Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty

Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: W Czar­cim Prądzie nie ma la­dacznic, a przy­naj­mniej ta­kich, które się za nie uważają, choć nig­dy nie bra­kowało tu ko­biet ok­reślających się, jeśli ktoś upiera się przy dokład­nej od­po­wie­dzi, ja­ko in­tensyw­nie zamężne. Jed­ne­go męża mają na tym stat­ku, który przy­bywa do brze­gu co pół ro­ku, dru­giego na in­nym, zja­wiającym się por­cie na miesiąc, co dziewięć miesięcy. -Neil Gaiman


Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich. -Walter Bagehot


mężczyź-którzy-nie umiz­gują ę-do ko­biet-łat­wo-stają ę-ofiara­mi-ko­biet-które-miz­drzą ę-do nich
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami. -Janusz Roś


nicze­go- a zwłaszcza-ko­biet- nie zdo­bywa ę-z założony­mi-rękami
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Gdy znaw­ca ko­biet za­kocha się, po­dob­ny jest do le­karza, który się za­raził. Ry­zyko zawodowe. -Karl Kraus


gdy-znaw­ca-ko­biet-za­kocha-ę-po­dob­ny-jest do ­karza-który ę-za­raził-ry­zyko zawodowe
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Po­wodze­nie u ko­biet ma ten, kto umie się bez nich obejść. -Ambrose Bierce


po­wodze­nie-u ko­biet- ten-kto-umie ę-bez-nich-obejść
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: - De­wiza próżne­go fa­ceta: Wi­no, ko­biety i seks - Cieka­we. A u ko­biet to się na­zywa feminizm... -Lira99


 de­wiza-próżne­go-fa­ceta-wi­no-ko­biety-i seks-cieka­we-a u ko­biet-to ę-na­zywa-feminizm
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: U ko­biet prze­kona­nia są dopóty moc­ne, aż się nie zderzą z uczuciami. -Jerzy Putrament


u ko­biet-prze­kona­nia-są dopóty-moc­ne-aż ę-nie zderzą-z uczuciami
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Dlacze­go wsród imig­rantów większość to młodzi mężczyźni? Bo ko­biet i dzieci na wojnę się nie zabiera... -Emmanuel


dlacze­go-wsród-imig­rantów-większość-to młodzi-mężczyź-bo ko­biet-i dzieci-na wojnę ę-nie zabiera
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Iden­tyczność dwu is­tnień jest sza­lonym wy­mysłem ko­biet zaj­mujących się literaturą. -Stanisław Dygat


iden­tyczność-dwu-is­tnień-jest sza­lonym-wy­mysłem-ko­biet-zaj­mujących ę-literaturą
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Nie na­leży nig­dy porzu­cać ko­biet, które się kocha; ogar­nia je sa­mot­ność, zwątpienie, zniechęcenie. -Romain Gary


nie-na­ży-nig­dy-porzu­cać-ko­biet-które ę-kocha-ogar­nia- ­­ność-zwątpienie-zniechęcenie
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Gniew mężczyzn wyłado­wuje się w czy­nach gwałtow­nych, gniew ko­biet w głupocie. -Henry Millon Montherlant


gniew-mężczyzn-wyłado­wuje ę-w czy­nach-gwałtow­nych-gniew-ko­biet-w głupocie
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Co­raz więcej ko­biet marzy o równoupragnieniu. -Jacek Wejroch


co­raz-więcej-ko­biet-marzy-o równoupragnieniu
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Pra­wa ko­biet to obo­wiązki mężczyzn. -Karl Kraus


pra­wa-ko­biet-to obo­wiązki-mężczyzn
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Nie ma brzyd­kich ko­biet, są tyl­ko leniwe. -Helena Rubinstein


nie- brzyd­kich-ko­biet-są tyl­ko-leniwe
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki. -Pablo Ruiz Picasso


is­tnieją-dwa-rodza­-ko­biet-bo­ginie-i wycieraczki
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni. -Magdalena Samozwaniec


nie- ko­biet-niez­ro­zumiałych-są tyl­ko-mężczyź-niedomyślni
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Nie ma ko­biet brzyd­kich, są tyl­ko ko­biety zaniedbane. -Coco Chanel


nie- ko­biet-brzyd­kich-są tyl­ko-ko­biety-zaniedbane
Tu ko­biet Ok­reślających Się Cytaty: Dy­lemat wielu ko­biet: być różą czy kolcem?  -Autor nieznany


dy­lemat-wielu-ko­biet-być-różą-czy-kolcem