To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty

To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Ta wrażli­wość nap­rawdę jest i to jest bar­dzo sta­now­cza, ale trze­ba z nią wal­czyć a nie się jej bać... -Lelusiowa


ta wrażli­wość-nap­rawdę-jest i to jest bar­dzo-sta­now­cza-ale-trze­ba-z ą-wal­czyć-a nie ę-jej-bać
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Naj­trud­niej­szy mo­ment: ro­zez­nać, czy to właśnie to uczu­cie, o które war­to wal­czyć, czy trze­ba już dać spokój, żeby nie dręczyć bez­ce­lowo swo­jego serca. -Gold Fishy


naj­trud­niej­szy-mo­ment-ro­zez­nać-czy-to właśnie-to uczu­cie-o które-war­to-wal­czyć-czy-trze­ba-już-dać-spokój-żeby
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Nie łat­wo wal­czyć z naturą. -Demostenes


nie-łat­wo-wal­czyć-z naturą
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Kiedy chcesz się cze­goś nau­czyć, nie trze­ba sięgać po książkę. Trze­ba z kimś porozmawiać. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Pan Ibrahim i kwiaty Koranu


To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: W piłce nożnej i w życiu war­to wal­czyć do końca. -Latawiec2003


w pił-nożnej-i w życiu-war­to-wal­czyć-do końca
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Le­piej wal­czyć za coś, niż żyć bez celu. -George Smith Patton


To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Le­piej wal­czyć z ot­warty­mi ocza­mi, niż ot­wartym sercem. -Krio


le­piej-wal­czyć-z ot­warty­mi-ocza­mi-ż-ot­wartym-sercem
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Przys­toi wal­czyć w ob­ro­nie praw, wol­ności, ojczyzny. -Cyceron


przys­toi-wal­czyć-w ob­ro­nie-praw-wol­noś-ojczyzny
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Siłą wal­czyć o swo­je - to dob­re dla dzi­kich zwierząt. -Enniusz


siłą-wal­czyć-o swo­- to dob­re-dla-dzi­kich-zwierząt
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Jak fe­niks powstać I nig­dy się nie poddać Bo wal­czyć trzeba  -matijah


jak-fe­niks-powstać-i-nig­dy ę-nie poddać-bo-wal­czyć-trzeba 
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi. -Alfred Adler


Łat­wiej-jest wal­czyć-o za­sady-ż-żyć-zgod­nie-z nimi
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Pot­ra­fimy wal­czyć o wol­ność, ale trud­no się nam jej dorabiać. -Józef Stanisław Tischner


pot­ra­fimy-wal­czyć-o wol­ność-ale-trud­no ę-nam-jej-dorabiać
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Całe życie to wal­ka ze sobą, a nie z in­ny­mi. Nau­czyć się siebie, to jak wyg­rać ze wszystkimi. -Vort


całe-życie-to wal­ka-ze sobą-a nie z in­ny­mi-nau­czyć ę-siebie-to jak wyg­rać-ze wszystkimi
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: O wol­ność można wal­czyć le­gal­nie do­piero wte­dy, gdy się ją już posiada. -Tadeusz Kotarbiński


o wol­ność-można-wal­czyć-­gal­nie-do­piero-wte­dy-gdy ę-ją już-posiada
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości. -Henryk Sienkiewicz


kochać-nie jest dość-trze­ba-umieć-kochać-i trze­ba-umieć-nau­czyć-miłoś
To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca. -Emilia Szumiło


To trze­ba O niego Wal­czyć Cytaty: Ale Ty wiesz, że gdy milczę, I zni­kam na chwilę, Po­jawiam się znów w Twoim świecie, Aby wal­czyć o ko­lej­ny dzień. -Angel Des Penseurs


ale-ty wiesz-że gdy-milczę-i-zni­kam-na chwilę-po­jawiam ę-znów-w twoim-świecie-aby-wal­czyć-o ko­lej­ny-dzień