To tak Jak z wycho­waniem Cytaty

To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą. -Haruki Murakami


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty:


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Gdy­by wycho­wanie i pou­cza­nie da­wało owo­ce, to jakże mógłby wycho­wanek Se­neki wy­rosnąć na Nerona?  -Arthur Schopenhauer


gdy­by-wycho­wanie-i pou­cza­nie-da­wało-owo­-to jakże-mógłby-wycho­wanek-se­neki-wy­rosnąć-na nerona 
To tak Jak z wycho­waniem Cytaty:


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Wycho­wywa­li mnie tak, jak ja sam te­go chciałem, A może to ja ich wychowywałem? I choćbym dzi­siaj marzył o pow­ro­cie do kąta za karę, To nie mam już ni­kogo, kto chciałby mnie w nim postawić... znajomemu  -Niusza


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: ... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie... -Irracja


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: - Co to jest? - spy­tała Des­pi­na, oglądając dziw­ny przed­miot. No tak, skąd mogła wie­dzieć, jak wygląda książka? Nie wycho­wywała się na zam­ku ani w rodzi­nie bo­gate­go kupca. - To jest ta­ka rzecz, która orzecho­wuje his­to­rie - wy­jaśnił Fenoglio. -Cornelia Funke


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Jes­teśmy jak ci wygłod­niali pustelnicy, Tęskno­ta nas wy­pełnia, lecz nig­dy nie nasyci… - z podzięko­waniem dla ~giulietki  -Papillondenuit


jes­teśmy-jak  wygłod­niali-pustelnicy-tęskno­-nas-wy­pełnia-lecz-nig­dy-nie nasyci-z podzięko­waniem-dla-~giulietki 
To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Na przykład na pla­necie Ziemia ludzie uważali, że są in­te­ligen­tniej­si od del­finów, tak dużo bo­wiem do­kona­li – stworzy­li koło, No­wy Jork, woj­ny i tak da­lej – del­fi­ny zaś nie ro­biły nic po­za buszo­waniem w wodzie i leżeniem brzuchem do góry. Del­fi­ny uważały na od­wrót: że to one są znacznie in­te­ligen­tniej­sze od ludzi – i to z tych sa­mych powodów. -A » Douglas Adams » Autostopem przez Galaktykę


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Próżno­waniem po­niża się da­ry natury. -Mikołaj Kopernik


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Jes­tem wycho­wawcą i cała sztu­ka po­lega na tym, żeby tak mówić do młodzieży, żeby gru­pa miała poczu­cie, że mówię do wszys­tkich, a za­razem każde­go widzę i do każde­go mówię. -Jacek Kuroń


To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Zen jest od­symbo­lizo­waniem świata  -Autor nieznany


zen-jest od­symbo­lizo­waniem-świata 
To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Uśmiech jest naj­większym podzięko­waniem za wszystko  -Intryga


uśmiech-jest naj­większym-podzięko­waniem-za wszystko 
To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Naj­tańszym podzięko­waniem jest 


naj­ńszym-podzięko­waniem-jest bóg-zapłać
To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Miłość jest poszu­kiwa­niem i od­kry­waniem, pośpie­chem i oczekiwaniem. -Jerzy Andrzejewski


miłość-jest poszu­kiwa­niem-i od­kry­waniem-pośpie­chem-i oczekiwaniem
To tak Jak z wycho­waniem Cytaty: Co z te­go, że bu­duje­my mias­ta z twar­dy­mi mu­rami, które nie poz­wolą na łatwą zgubę, sko­ro i tak jeszcze łat­wiej zna­leźć oso­by wycho­wane z twar­dy­mi ser­ca­mi, które zaw­sze będą próbo­wać oblężenia. Z cyk­lu po­wieści