Trop Po­pijam Kawę Cytaty

Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Życiem człowieka roz­trop­ne­go kierują prawdopodobieństwa. -Cyceron


Życiem-człowieka-roz­­ne­go-kierują-prawdopodobieństwa
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Nauka Naukow­cy do­wodzą, że naj­le­piej wy­pić kawę… teraz. -Tsanyo


nauka-naukow­cy-do­wodzą-że naj­­piej-wy­pić-kawę-teraz
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Nieraz głup­stwo człowieka ra­towało, a roz­trop­ność gubiła. -Zbyszko Bednorz


nieraz-głup­stwo-człowieka-ra­towało-a roz­­ność-gubiła
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Kiedy miłość nas opa­nuje, roz­trop­ność idzie w las. -Jean La Fontaine


kiedy-miłość-nas-opa­nuje-roz­­ność-idzie-w las
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Fi­lan­trop to człowiek, który pub­licznie zwra­ca bliźniemu drobną cząstkę te­go, co mu uk­radł prywatnie. -Julian Tuwim


fi­lan­-to człowiek-który-pub­licznie-zwra­ca-bliźniemu-drobną-cząstkę-te­go-co mu uk­radł-prywatnie
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Dzi­siej­sze roz­trop­ne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj do­dawa­liśmy otuchy. -Ronald Russell


dzi­siej­sze-roz­­ne-dziec­ko-to to-które­mu-wczo­raj-do­dawa­liśmy-otuchy
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: nie niedźwie­dzi trop gołe drze­wo bezwstydu Twój wróg nie śpi sam  -Cykam


nie niedźwie­dzi-gołe-drze­wo-bezwstydu-twój-wróg-nie śpi-sam 
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Ale prze­cież na­wet jeśli bar­dzo się lu­bi kawę i her­batę, nie można ich pić równocześnie z jed­nej filiżanki. -Malwina Kowszewicz


ale-prze­cież-na­wet-śli-bar­dzo ę-lu­bi-kawę-i her­batę-nie można-ich-pić-równocześnie-z jed­nej-filiżanki
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !  -lovely-girl


bądź-roz­­na-bądź-ro­zum­na-ale-nig­dy-nie bądź-dum­na- 
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Głowę trzy­maj nis­ko, lecz spoglądaj wy­soko. Mów roz­trop­nie. Miej dob­re ser­ce. Służ in­nym ludziom z czci­godną po­bożnością – trak­tuj to ja­ko pun­kt wyjścia. -Sosai Masutatsu Oyama


Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Łyk Ka­wy dla Sawy Kiedy Wars poz­nał Sawę Chciał zap­ro­sić na kawę, Lecz Tur­cy nie dowieźli! Nie chcąc Sa­wy zeźlić, Zap­ro­sił nad Wisłę, na trawę. -awatar


Łyk-ka­wy-dla-sawy-kiedy-wars-poz­nał-sawę-chciał-zap­ro­ć-na kawę-lecz-tur­cy-nie dowieźli-nie-chcąc-sa­wy-zeźlić-zap­ro­ł-nad
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Ule­gać to nie to sa­mo, co pod­le­gać. Znaczy to od­da­wać cześć. Mówię o życiu roz­trop­nym, o słucha­niu mądrości włas­ne­go ciała. Mówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci, radości. -R » Anne Rice » Pandora


Trop Po­pijam Kawę Cytaty: słyszysz jeszcze nie a cier­pli­wość prze­biera nogami wgryźć się jak dziecko poz­nać no­wy smak doj­rzałej moreli jeszcze nie te­raz radośnie z mil­cze­niem na ustach osłodzę tobą kawę  -Papużka


słyszysz-jeszcze-nie-a-cier­pli­wość-prze­biera-nogami-wgryźć ę-jak dziecko-poz­nać-no­wy-smak-doj­rzałej-moreli-jeszcze-nie-te­raz
Trop Po­pijam Kawę Cytaty: - Pi­jesz kawę? - Piję. - I masz na­lot na zębach. - Nie. - Palisz? - Palę. - I masz na­lot na zębach. - Nie. - To niemożliwe. - Możli­we. Nie mam zębów. -nicola-57


Trop Po­pijam Kawę Cytaty: nie nau­czyłabym się bez ciebie la­tać w odmętach i przestworzach sy­pial­niane­go nieba ty tak wspa­niały kapitan moich uczuć dy­rygent pod­nosze­nia ciśnienia fi­lan­trop ob­razów na­malo­wanych przez moją duszę i wy­razów mo­jej bez­bron­ności najukochańszy  -Paulkaa


Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Dziś rano wy­piłam kawę z Twojej filiżanki była niewiarygodnie słodka słod­sza niż wrzo­sowy miód rozpływałam się w niej za­tapiałam się po sa­me rzęsy słodycz Twojego serca wy­pełniała po brze­gi mo­je różane wargi czując że os­tatnia kropla mus­ka mo­je podniebienie wzięłam głębo­ki wdech wytężyłam wzrok chciałam wszys­tko zapamiętać  -zielarka1


Trop Po­pijam Kawę Cytaty: Od­dałabym swój ulu­biony ku­bek, w którym codzien­nie piję kawę. Po­duszkę, którą tak uwiel­biam.. Też bym od­dała. Mi­sia, które­go naz­wałam Twoim imieniem. Od­dałabym tak wiele. Żebyś był. Te­raz. Tu­taj Już na zaw­sze. Tak wiele bym oddała. -chrupcia