Tra­ci Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tra­ci Cytaty: Jeśli tra­cisz pieniądze, nic nie tra­cisz. Jeśli tra­cisz zdro­wie, coś tra­cisz. Jeśli tra­cisz spokój, tra­cisz wszystko. -Bruce Lee
jeśli-tra­cisz-pieniądze-nic-nie tra­cisz-jeśli tra­cisz-zdro­wie-coś-tra­cisz-jeśli tra­cisz-spokój-tra­cisz-wszystko
Tra­ci Cytaty: Człowiek tra­ci grunt pod no­gami, kiedy tra­ci ochotę do śmiechu. -Ken Kesey
człowiek-tra­-grunt-pod-no­gami-kiedy-tra­-ochotę-do śmiechu
Tra­ci Cytaty: Krzycząc, tra­cimy głos Płacząc, tra­cimy wodę, która nas wypełnia Kochając, tra­cimy siebie na rzecz dru­giej osoby Chwi­le bez­powrot­nie znikają Zos­tając je­dynie w sercu Które choć umysł przyćmi Na zaw­sze będą wy­ryte w sercu  -Mitria
Tra­ci Cytaty: Naród, który tra­ci pa­mięć, tra­ci sumienie. -Zbigniew Herbert
Tra­ci Cytaty: ty­le różnych dziew­czyn znacie, ale rację mi przyz­na­cie, że - choć cza­sem by­wa os­tra - faj­na jest ta mo­ja sios­tra !  -lovely-girl
ty­-różnych-dziew­czyn-znacie-ale-rację-mi przyz­na­cie-że- choć-cza­sem-by­wa-os­tra-faj­na-jest  mo­ja-sios­tra- 
Tra­ci Cytaty: Tra­wo, tra­wo do kolan! Pod­nieś mi się do czoła, Żeby myślom nie było Ani mnie, ani pola. -Julian Tuwim
tra­wo-tra­wo-do kolan-pod­nieś-mi ę-do czoła-Żeby-myślom-nie było-ani-mnie-ani-pola
Tra­ci Cytaty: Po­pełnić błąd to jeszcze nie tra­gedia. Tra­gedią jest upiera­nie się przy tym błędzie. -François de La Rochefoucauld
po­pełć-błąd-to jeszcze-nie tra­gedia-tra­gedią jest upiera­nie ę-przy-tym-błędzie
Tra­ci Cytaty: Tra­gedia w życiu nie po­lega na nie osiągnięciu swo­jego ce­lu. Tra­gedia po­lega na bra­ku celów do osiągniecia. -Benjamin Mays
tra­gedia-w życiu-nie po­lega-na nie osiągnięciu-swo­jego-­lu-tra­gedia po­lega-na bra­ku-celów-do osiągniecia
Tra­ci Cytaty: Praw­dziwą tra­gedią jest tra­gedia człowieka, który nig­dy w życiu nie był gotów podjąć ek­stre­mal­ne­go wy­siłku – on nig­dy nie wy­korzys­tał wszys­tkich swoich możli­wośći, nie wzniósł się tak wy­soko jak by mógł. -Arnold Bennett
Tra­ci Cytaty: Paul Di­rac ożenił się z sios­trą in­ne­go fi­zyka, Euge­niu­sza Wig­ne­ra. Gdy pew­ne­go dnia od­wie­dzi­li go daw­no nie widziani zna­jomi i zo­baczy­li niez­naną im ko­bietę po­dającą her­batę, za­pyta­li o nią gospodarza. - Aaa... to sios­tra Wig­ne­ra - od­po­wie­dział Dirac. -Paul Dirac
Tra­ci Cytaty: znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram  -xdomix
Tra­ci Cytaty: Wier­sz dla Mar­ci­na Plew­ki i je­mu po­dob­nych . Będziesz jak drze­wo Na morzu tra­wy ugiętej Zmienisz krajobraz Wokół pochy­lony Pa­sować nie będziesz Jak brak zęba W gębie dzien­ni­karza Jak to dziec­ko Co króla na­giego wska­zało Ciebie jed­nak wyk­lną Ale będziesz I po­wiesz Dasz świadectwo Człowie­czeństwa De­ficy­tu czasów naszych Będziesz je­den Jak to drze­wo na morzu Tra­wy ugiętej  -RozaR
Tra­ci Cytaty: Stąpałam po tra­wy po­sadzce zielonej gdzie Je­zus na drze­wie krzyża powieszony pod ma­jes­ta­tem nieba gdzie tra­wy pol­ne ku Bożej chwale po­ziom­ki - krwi krop­le w sier­pniowym upale i światło co cienie zalewa... Wstąpiłam w po­wiet­rza de­likat­ny dotyk Duch Święty nad łąką ni­by biały motyl moc wiel­ka soczys­tej zieleni Anioły z gałęzi zer­kały po cichu ich czys­te uśmie­chy w kwiato­wym kielichu zer­wałam - i skradłam jesieni  -Gold Fishy
Tra­ci Cytaty: Ludzie po­ruszają się po wy­tyczo­nych przez los al­bo przez­nacze­nie - obojętnie jak to naz­wać - tra­sach. Na mgnienie oka krzyżują się one z naszy­mi i idą da­lej.Bar­dziej niż rzad­ko i tyl­ko nieliczni zos­tają na dłużej i chcą iść naszy­mi tra­sami.Zdarzają się jed­nak i ta­cy, którzy zais­tnieją wys­tar­cza­jaco długo, aby chciało się ich zat­rzy­mać. Ale oni idą dalej. -Janusz Leon Wiśniewski
Tra­ci Cytaty:
na-sucho-to i tra­wa-nie urośnie-m
Tra­ci Cytaty: Głupo­ta jest sios­trą zbrodni. -Sofokles
głupo­-jest sios­trą-zbrodni
Tra­ci Cytaty: Kto prag­nie więcej, tra­ci to co ma. -Ezop
kto-prag­nie-więcej-tra­-to co 
Tra­ci Cytaty: Dno każdej tra­gedii to głupota. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
Tra­ci Cytaty: Tyl­ko tra­wa głaszcze stopę, która ją depcze. -Autor nieznany
tyl­ko-tra­wa-głaszcze-stopę-która-ją depcze
Tra­ci Cytaty: Mod­litwa jest sios­trą ptaków... -William James
Tra­ci Cytaty: Tra­dyc­ja jest de­mok­racją umarłych. -Gilbert Keith Chesterton
Tra­ci Cytaty: Jed­na śmierć to tra­gedia, mi­lion - to statystyka. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Tra­ci Cytaty: Nieobec­ność po­wodu­je, że ser­ce tra­ci na wadze. -C » Jonathan Carroll » Poza ciszą
Tra­ci Cytaty: Tra­fia mnie szlag,bo Ciebie mi brak. -promyczek22
tra­fia-mnie-szlagbo-ciebie-mi brak
Tra­ci Cytaty: Tra­dyc­ja wol­ności jest wszystkim. -B » Anthony Burgess » Mechaniczna pomarańcza
Tra­ci Cytaty: Sios­trą roz­koszy jest smutek. -Ezop
sios­trą-roz­koszy-jest smutek
Tra­ci Cytaty: Nig­dy nie chcę tra­cić mo­jej rodziny. -kamilka88
nig­dy-nie chcę-tra­ć-mo­jej-rodziny
Tra­ci Cytaty: wszys­tko na­biera ko­lorów czy je do­piero tra­ci ??  -badtomek
wszys­tko-na­biera-ko­lorów-czy- do­piero-tra­- 
Tra­ci Cytaty: Jed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ci sens . -zezulec
jed­na-wiado­mość-i wszys­tko-tra­-sens
Tra­ci Cytaty: Tra­cimy to, cze­go nie pot­ra­filiśmy mieć. -Starlight
tra­cimy-to-cze­go-nie pot­ra­filiśmy-mieć
Tra­ci Cytaty: Nie mam na to cza­su, żeby tra­cić czas. -Tadeusz Kotarbiński
Tra­ci Cytaty: (...) tak to już by­wa z ba­nałami, że często tra­fiają w sedno. -Harlan Coben
tak-to już-by­wa-z ba­nałami-że często-tra­fiają-w sedno
Tra­ci Cytaty: Na­wet bu­merang, gdy dob­rze tra­fi, nie wraca. -Władysław Grzeszczyk
Tra­ci Cytaty: Przy­tyka dłoń do ust, przełyka ciszę, tra­wi ją w NIEpokoju. -Papużka
przy­tyka-dłoń-do ust-przełyka-ciszę-tra­wi-ją w niepokoju
Tra­ci Cytaty: Po teolo­gii tra­ci się wiarę, a po fi­lozo­fii głupieje. -Krzysztof Wenanty
po teolo­gii-tra­ ę-wiarę-a po fi­lozo­fii-głupieje