To nie zwyk­li Ludzie Cytaty

To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Ludzie starzy zwyk­li mówić, że sta­rość Pa­nu Bo­gu się nie udała. -Antoni Kępiński


ludzie-starzy-zwyk­li-mówić-że sta­rość-pa­nu-bo­gu ę-nie udała
To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Ludzie ma­li biorą zwyk­le swój duży cień za miarę swej wielkości. -Aleksander Świętochowski


To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: To co ludzie na­zywają fa­talną nieu­chron­nością, jest zwyk­le tyl­ko ich własną głupotą. -Arthur Schopenhauer


to co ludzie-na­zywają-fa­talną-nieu­chron­nośą-jest zwyk­-tyl­ko-ich-własną-głupotą
To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej... -Terry Pratchett


To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Nieby­wałe, jak szyb­ko ludzie zwyk­li za­pomi­nać o tym, co obiecy­wali po słowie ,,zawsze


nieby­wałe-jak szyb­ko-ludzie-zwyk­li-za­pomi­nać-o tym-co obiecy­wali-po słowie-zawsze
To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Zwyk­li ludzie płacą tym, co ro­bią, szlachet­ni tym czym są. -Friedrich von Schiller


zwyk­li-ludzie-płacą-tym-co ro­bią-szlachet­-tym-czym-są
To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Oni nie wiedzą więcej niż zwyk­li ludzie, którzy na­wet nie wiedzą, że te­go nie wiedzą. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Zbyt często za­pomi­na się, że jes­tem zwykłym człowiekiem. Mówię cza­sem, że ludzie są zaw­sze tyl­ko ludźmi. I ci wy­socy, i ci nis­cy, pre­zyden­ci i zwyk­li obywatele. -Charles de Gaulle


To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Ludzie, których his­to­ria życia ma lu­ki w związkach za­bawo­wych z otocze­niem w dzieciństwie i wczes­nej młodości, mają zwyk­le duże trud­ności w na­wiązy­waniu kon­taktów seksualnych. -Antoni Kępiński


To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Po­ry ro­ku prze­mijają, ludzie prze­mijają. Wszys­tko trwa tyl­ko przez ja­kiś czas, zwyk­le krótko, i trze­ba się z tym po­godzić. Inaczej człowiek sta­je się nieszczęśliwy. -Rafał Kosik


To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: De­huma­nizac­ja występu­je wte­dy, gdy pew­ne is­to­ty ludzkie uważają in­ne is­to­ty ludzkie za wyk­luczo­ne z ka­tego­rii mo­ral­nej, jaką sta­nowi oso­ba ludzka (…) W ta­kich wa­run­kach sta­je się możli­we, by nor­malni, zdro­wi mo­ral­nie, a zwyk­le na­wet idealis­tycznie myślący ludzie do­kony­wali aktów des­truk­cyjne­go okrucieństwa. -Philip Zimbardo


To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Tyl­ko w Twe ra­miona chcę się wtu­lić mocno. Po to żeby czuć Cię, gdy jest mi strasznie źle. Ciepło Twoich pier­si nie zwyk­le kojąco, Działa na mą duszę, miłość spełnić chce. Niety­kal­ność Twe­go ciała ce­nię so­bie bardzo. Chcę cza­sami poczuć Twe­go ser­ca bicie. Dziś dziewic­twem, ludzie często gardzą. Ja je sza­nuję, kocham Cię niesamowicie. -Unattainables


To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Nie do­tyka za­wiść środ­ka: do szczytów zwyk­le dąży. -Tytus Liwiusz


nie-do­tyka-za­wiść-środ­ka-do szczytów-zwyk­-dąży
To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.


To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Za szczęście zwyk­le się płaci, ale bez te­go ha­raczu nie war­to w ogóle żyć. -Babrara Kosmowska


za szczęście-zwyk­ ę-płaci-ale-bez-te­go-ha­raczu-nie war­to-w ogó-żyć
To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Człowiek, który nie ro­bi błędów, zwyk­le nie ro­bi niczego. -Edward John Phelps


człowiek-który-nie ro­bi-błędów-zwyk­-nie ro­bi-niczego
To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Wyt­rwały czy­tel­nik zwyk­le nie jest ory­ginal­nym autorem. -Piotr Szreniawski


wyt­rwały-czy­tel­nik-zwyk­-nie jest ory­ginal­nym-autorem
To nie zwyk­li Ludzie Cytaty: Nie­chaj ci, co zwyk­li mówić prawdę, nie liczą na niczy­je po­par­cie na tym świecie. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)