­ko śmierć budzi w człowieku nap­rawdę głębo­kie zainteresowanie. -Aleksander Dumas


tyl­ko-śmierć-budzi-w człowieku-nap­rawdę-głębo­kie-zainteresowanie