Ty Twar­do Cytaty

Ty Twar­do Cytaty: Co z te­go, że bu­duje­my mias­ta z twar­dy­mi mu­rami, które nie poz­wolą na łatwą zgubę, sko­ro i tak jeszcze łat­wiej zna­leźć oso­by wycho­wane z twar­dy­mi ser­ca­mi, które zaw­sze będą próbo­wać oblężenia. Z cyk­lu po­wieści


Ty Twar­do Cytaty: Kiedyś sądziłem, że jes­tem twar­dzielem, ale up­rzy­tom­niłem so­bie, że to niep­rawda. Byłem słaby i osłaniałem się gru­bym pan­cerzem, ra­niłem ludzi, żeby oni nie mog­li zra­nić mnie, myślałem, że na tym po­lega by­cie twar­dym, ale się my­liłem. By­cie twar­dym prze­jawia się tym, co ro­bimy te­raz. Od­bu­dowa­niem, do­kony­waniem zmian, nap­ra­wianiem szkód, sta­wianiem czoła lękom. Jeżeli mi się uda, to do­piero wte­dy możesz naz­wać mnie twardzielem. -James Frey


Ty Twar­do Cytaty: Stój twar­do przy swoim i bądź wytrwały. -Horacy


stój-twar­do-przy-swoim-i bądź-wytrwały
Ty Twar­do Cytaty: Czy męskością naz­wiemy twar­dość serca?  -Aleksander Kamiński


Ty Twar­do Cytaty: Twar­de słowa ra­nią na­wet wte­dy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles


twar­de-słowa-ra­ą-na­wet-wte­dy-gdy-są sprawiedliwe
Ty Twar­do Cytaty: twar­dzi mężczyźni łzy, trud­no je wycisnąć ko­biece słowa  -bez.odwagi


twar­dzi-mężczyź-łzy-trud­no- wycisnąć-ko­biece-słowa 
Ty Twar­do Cytaty: -dot­knij.... -twar­dy..... -czy to złośli­wość ta­ka! że nie cho­wasz chle­ba do chlebaka!?  -poeta wyklęty


dot­knij-twar­dy-czy-to złośli­wość-­ka-że-nie cho­wasz-chle­ba-do chlebaka 
Ty Twar­do Cytaty: Po czym poz­nać miłość? Ano po tym że z naj­większe­go twar­dziela ro­bi mięcza­ka, rozkłada go na łopatki. -daniello


po czym-poz­nać-miłość-ano-po tym-że z naj­większe­go-twar­dziela-ro­bi-mięcza­ka-rozkłada-go na łopatki
Ty Twar­do Cytaty: Twar­de pra­wo, ale prawo. Du­ra lex, sed lex. (łac.)  -Ulpian


twar­de-pra­wo-ale-prawo-du­ra-lex-sed-lex-łac 
Ty Twar­do Cytaty: Zim­no sta­je się ciepłem, ciepło zim­nem, wil­goć wy­sycha, twar­de mięknie. -Heraklit z Efezu


zim­no-sta­ ę-ciepłem-ciepło-zim­nem-wil­goć-wy­sycha-twar­de-mięknie
Ty Twar­do Cytaty: W życiu nie daj się zgnieść Bądź twar­dy jak skała Nie po­kazuj słabości Bo zginiesz  -Myśli1


w życiu-nie daj ę-zgnieść-bądź-twar­dy-jak skała-nie-po­kazuj-słaboś-bo-zginiesz 
Ty Twar­do Cytaty: Pat­rząc na mężczyznę twar­de­go jak skała, pa­miętaj, za ta skała też kiedyś płakała, i ta łza jej nie uniżała. -Ryder


pat­rząc-na mężczyznę-twar­de­go-jak skała-pa­miętaj-za  skała-też-kiedyś-płakała-i- łza-jej-nie uniżała
Ty Twar­do Cytaty: człowiek sil­ny nie pot­rze­bu­je miłości by twar­do stąpać po ziemi, on kocha całym ser­cem i z całą swą siłą oka­zu­je miłość innym  -Emilia Szumiło


człowiek-sil­ny-nie pot­rze­bu­-miłoś-by twar­do-stąpać-po ziemi-on-kocha-całym-ser­cem-i z całą-swą-łą-oka­zu­-miłość
Ty Twar­do Cytaty: Umysł mam twar­dy jak łok­cie, więc mnie za to nie kop­cie, że re­woluc­ja dla mnie, to czer­wo­ne paznokcie. -Jacek Kaczmarski


umysł-mam-twar­dy-jak łok­cie-więc-mnie-za to nie kop­cie-że re­woluc­ja-dla-mnie-to czer­wo­ne-paznokcie
Ty Twar­do Cytaty: jest sro­ga zi­ma. na dworze straszny ziąb. ziemia twar­da jak skała. zwierzętom do­kucza chłód i głód. ale my im po­maga­my. da­jemy im to, co lu­bią. gi­le, wróble i zięby dos­tały ziar­no. zające - zioła i zieloną kapustę  -lovely-girl


Ty Twar­do Cytaty: Sios­tra o 2 la­ta młod­sza,ale o 30 lat twar­dsza, z nies­pożytą wro­gością, nie mówi dużo, ale kiedy mówi, ludzie ją słuchają. -bluecaffe


sios­tra-o 2 ­-młod­szaale-o 30 lat-twar­dsza-z nies­pożytą-wro­gośą-nie mówi-żo-ale-kiedy-mówi-ludzie-ją słuchają
Ty Twar­do Cytaty: Mil­cząca ściana: ot masz ci twar­dy orzech do zgryzienia. Więzień w ko­zie marzy o roz­mownej kracie, Krzyżówki pisze na pa­sias­tej szmacie, A nam cegła do kro­jenia. Życie to nie baj­ka tyl­ko urojenia. -Witold


Ty Twar­do Cytaty: Po­lityk też ma pra­wo do ob­ro­ny god­ności. Pier­wszą se­rię obelg wyt­rzy­małem, do­piero przy dru­giej po­wie­działem twar­do, ale jak na praską ulicę łagod­nie, żeby so­bie poszedł. -Lech Kaczyński