To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty

To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: A mo­ze to wlas­nie ten właści­wy mo­ment by byc szczęśli­wa? Zam­knac drzwi, spa­lić mos­ty, wyrzu­cic zdje­cia, zos­ta­wic wspom­nienia, ale nie kar­mic ni­mi wlas­ne­go ser­ca. Wiem ja­ka mialam przeszlosc, tam juz by­lam, swo­je błędy zrobilam. -Wesolek25


To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Trzy­masz ma reke, Gladzisz me wlosy, Bie­rzesz na spacer W po­ran­ku rosy. Choc jes­tem zla, Dob­re­go nic we mnie, Przy­tulasz mnie codzien, Ca­lujesz tajemnie... I tyl­ko ten strach, Że stra­cic Cie moge, Prze­pel­nia ma dusze, Przyw­ra­ca trwoge... Że zra­nie doglebnie, Przez wlas­na glupote. Przez wlas­ne klamstwa, Kto­re wciaz plote. I z te­go strachu, Co noc tyl­ko szlocham. Bo chy­ba naprawde... Nap­rawde Cie kocham... -Amorek


To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Soc­ja­lizm jest to us­trój niewol­niczy i możemy so­bie wyb­rać właści­ciela. Je­den właści­ciel na­każe nam re­ligię, a dru­gi za­każe nam religii. -Janusz Korwin-Mikke


soc­ja­lizm-jest to us­trój-niewol­niczy-i możemy-so­bie-wyb­rać-właś­ciela-je­den właś­ciel-na­każe-nam-re­ligię-a dru­gi
To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty:


To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: -A jak poz­nasz że to ten właści­wy, je­dyny ?- za­pytał mnie. -Po oczach, zo­baczę w nich wszys­tko, mój cały świat -A co widzisz w moich ? - Kiedyś widziałam wszyt­ko...-ur­wałam - ale te­raz nie widzę już nic prócz głębo­kiej pus­tki .... -cytlopka


To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Przez set­ki lat ludzie wie­rzy­li, iż jaszczur­ki w stud­ni do­wodzą, że wo­da jest świeża i zdat­na do pi­cia. I przez cały ten czas ani ra­zu nie za­dali so­bie py­tania, gdzie właści­wie jaszczur­ki chodzą do toalety. -Terry Pratchett


To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Ro­syj­ski In­sty­tut Wi­ruso­logii za­leca, że naj­lep­szą szcze­pionką prze­ciw gry­pie jest 100 gram wódki dzien­nie, i co tu właści­wie ko­men­to­wać?! Po pros­tu kto nie kocha Ros­jan, ten ab­sty­nent - zap­rza­niec jeden!  -fyrfle


To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Zaz­droszczą ci po pros­tu te­go, że jes­teś szczęśli­wym człowiekiem. Zaz­droszczą ci te­go, że ty im nie zaz­drościsz. Jedną z naj­smut­niej­szych właści­wości człowie­czej egzys­ten­cji jest fakt, że niektórzy ludzie nie pot­ra­fią cie­szyć się sa­mym życiem, ale ra­dość znaj­dują tyl­ko w niepo­wodze­niach innych. -Dean Ray Koontz


To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Na przykład w ce­nie benzy­ny 70% to podatek Na ut­rzy­manie tej hyd­ry niena­syco­nej, ich dzieci, żon i matek I właści­wie kto wódki nie pi­je ten jest wyw­ro­tow­cem, tak Świado­mie uszczup­lającym docho­dy państwa – bezideowcem Przez 7 lat zbu­dowa­no w Pol­sce 19 ki­lometrów autostrady Los An­ge­les ma około 20, a War­sza­wa po­nad 700 radnych  -Kazik Staszewski


To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Nie ma właści­wie końca dla wynalazków. -Edgar Allan Poe


To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Każdy z właści­cieli ko­ta wie, że nie po­siada ko­ta na własność. -Ellen Perry Berkeley


każdy-z właś­cieli-ko­-wie-że nie po­siada-ko­-na własność
To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Ge­nial­ni mężczyźni właści­wie nie po­win­ni się żenić. -Luise Rinser


ge­nial­-mężczyź-właś­wie-nie po­win­ ę-żenić
To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Przy­jaźń: to jest właści­wie ocze­kiwa­nie niemożliwego. -Stefan Napierski


przy­jaźń-to jest właś­wie-ocze­kiwa­nie-niemożliwego
To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Ko­biety nie wiedzą nig­dy, cze­go właści­wie mężczyźni nie znoszą. -Johann Wolfgang Goethe


ko­biety-nie wiedzą-nig­dy-cze­go-właś­wie-mężczyź-nie znoszą
To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: His­to­ria nie uczy nas właści­wie nicze­go in­ne­go po­za tym, na czym po­lega złe rządzenie. -Thomas Jefferson


his­to­ria-nie uczy-nas-właś­wie-nicze­go-in­ne­go-po­za-tym-na czym-po­lega-złe-rządzenie
To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Korzys­taj z właści­wej chwili. -Pittakos


korzys­taj-z właś­wej-chwili
To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Nie wys­tar­czy pójść we właści­wym kierun­ku. Trze­ba jeszcze zro­bić to w porę. -Paweł Jasienica


nie-wys­tar­czy-pójść-we właś­wym-kierun­ku-trze­ba jeszcze-zro­bić-to w porę
To wlas­nie Ten Właści­wy Cytaty: Z po­godą to jak z hu­morem, właści­wie nig­dy nie wiado­mo, kiedy się zmieni i do ja­kiego stopnia. -Krystyna Siesicka


z po­godą-to jak z hu­morem-właś­wie-nig­dy-nie wiado­mo-kiedy ę-zmieni-i do ja­kiego-stopnia