To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty

To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty:


To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: -ty­le mam Ci do po­wie­dze­nia.....nies­te­ty nie zrozumiesz... -... -nofuture


ty­-mam-ci do po­wie­dze­nianies­te­ty-nie zrozumiesz
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Często cisza ma do po­wie­dze­nia więcej niż mowa. -Lilliana


często-cisza- do po­wie­dze­nia-więcej-ż-mowa
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Za­nim ot­worzysz us­ta, zas­tanów się dobrze... Czy aby na­pew­no to co masz do po­wie­dze­nia zos­ta­nie zrozumiane. Ludzie niezaw­sze są w sta­nie ogarnąć to co czujemy. Szuf­ladkują pew­ne fak­ty do ka­tego­rii przewinień, nie wy­biegając na bieżąco po­za ra­my schematu. Sche­matu, który nie jest uniwersalny... -patt_


To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Zaw­sze jest coś do po­wie­dze­nia, tyl­ko nieraz brak odwagi... -stokrotka123


zaw­sze-jest coś-do po­wie­dze­nia-tyl­ko-nieraz-brak-odwagi
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Mężczyz­na mil­czy, gdy nie ma nic do po­wie­dze­nia. Ko­bieta - śmieje się. -Tadeusz Breza


mężczyz­na-mil­czy-gdy-nie  nic-do po­wie­dze­nia-ko­bieta - śmieje-ę
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Błogosławiony, który nie mając nic do po­wie­dze­nia nie ob­le­ka te­go w słowa. -Julian Tuwim


błogosławiony-który-nie mając-nic-do po­wie­dze­nia-nie ob­­ka-te­go-w słowa
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Usiłuję pięknie wy­powie­dzieć to, co mam do po­wie­dze­nia, zwłaszcza wte­dy, gdy nie mam nic do powiedzenia. -Tadeusz Kotarbiński


usiłuję-pięknie-wy­powie­dzieć-to-co mam-do po­wie­dze­nia-zwłaszcza-wte­dy-gdy-nie mam-nic-do powiedzenia
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu


To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: To, że mil­czę nie oz­nacza, że nie mam nic do po­wie­dze­nia. Wręcz prze­ciw­nie, gdyż na końcu języ­ka mam ty­siące słów. -Emmalice


to-że mil­czę-nie oz­nacza-że nie mam-nic-do po­wie­dze­nia-wręcz prze­ciw­nie-gdyż-na końcu-języ­ka-mam-ty­ą-słów
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Prze­raża mnie każda re­ligia, która wy­suwa fa­natyczne żąda­nia lub twier­dze­nia, ar­gu­men­tując to wolą boga. -R » Anne Rice » Pandora


prze­raża-mnie-każda-re­ligia-która-wy­suwa-fa­natyczne-żąda­nia-lub-twier­dze­nia-ar­gu­men­tując-to wolą-boga
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Niewiele wie, kto swojej żonie opowiada wszystko, co wie. -Margaret Fuller


niewiele-wie-kto-swojej-żonie-opowiada-wszystko-co-wie
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: nie mam wam nic no­wego do po­wie­dze­nia po­noć wy i tak wszys­tko już wszys­tko i tak wiecie .............................................................. .............................................................. a jed­nak ciągle py­tacie dlacze­go ??  -samothnick


To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Gdy w słoneczny let­ni dzień masz do wy­boru: sie­dze­nie nad try­gono­met­rią al­bo per­spek­tywę kon­certów to wiado­mo, że wy­bie­rzesz to drugie. -Agnieszka Chylińska


gdy-w słoneczny-let­-dzień-masz-do wy­boru-sie­dze­nie-nad-try­gono­met­rią-al­bo-per­spek­tywę-kon­certów-to wiado­mo
To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: Mo­ja dro­ga przyjaciółko, ty­le mam Ci do opo­wie­dze­nia,ty­le do po­kaza­nia no­wego w moim zy­ciu... Daw­no nie roz­ma­wiałyśmy... Myślałam,wręcz czułam,że po­godziłam sie ze stratą Ciebie,że nie bra­kuje mi godzin,ja­kie ze sobą spędzałyśmy... Jed­nak... my­liłam się. Czuję,że wra­casz,kiedy jes­tem sa­mot­na,kiedy tak mi źle... Chcę Cię zno­wu obok siebie,lecz... Mo­ja dro­ga przy­jaciółko,prosze... zos­taw mnie... -justlife


To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: -Wszys­tko zos­tało już kiedyś powiedziane. -Może i tak, ale nie przeszkadza to w po­wie­dze­niu te­go jeszcze raz. Niektóre słowa, bądź zda­nia, aż proszą się o powtórzenie... -Na przykład? -Kocham Cię, pięknie wyglądasz, tęsknie... -I tyle? -To więcej niż Ci się wy­daje mój młody uczniu, zdarzają się sy­tuac­je kiedy człowiek chciałby to po­wie­dzieć jeszcze cho­ciaż je­den raz, ale nie ma ta­kiej możliwości. -Ivelios


To niewiele Masz Do po­wie­dze­nia Cytaty: W su­mie działanie Kościoła wy­dało mu się znacznie bar­dziej up­rawnione w przy­pad­ku pog­rzebów niż na­rodzin czy ślubów. Kościół był tu w swoim żywiole, miał coś do po­wie­dze­nia na te­mat śmier­ci; w wy­pad­ku miłości było to zde­cydo­wanie bar­dziej wątpliwe. -H » Michel Houellebecq » Mapa i terytorium