Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty

Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Przygląda się młodzieniec babci Młody­mi swy­mi młody­mi oczami Dzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarz Bab­cia też się dzi­wi cho­ciaż wie  -M44G


przygląda ę-młodzieniec-babci-młody­mi-swy­mi-młody­mi-oczami-dzi­wi ę-cze­mu-­ka-zmar­szczo­na-twarz-bab­cia-też ę-dzi­wi
Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: wspo­minam w praw­dzie o To­bie przy­nosząc Ci kwiatów pęki cho­ciaż tu cicho i skrom­nie to nie u stóp Twoich rosną. Ty w bar­dzo bla­dej ko­ronie błogosławione Twe wdzięki pod­glądam tu męki Twoje i twarz oz­do­biona wiosną. i zim­ne dłonie masz, Pa­nie i deszcz też pada. -lady_emrys


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Bab­cia Wea­ther­wax nie lu­biła zaglądać w przyszłość, ale te­raz czuła, że przyszłość ga­pi się na nią. I Bab­ci wca­le się nie po­dobała jej mina. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika. -Saraha


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: I cho­ciaż los by­wa dum­ny, nie bójmy się wal­czyć o rzeczy­wis­tość. Bo tyl­ko szcze­re ce­le i praw­dzi­we ser­ce pot­ra­fi zaj­rzeć w głąb człowieka. -Devin


i cho­ciaż-los-by­wa-dum­ny-nie bójmy ę-wal­czyć-o rzeczy­wis­tość-bo tyl­ko-szcze­re-­-i praw­dzi­we-ser­-pot­ra­fi
Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: bab­cia ik­sińska z pod­kra­kow­skiej wsi ku­puje znaczek poczto­wy i dzi­wi się : - w zeszłym ty­god­niu wy­syłałam list do szcze­cina z ta­kim sa­mym znaczkiem i te­raz do kra­kowa z ta­kim sa­mym ? to chy­ba jest ja­kieś krętac­two ... -lovely-girl


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Praw­dzi­wej pas­ji i miłości nig­dy z siebie nie wy­korze­nisz. One zaw­sze powrócą, cho­ciaż ro­biłbyś wszys­tko, by o nich zapomnieć. -Devin


praw­dzi­wej-­ji-i miłoś-nig­dy-z siebie-nie wy­korze­nisz-one zaw­sze-powrócą-cho­ciaż-ro­biłbyś-wszys­tko-by o nich
Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: państwo ik­sińscy przep­ro­wadzają się do no­wego mie­szka­nia. w pew­nym mo­men­cie, widząc ro­bot­ników prze­noszących sofę, bab­cia py­ta pa­nią ik­sińską : - a gdzie jest twój mąż ? - on jest ta­ki pil­ny, że już sie­dzi w tej sza­fie i roz­wie­sza wie­sza­ki !  -lovely-girl


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Zeb­rało się bab­sko na od­wagę, rzu­ciło sadło na wagę, juści ho­la, zab­rakło ska­li, trze­ba z siebie tok­syczny jad wy­dalić. Za­pasy ci u niej jak cho­mika, a ona chce na rurze fi­kać !!! Ta­kiego ma bzi­ka. Wołaj­cie za­raz hyd­rauli­ka, bo mu­si ludzi uni­kać, przez te łow­ce i ba­rany, odpływ ma bab­sko zapchany!  -Twarz


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Ziemia - nasza bab­cia w po­dar­tych łapciach. -StachuKrankiela


ziemia- nasza-bab­cia-w po­dar­tych-łapciach
Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Nie bój się te­go, co no­we - cho­ciaż ci miły spokój. -Tytus Carus Lukrecjusz


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż ta­lent za­wodzi, z gniewu wier­sz się urodzi. -Decimus Junius Juvenalis


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś !  -cytlopka


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: najmłod­szy mądra­la wrócił z podwórka brud­ny i zabłoco­ny. je­go oj­ciec się złości : - co za bru­das ! czy wiesz, do ko­go jes­teś po­dob­ny ? - bab­cia zaw­sze mówi, że do ta­ty ... -lovely-girl


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Pre­zydent Mabutu Pew­ne af­ry­kańskie państwo Z te­go słynie Że co chwila Ktoś tam ginie Z te­go też wy­nika : Że Mo­butu przejął władzę Po przedziw­nej śmierci Poprzednika A kto w Śmier­ci tej Zbrod­nię odnajduje Te­go zaraz Też brakuje Za Ma­butu rządzą męty Mnożą się łajdactwa Bru­dy, zbrodnie Biurok­racja i przekręty Te­lewiz­ja jed­nak prezentuje Jak Ma­butu kraj buduje Więc go lu­bią Afrykanie Cho­ciaż słychać narzekanie Z te­go wniosek tu wynika Że Murzy­nom ten Mabutu To naj­wyższy poziom Poczci­wego polityka  -RozaR


Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski


cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego
Twarz Bab­cia Też się Dzi­wi Cho­ciaż Cytaty: Bal­dachim z chmur ok­ry­wa ziemię Za­raz anioły zapłaczą rzewnie W stru­mieniu łez uk­ry­wają twarz Z góry żywiołem za­leją świat Zbie­rzcie się pod­nieb­ni nefile Zat­rzy­mają świat cho­ciaż na chwilę Skrzydłem ni­cości wskażcie drogę Do krainy mle­kiem i miodem płynącej Gdzie mógłbym się skryć przed wiatrem Który szar­pie myśli jak in­ny żaden Otul­cie mnie ciepłem miłości Wie­dzionej głosem nieskończoności  -Mitria