Tor­tu­rach Cytaty

Tor­tu­rach Cytaty: Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor. -Jonathan Swift


naj­lep­szy­mi-­karza­mi-na świecie-są-dok­tor-dieta-dok­tor-spokój-i dok­tor-dob­ry-humor
Tor­tu­rach Cytaty: Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia. -Nicole


Tor­tu­rach Cytaty: Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje. -Max von Sydow


ak­tor-max-von-sy­dow-za­pyta­ny-w roz­mo­wie-przez-grażynę-tor­bicką-co uważa-za naj­większe-osiągnięcie-naszej-cy­wili­zac­ji
Tor­tu­rach Cytaty: Ak­tor­stwo dnia codzien­ne­go tym się różni od ak­tor­stwa w teat­rze, że wszys­cy grają przed wszys­tki­mi i wiedzą nawza­jem o so­bie, że grają. -Czesław Miłosz


ak­tor­stwo-dnia-codzien­ne­go-tym ę-róż-od ak­tor­stwa-w teat­rze-że wszys­cy-grają-przed-wszys­tki­mi-i wiedzą-nawza­jem
Tor­tu­rach Cytaty:


Tor­tu­rach Cytaty: Które­goś dnia przybędę w przebraniu In­ny ko­lor ta sa­ma twarz Roz­broję cię za­nim zdasz so­bie sprawę by od­dać ci serce Po­woli po­kocham cię bardziej i będę dbać o ciebie w dob­rym i złym Dam ci niebo będę twoim płaszczem to­bie się oddam Uzur­pa­tor­ka cze­kająca na twoją miłość Uzur­pa­tor­ka, ro­bisz mi krzywdę serce od­kryj nie, wspom­nij mnie Uzurpatorka ja... -agulka


Tor­tu­rach Cytaty: Upiory jakieś mam na rękach kołysać w bzdu­rach po szyję?  -Władysław Broniewski


upiory-jakieś-mam-na rękach-kołysać-w-bzdu­rach-po szyję 
Tor­tu­rach Cytaty: Jeśli chce się no­sić głowę w chmu­rach, trze­ba obiema no­gami stąpać po ziemi. -Terry Pratchett


jeśli-chce ę-no­ć-głowę-w chmu­rach-trze­ba-obiema-no­gami-stąpać-po ziemi
Tor­tu­rach Cytaty: Klep­sydry pias­ko­we są dokład­niej­sze, ale te roz­le­piane na mu­rach też są rodza­jem zegara. -Wiesław Brudziński


klep­sydry-pias­ko­we-są dokład­niej­sze-ale-te roz­­piane-na mu­rach-też-są rodza­jem-zegara
Tor­tu­rach Cytaty: Se­kun­da te­go szczęścia za wie­czne tor­tu­ry piekła. -Ernst Theodor Amadeus Hoffmann


Tor­tu­rach Cytaty: Ora­tor mówi z pa­tosem nie swoim głosem. -Feliks Rajczak


ora­tor-mówi-z pa­tosem-nie swoim-głosem
Tor­tu­rach Cytaty: Dy­rek­tor wie, szef umie, re­ferent potrafi. -Bolesław Paszkowski


Tor­tu­rach Cytaty: Da­rem­ny to trud, ogarnąć ko­biecy os­cy­la­tor nastrojów. 011  -wdech


da­rem­ny-to trud-ogarnąć-ko­biecy-os­cy­­tor-nastrojów-011 
Tor­tu­rach Cytaty: Po­dob­no człowiek może wyczuć kroplę so­ku z cyt­ry­ny w kil­ku­set lit­rach wody. Ty jes­teś tą kwaśną kroplą w wodzie mo­jego życia. -Gold Fishy


po­dob­no-człowiek-może-wyczuć-kroplę-so­ku-z cyt­ry­ny-w kil­ku­set-lit­rach-wody-ty-jes­teś-tą kwaśną-kroplą-w wodzie
Tor­tu­rach Cytaty: Sta­raj się żyć tak, by w do­tyku ser­ca zmysły mogły tonąć - sa­mot­ność izo­luje szczęście w pa­rach, a nie w jednostkach. -Papużka


sta­raj ę-żyć-tak-by w do­tyku-ser­ca-zmysły-mogły-ąć- ­­ność-izo­luje-szczęście-w pa­rach-a nie w jednostkach
Tor­tu­rach Cytaty: Wdychał metalu, jak się ut­le­niał piszczał. Tor ma pociągi. -Cykam


wdychał-metalu-jak ę-ut­­niał-piszczał-tor- pociągi
Tor­tu­rach Cytaty: Do sztu­ki tworze­nia ka­lig­ra­fii możemy porównać spo­koj­ny sen, w którym od­poczy­wamy w chmu­rach roz­koszując się pasją . -Chemicals


do-sztu­ki-tworze­nia-ka­lig­ra­fii-możemy-porównać-spo­koj­ny-sen-w którym od­poczy­wamy-w chmu­rach-roz­koszując ę-pasją
Tor­tu­rach Cytaty: Ty, Pa­nie ty­le cza­su masz, Mie­szka­nie w chmu­rach i błękicie A ja na głowie mnóstwo spraw I na to wszys­tko jed­no życie. -Magdalena Czapińska


ty-pa­nie-ty­-cza­su-masz-mie­szka­nie-w chmu­rach-i błękicie-a-ja na głowie-mnóstwo-spraw-i-na to wszys­tko-jed­no-życie