To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty

To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Życie cuchnie. Jest jak us­ta­wiona gra, w której zaw­sze wyg­ry­wa ka­syno. War­to o tym pamiętać. -Janet Fitch


Życie-cuchnie-jest jak us­­wiona-gra-w której zaw­sze-wyg­ry­wa-ka­syno-war­to o tym-pamięć
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Życie to us­ta­wiona gra i ka­syno zaw­sze wyg­ry­wa, ale war­to po­sie­dzieć przy sto­le i grać dla sa­mej przy­jem­ności grania. -Janet Fitch


Życie-to us­­wiona-gra-i ka­syno-zaw­sze-wyg­ry­wa-ale-war­to-po­sie­dzieć-przy-sto­-i grać-dla-­mej-przy­jem­noś-grania
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Ten, kto wyg­rał, zaw­sze grał dobrze. -Georgie Herbert


To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: – Dlacze­go Chaos zaw­sze wyg­ry­wa z Porządkiem? – Po­nieważ jest le­piej zorganizowany. -Terry Pratchett


 dlacze­go-chaos-zaw­sze-wyg­ry­wa-z porządkiem-po­nieważ-jest ­piej-zorganizowany
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Wiem, że nie można zaw­sze wyg­ry­wać, ale tym ra­zem nie odpuszcze. -opuszczona


wiem-że nie można-zaw­sze-wyg­ry­wać-ale-tym-ra­zem-nie odpuszcze
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Zwie­rza­nie się dru­giemu człowieko­wi jest w grun­cie rzeczy jak gra, w której al­bo wszys­tko się przeg­ry­wa, al­bo wyg­ry­wa. Ten dru­gi jest zaw­sze prze­ciw­ni­kiem i dokład­nie tak na­leży go trak­to­wać. Żaden gracz nie kładzie od­kry­tych kart na sto­le. Trzy­ma je w dłoni i wy­biera, które wyrzu­cić pier­wsze, a które zat­rzy­mać do końca. -Isabel Abedi


To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Ja­kie ma szan­se przy­jaźń dwóch ko­biet z przy­jaźnią ko­biety i mężczyz­ny?? Żad­nych.... Zaw­sze wyg­ra ta druga.... -Alicja


ja­kie- szan­se-przy­jaźń-dwóch-ko­biet-z przy­jaźą-ko­biety-i mężczyz­ny-Żad­nych-zaw­sze wyg­ra- druga
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę. -MistrzyniPióra


zaw­sze ę-ja­koś-układa-zaw­sze po­mimo-wszys­tkiego-do siebie-wra­camy-zaw­sze pot­ra­fię-po­now­nie-być-szczęśli­wa
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze. -Tyska1990.07


To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Prak­tycznie gra kom­pu­tero­wa jest lep­sza niż życie, bo ją zaw­sze można wyłączyć... -daniello


prak­tycznie-gra-kom­pu­tero­wa-jest lep­sza-ż-życie-bo ją zaw­sze-można-wyłączyć
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Ludzie o cias­nych umysłach zaw­sze ata­kowa­li to, co nie mieściło się w gra­nicach ich pojmowania. -B » Dan Brown » Zaginiony symbol


ludzie-o cias­nych-umysłach-zaw­sze-ata­kowa­li-to-co nie mieśło ę-w gra­nicach-ich-pojmowania
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Nie ma gra­nicy między od­wagą a sza­leństwem, po­nieważ człowiek zaw­sze był, jest i będzie szalony. -NightHuntress


nie- gra­nicy-między-od­wagą-a sza­ństwem-po­nieważ-człowiek-zaw­sze-był-jest i będzie-szalony
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Zaw­sze Cię już znajdę. Nie ważne w ja­kim wciele­niu. Za duża część mo­jej duszy zos­tała przy­pisa­na To­bie. Mi­mo, iż cza­sem mogę myśleć, że błądze. Zaw­sze będę się zbliżał do Ciebie, bo zaw­sze będę w drodze. -Fisher


To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Mój kocha­ny Pu­pun­ku ❤  Kończysz dziś 35 lat. Z tej okaz­ji chciałabym Ci życzyć dużo zdro­wia, szczęścia, pieniędzy, wyg­ra­nej wal­ki, w którą wierzę, że wyg­rasz oraz og­romnej miłości do mnie ❤  Bar­dzo Cię kocham, Mi­sia­czku i na prawdę pragnę być z Tobą na zaw­sze. Przep­raszam, że Cię cza­sem ranię. Jes­teś dla mnie naj­ważniej­szy. Ra­zem wszys­tko nam się uda. Two­ja Joasia ❤  -Mrs Vercetti


To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: słowo to igła zos­ta­wiona na poduszce zra­ni two­je sny zos­ta­wiona w ulu­bionej książce zra­ni twoją wyobraźnię zos­ta­wiona w ot­wartej dłoni zra­ni two­je serce słowo to igła tyl­ko ta­ka przez którą nie da się przew­lec nici  -czarnaj


To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: Spoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej. -Louis Pasteur


spoglądać-w górę-ęgać-myślą-po­za-gra­nice-widzial­ne­go-świata-i wzno­ć ę-wyżej-zaw­sze wyżej
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: szpon­ce w szuwarach jak gra­jek na wagarach wyg­ry­wam co rusz   -Cykam


szpon­-w szuwarach-jak-gra­jek-na wagarach-wyg­ry­wam-co rusz- 
To us­ta­wiona Gra I ka­syno Zaw­sze Wyg­ry­wa Cytaty: '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*  -Moon G