Tro­je Cytaty

Tro­je Cytaty: Pat­rzę w lus­tro i widzę zło, chcę zbić te lus­tro ale to ,Mo­je Lus­tro Zła. Mi­jają la­ta i ciągle to sa­mo pi­cie, bi­cie i prze­moc. Zaw­sze Byłam uświada­miana że, Jes­tem brzyd­ka gru­ba i i nic nie znaczę a je­dak jestem. -nxa


Tro­je Cytaty: Było ich tro­je: on, ona i skutek. -Tadeusz Kotarbiński


Tro­je Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna


oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Tro­je Cytaty: Tro­janie ... ich to zro­bili w konia. -Kapitan


tro­janie-ich-to zro­bili-w konia
Tro­je Cytaty: Któż znałby Hek­to­ra, gdy­by Tro­ja była szczęśliwa?  -Owidiusz


któż-znałby-hek­to­ra-gdy­by-tro­ja-była-szczęśliwa 
Tro­je Cytaty: Nas­tro­je zmien­ne jak u ko­biety w ok­re­sie menopauzy. -kitsh


nas­tro­-zmien­ne-jak u ko­biety-w ok­re­sie-menopauzy
Tro­je Cytaty: Ludzie są te­raz słabi, a mi­mo to przek­ształcają po­wie­rzchnię Ziemi. W ciągu mi­lionów lat ich możli­wości wzrosną w ta­kim stop­niu, że zmienią po­wie­rzchnię Ziemi, jej oceany, at­mosferę, i sa­mych siebie. Będą kon­tro­lowa­li kli­mat i Układ Słoneczny tak, jak kon­tro­lują Ziemię. Będą podróżowa­li po­za gra­nicę nasze­go sys­te­mu pla­netar­ne­go; dotrą do in­nych słońc i używać będą ich świeżej ener­gii za­miast ener­gii swo­jej umierającej gwiazdy. -Konstantin Ciołkowski


Tro­je Cytaty: Le­piej kon­tro­lować swo­je błędy niż cudze. -Demokryt


le­piej-kon­tro­lować-swo­-błędy-ż-cudze
Tro­je Cytaty: Wil­gotne myśli tworzą niekon­tro­lowa­ne ma­sy powietrza. -Terenia Wylazło


wil­gotne-myśli-tworzą-niekon­tro­lowa­ne-­sy-powietrza
Tro­je Cytaty: Znając ból, można kon­tro­lować myśli i słowa. -Pain  -Masashi Kishimoto


znając-ból-można-kon­tro­lować-myśli-i słowa-pain 
Tro­je Cytaty: Kon­tro­lowa­na auto­des­truk­cja to naj­wyższa for­ma rozwoju. -Dr Tawian Stambuła


kon­tro­lowa­na-auto­­truk­cja-to naj­wyższa-for­-rozwoju
Tro­je Cytaty: Wyb­rałam miłość w os­tro­gi ob­le­kam strach dzi­kie ko­nie dni  -onejka


wyb­rałam-miłość-w-os­tro­gi-ob­­kam-strach-dzi­kie-ko­nie-dni 
Tro­je Cytaty: Twarz oświeca ci słońce, lecz gdzie lus­tro zgu­biłaś, Ziemio?  -jatoja


twarz-oświeca- słoń-lecz-gdzie-lus­tro-zgu­biłaś-ziemio 
Tro­je Cytaty: Lus­tro jest na­jod­po­wied­niej­szą książką dla kobiety. -Kazimierz Perzyński


lus­tro-jest na­jod­po­wied­niej­szą-książką-dla-kobiety
Tro­je Cytaty: Sie­dział na tro­nie i łapał dech. Jak trud­no rządzić własną dupą, eh !  -Meron


sie­dział-na tro­nie-i łapał-dech-jak-trud­no-rządzić-własną-dupą-eh  
Tro­je Cytaty: Kiedy życie jest zbyt kon­tro­lowa­ne, ro­bi się go co­raz mniej do kontrolowania. -Clarissa Pinkola Estés


kiedy-życie-jest zbyt-kon­tro­lowa­ne-ro­bi ę-go co­raz-mniej-do kontrolowania
Tro­je Cytaty: Kon­tro­wer­sja to głośny mo­nolog od­ważne­go na te­maty tabu. Pcha świat do przodu. -daniello


kon­tro­wer­sja-to głośny-mo­nolog-od­ważne­go-na te­maty-tabu-pcha-świat-do przodu
Tro­je Cytaty: Przy­wile­jem wiel­kich jest przygląda­nie się ka­tas­tro­fom z balkonu. -Jean Giraudoux


przy­wile­jem-wiel­kich-jest przygląda­nie ę-ka­tas­tro­fom-z balkonu