Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty

Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi  -fyrfle


Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Co z te­go, że bu­duje­my mias­ta z twar­dy­mi mu­rami, które nie poz­wolą na łatwą zgubę, sko­ro i tak jeszcze łat­wiej zna­leźć oso­by wycho­wane z twar­dy­mi ser­ca­mi, które zaw­sze będą próbo­wać oblężenia. Z cyk­lu po­wieści


Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Kiedyś sądziłem, że jes­tem twar­dzielem, ale up­rzy­tom­niłem so­bie, że to niep­rawda. Byłem słaby i osłaniałem się gru­bym pan­cerzem, ra­niłem ludzi, żeby oni nie mog­li zra­nić mnie, myślałem, że na tym po­lega by­cie twar­dym, ale się my­liłem. By­cie twar­dym prze­jawia się tym, co ro­bimy te­raz. Od­bu­dowa­niem, do­kony­waniem zmian, nap­ra­wianiem szkód, sta­wianiem czoła lękom. Jeżeli mi się uda, to do­piero wte­dy możesz naz­wać mnie twardzielem. -James Frey


Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Strzały, których nie wy­puszczasz, nig­dy nie tra­fią do celu. -Wayne Gretzky


strzały-których-nie wy­puszczasz-nig­dy-nie tra­fią-do celu
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Lecz bied­ny jes­tem: me skar­by - w marzeniach; Więc ci rzu­ciłem marze­nia pod stopy; Stąpaj os­trożnie, stąpasz po marzeniach. -William Butler Yeats


lecz-bied­ny-jes­tem-me skar­by- w marzeniach-więc- rzu­łem-marze­nia-pod-stopy-stąpaj-os­trożnie-stąpasz-po marzeniach
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Prze­siąknięta kroplą rumu gruszką częstując na ciele roz­puszczasz się jak czekolada de­korując słod­kie uniesienie. -bystry.76


prze­ąknię-kroplą-rumu-gruszką-częstując-na-ciele-roz­puszczasz-ę-jak-czekolada-de­korując-słod­kie-uniesienie
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: -dot­knij.... -twar­dy..... -czy to złośli­wość ta­ka! że nie cho­wasz chle­ba do chlebaka!?  -poeta wyklęty


dot­knij-twar­dy-czy-to złośli­wość-­ka-że-nie cho­wasz-chle­ba-do chlebaka 
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Stój twar­do przy swoim i bądź wytrwały. -Horacy


stój-twar­do-przy-swoim-i bądź-wytrwały
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: W życiu nie daj się zgnieść Bądź twar­dy jak skała Nie po­kazuj słabości Bo zginiesz  -Myśli1


w życiu-nie daj ę-zgnieść-bądź-twar­dy-jak skała-nie-po­kazuj-słaboś-bo-zginiesz 
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Twar­de słowa ra­nią na­wet wte­dy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles


twar­de-słowa-ra­ą-na­wet-wte­dy-gdy-są sprawiedliwe
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Czy męskością naz­wiemy twar­dość serca?  -Aleksander Kamiński


Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: twar­dzi mężczyźni łzy, trud­no je wycisnąć ko­biece słowa  -bez.odwagi


twar­dzi-mężczyź-łzy-trud­no- wycisnąć-ko­biece-słowa 
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Pat­rząc na mężczyznę twar­de­go jak skała, pa­miętaj, za ta skała też kiedyś płakała, i ta łza jej nie uniżała. -Ryder


pat­rząc-na mężczyznę-twar­de­go-jak skała-pa­miętaj-za  skała-też-kiedyś-płakała-i- łza-jej-nie uniżała
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: człowiek sil­ny nie pot­rze­bu­je miłości by twar­do stąpać po ziemi, on kocha całym ser­cem i z całą swą siłą oka­zu­je miłość innym  -Emilia Szumiło


człowiek-sil­ny-nie pot­rze­bu­-miłoś-by twar­do-stąpać-po ziemi-on-kocha-całym-ser­cem-i z całą-swą-łą-oka­zu­-miłość
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Po czym poz­nać miłość? Ano po tym że z naj­większe­go twar­dziela ro­bi mięcza­ka, rozkłada go na łopatki. -daniello


po czym-poz­nać-miłość-ano-po tym-że z naj­większe­go-twar­dziela-ro­bi-mięcza­ka-rozkłada-go na łopatki
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Stąpasz sta­bil­nie Żeby roz­paść się jak puzzle Trzy­mam Cię w moich ramionach Żebyś za­pom­niała o całym źle Trzy­mała się ich Jak os­tatniej des­ki na pełnym morzu Zro­biłaś krok Ra­tuj się Mo­je Two­je ra­miona zaw­sze czekają By być kołem ra­tun­ko­wym od Twych demonów  -bezoddechu


Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Twar­de pra­wo, ale prawo. Du­ra lex, sed lex. (łac.)  -Ulpian


twar­de-pra­wo-ale-prawo-du­ra-lex-sed-lex-łac 
Twar­do Stąpasz Nie do­puszczasz Cytaty: Umysł mam twar­dy jak łok­cie, więc mnie za to nie kop­cie, że re­woluc­ja dla mnie, to czer­wo­ne paznokcie. -Jacek Kaczmarski


umysł-mam-twar­dy-jak łok­cie-więc-mnie-za to nie kop­cie-że re­woluc­ja-dla-mnie-to czer­wo­ne-paznokcie