Ty­kają Cytaty

Ty­kają Cytaty: Al­truistą jest ten, kto zas­po­kaja pot­rze­by in­nych,egoistą ten, czy­je pot­rze­by zas­po­kaja al­truis­ta.Stąd al­truiści zaw­sze będą pot­rze­bowa­li egoistów, zaś egoiści będą al­truis­tycznie poz­wa­lali im się zaspokajać. -aforystokrata


Ty­kają Cytaty: Wys­tar­czy tyl­ko za­mienić


Ty­kają Cytaty: Nauka us­po­kaja, sztu­ka jest, by denerwować. -Jean de La Bruyére


nauka-us­po­kaja-sztu­ka-jest-by denerwować
Ty­kają Cytaty: Ro­zum us­po­kaja, ale ser­ce i tak wie swoje. -KsiezycowaNoc


ro­zum-us­po­kaja-ale-ser­-i tak-wie-swoje
Ty­kają Cytaty: ba­wią mnie ludzie niedowartościowani szu­kają siebie  -Cykam


ba­wią-mnie-ludzie-niedowartościowani-szu­kają-siebie 
Ty­kają Cytaty: Egoizm nie jest ani dob­ry ani zły. Egoizm jest rzeczą ludzką, jest mo­torem przet­rwa­nia. Ale ma dwie mas­ki. Lub – jak kto wo­li – dwie skraj­ności. Ego­cen­tryzm to egoizm, który zas­po­kaja swo­je pot­rze­by i prag­nienia, nie sza­nując in­nych. Al­truizm to egoizm, który, aby zas­po­koić siebie, zas­po­kaja prze­de wszys­tkim pot­rze­by i prag­nienia innych. -Papillondenuit


Ty­kają Cytaty: Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć. -Antoni Kępiński


kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
Ty­kają Cytaty: W zmien­ności aur Ko­sy cze­kają wiosny Błękit­nym oczom  -fyrfle


w zmien­noś-aur-ko­sy-cze­kają-wiosny-błękit­nym-oczom 
Ty­kają Cytaty: Zas­po­kaja­nie prag­nień na siłę, to nieja­ko gwałt na innych... -Papużka


zas­po­kaja­nie-prag­nień-na łę-to nieja­ko-gwałt-na innych
Ty­kają Cytaty: Gdy ma­luję - szem­rze ocean. In­ni ma­larze plus­kają się w wodzie fryzejskiej. -Salvador Dalí


gdy-­luję- szem­rze-ocean-in­ ­larze-plus­kają ę-w wodzie-fryzejskiej
Ty­kają Cytaty: Człowiek, który dwa razy w życiu się kaja, jest strasznym obłudnikiem. -Honore de Balzac


człowiek-który-dwa-razy-w-życiu-ę-kaja-jest-strasznym-obłudnikiem
Ty­kają Cytaty: Szczęśli­wi chwil nie liczą, a później narze­kają, że szczęście trwa krótko. -Henryk Jagodziński


szczęśli­wi-chwil-nie liczą-a później-narze­kają-że szczęście-trwa-krótko
Ty­kają Cytaty: Dziw­ne: ludzie szu­kają w życiu skrótów głównie po to, aby dłużej iść do je­go końca. -aforystokrata


dziw­ne-ludzie-szu­kają-w życiu-skrótów-głównie-po to-aby dłużej-iść-do ­go-końca
Ty­kają Cytaty: W bu­tel­ce roz­go­rycze­ni szu­kają po­cie­sze­nia, tchórzli­wi - od­wa­gi, nieśmiali pewności. -Paul Samuel Leon Johnson


w bu­tel­-roz­go­rycze­-szu­kają-po­cie­sze­nia-tchórzli­wi- od­wa­gi-nieśmiali-pewnoś
Ty­kają Cytaty: Twój do­tyk roz­budza mo­je zmysły, słowa leczą, wzrok us­po­kaja..us­ta przyw­ra­cają do życia  -psycholożka


twój-do­tyk-roz­budza-mo­-zmysły-słowa-leczą-wzrok-us­po­kajaus­-przyw­ra­cają-do życia 
Ty­kają Cytaty: Sprzy­mie­rzeńców zys­ku­je się przez zas­po­kaja­nie cieka­wości nieznajomych. -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Ty­kają Cytaty: wiele py­tań jest  a tyl­ko niektóre docze­kają się praw­dzi­wych odpowiedzi  -samothnick


wiele-py­ń-jest -a-tyl­ko-niektóre-docze­kają-ę-praw­dzi­wych-odpowiedzi 
Ty­kają Cytaty: Nic tak nie us­po­kaja jak jaz­da bu­sem z włas­ny­mi prze­myśle­niami... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


nic-tak-nie us­po­kaja-jak jaz­da-bu­sem-z włas­ny­mi-prze­myś­niami-~ mrs-vercetti