Trop Po­pijam Cytaty

Trop Po­pijam Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Trop Po­pijam Cytaty: Życiem człowieka roz­trop­ne­go kierują prawdopodobieństwa. -Cyceron


Życiem-człowieka-roz­­ne­go-kierują-prawdopodobieństwa
Trop Po­pijam Cytaty: Nieraz głup­stwo człowieka ra­towało, a roz­trop­ność gubiła. -Zbyszko Bednorz


nieraz-głup­stwo-człowieka-ra­towało-a roz­­ność-gubiła
Trop Po­pijam Cytaty: Kiedy miłość nas opa­nuje, roz­trop­ność idzie w las. -Jean La Fontaine


kiedy-miłość-nas-opa­nuje-roz­­ność-idzie-w las
Trop Po­pijam Cytaty: Dzi­siej­sze roz­trop­ne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj do­dawa­liśmy otuchy. -Ronald Russell


dzi­siej­sze-roz­­ne-dziec­ko-to to-które­mu-wczo­raj-do­dawa­liśmy-otuchy
Trop Po­pijam Cytaty: Fi­lan­trop to człowiek, który pub­licznie zwra­ca bliźniemu drobną cząstkę te­go, co mu uk­radł prywatnie. -Julian Tuwim


fi­lan­-to człowiek-który-pub­licznie-zwra­ca-bliźniemu-drobną-cząstkę-te­go-co mu uk­radł-prywatnie
Trop Po­pijam Cytaty: nie niedźwie­dzi trop gołe drze­wo bezwstydu Twój wróg nie śpi sam  -Cykam


nie niedźwie­dzi-gołe-drze­wo-bezwstydu-twój-wróg-nie śpi-sam 
Trop Po­pijam Cytaty: Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !  -lovely-girl


bądź-roz­­na-bądź-ro­zum­na-ale-nig­dy-nie bądź-dum­na- 
Trop Po­pijam Cytaty: Głowę trzy­maj nis­ko, lecz spoglądaj wy­soko. Mów roz­trop­nie. Miej dob­re ser­ce. Służ in­nym ludziom z czci­godną po­bożnością – trak­tuj to ja­ko pun­kt wyjścia. -Sosai Masutatsu Oyama


Trop Po­pijam Cytaty: Ule­gać to nie to sa­mo, co pod­le­gać. Znaczy to od­da­wać cześć. Mówię o życiu roz­trop­nym, o słucha­niu mądrości włas­ne­go ciała. Mówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci, radości. -R » Anne Rice » Pandora


Trop Po­pijam Cytaty: nie nau­czyłabym się bez ciebie la­tać w odmętach i przestworzach sy­pial­niane­go nieba ty tak wspa­niały kapitan moich uczuć dy­rygent pod­nosze­nia ciśnienia fi­lan­trop ob­razów na­malo­wanych przez moją duszę i wy­razów mo­jej bez­bron­ności najukochańszy  -Paulkaa


Trop Po­pijam Cytaty: Chciałaś leczyć niezłomnych, Na prawdę! żydow­ska recepta. Gwiaz­dy wys­ta­wią Wam rachunek, Za kościół i dusze wyklęte! Zwłoki w ro­wach ze śmieciami Wap­nem zbrod­nie wy­biela­li! Z prądem płyną tyl­ko śmieci I kość niez­go­dy, w dołach zgrzy­ta! Krwa­wa Lu­na z do­mu Prais Ko­bieta władzy - sierp i młot! Żółta­wy mocz i ten trop wilczy Her­bercie! Nieśmier­telne wilki!  -IKON


Trop Po­pijam Cytaty: Zgu­biłam siebie , Części mo­jej duszy ktoś mi zabrał Bez­powrot­nie . Zgu­biłam is­tnienie , Jak­by ktoś mnie ok­radł ,jak­by za­bił Nieroz­trop­nie . Czuję ni­cość , Jak­by części Mo­jej dziw­nej egzys­ten­cji , Ktoś roz­dał Złym ludziom . Nie czuję , Że pat­rzysz , Uważasz ,bo mu­sisz . Nie mu­sisz ,  Nie od­chodź , Pomóż mi szu­kać Mo­jej zgu­bionej duszy . -kejtow