Ty­le Dni Cytaty

Ty­le Dni Cytaty: Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni. -MistrzyniPióra


Ty­le Dni Cytaty: Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca. -Emilia Szumiło


Ty­le Dni Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech


Ty­le Dni Cytaty:


człowiek-może-żyć-około-czterdziestu-dni-bez-jedzenia-trzy-dni-bez-picia-osiem-minut-bez-powietrza-ale-tylko-jedną-sekundę-bez-nadziei
Ty­le Dni Cytaty: w deszczo­we dni myślę o tobie at­ra­men­to­wymi łza­mi zdo­bię pościel za­sypuję po­całun­ka­mi cienie sa­mot­ność do ser­ca tulę w deszczo­we dni gdy deszcz po szy­bach drapie w dłoniach cicho prze­sypuję wspomnienia 01.05.2012  -spirate


Ty­le Dni Cytaty: Chciałbym opo­wie­dzieć o tym, co mo­ja ad­mi­nis­trac­ja pla­nuje osiągnąć w ciągu następnych 100 dni. W ciągu następnych 100 dni zap­ro­jek­tu­jemy, zbu­duje­my i ot­worzy­my bib­liotekę poświęconą moim pier­wszym stu dniom. -Barack Obama


Ty­le Dni Cytaty: Jes­tem Lix. Lix Lu­nar­sword. Mie­szkam w No­wym Jor­ku z mamą i tatą. Cho­ciaż on za­ginął. Po­dej­rze­wam, że je­go za­ginięcie ma związek z moimi sna­mi i tym na­pisem na szy­bie w moim po­koju. I jeszcze te sześć dni. Sześć dni w tym życiu. -AndiaLo


Ty­le Dni Cytaty: Wszystkie dni są dobre, aby się urodzić, wszystkie dni są dobre, aby umrzeć. -Jan XXIII


wszystkie-dni-są-dobre-aby-ę-urodzić-wszystkie-dni-są-dobre-aby-umrzeć
Ty­le Dni Cytaty: Dlacze­go ludzie poświęcają czas, ry­zykują, próbują uz­dro­wić swo­je życie chodząc do wróżek, psycho­logów, le­karzy spec­ja­listów? Dlacze­go boją się od­dać cho­ciaż 7 dni Je­zuso­wi na włas­ność? Tyl­ko 7 dni życia sak­ra­men­ta­mi... Chrys­tus nap­rawdę leczy, uz­dra­wia, prag­nie Two­jego zbawienia.   -braciszek0


Ty­le Dni Cytaty: mam zły dzień od pa­ru dni  -polaluksemburg


mam-zły-dzień-od pa­ru-dni 
Ty­le Dni Cytaty: Lecz jak każdy w owe dni. -Anonim


lecz-jak-każdy-w-owe-dni
Ty­le Dni Cytaty: Za­kocha­ni my, 365 dni, złączo­ne serca. -ciemnojasno


za­kocha­-my-365-dni-złączo­ne-serca
Ty­le Dni Cytaty: Pojedyncze dni uważaj za osobne żywoty. -Seneka


pojedyncze-dni-uważaj-za-osobne-żywoty
Ty­le Dni Cytaty: Nasze dni są policzone - przez statystyków. -Stanisław Jerzy Lec


Ty­le Dni Cytaty: Najszczęśliwsze są dni, kiedy rodzą się dzieci! -Margaret Mitchell


najszczęśliwsze-są-dni-kiedy-rodzą-ę-dzieci
Ty­le Dni Cytaty: Są dni, kiedy budzi­my się in­nym człowiekiem. -Thomas Harris


są dni-kiedy-budzi­my ę-in­nym-człowiekiem
Ty­le Dni Cytaty: Czas i godziny biegną przez najtrudniejsze dni. -William Shakespeare


czas-i-godziny-biegną-przez-najtrudniejsze-dni
Ty­le Dni Cytaty: ..i przy­sięgam całować tyl­ko Two­je us­ta do końca moich dni. -AnDree


i przy­ęgam-całować-tyl­ko-two­-us­-do końca-moich-dni