Ty­lu Ludzi Cytaty

Go to Gemtracks
Ty­lu Ludzi Cytaty: Spo­tykam ludzi na uli­cy... Ludzi za który­mi kiedyś pew­nie po­leciałabym w ogień. Ludzi którzy kiedyś by­li dla mnie wszys­tkim i niczym. Ludzi których kiedyś kochałam, lu­biłam, wiel­biłam... niena­widziłam.A te­raz....te­raz na­wet się za ni­mi nie oglądam... Są dla mnie jak zim­ny je­sien­ny wiatr. Obojętni. -NaRcYzek
Ty­lu Ludzi Cytaty: Dzieło zrobione dla ludzi znajdzie zawsze ludzi, którzy potrafią je ocenić. -Eugene Delacroix
dzieło-zrobione-dla-ludzi-znajdzie-zawsze-ludzi-którzy-potrafią-ocenić
Ty­lu Ludzi Cytaty: Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi. -Lew Tołstoj
działanie-sztuki-polega-na-zdolnoś-ludzi-do-zarażanie-ę-uczuciami-innych-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Rzetelny znawca ludzi powinien przede wszystkim pamiętać o tym, że ludzi znać niepodobna. -Maryla Wolska
rzetelny-znawca-ludzi-powinien-przede-wszystkim-pamięć-o-tym-że-ludzi-znać-niepodobna
Ty­lu Ludzi Cytaty: Telewizja ogłupia ludzi kulturalnych i ukulturalnia ludzi, którzy prowadzą ogłupiający tryb życia. -Umberto Eco
telewizja-ogłupia-ludzi-kulturalnych-i-ukulturalnia-ludzi-którzy-prowadzą-ogłupiający-tryb-życia
Ty­lu Ludzi Cytaty: Tylko śmiech umie przybliżyć ludzi do ludzi. -Jan Twardowski
tylko-śmiech-umie-przybliżyć-ludzi-do-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Niebo spływa krwią, Ty­sięcy ludzi ko­nających z bra­ku miłości, Mgłą unoszą się, Szkla­ne ser­ca, Ludzi ze skał. -Angel Des Penseurs
niebo-spływa-krwią-ty­ęcy-ludzi-ko­nających-z bra­ku-miłoś-mgłą-unoszą-ę-szkla­ne-ser­ca-ludzi-ze skał
Ty­lu Ludzi Cytaty: Czytanie gazet należy zaczynać od działu sportowego. Wiadomości sportowe odnotowują sukcesy ludzi, pierwsze stronice - porażki ludzi. -Warren Earl
czytanie-gazet-należy-zaczynać-od-działu-sportowego-wiadomoś-sportowe-odnotowują-sukcesy-ludzi-pierwsze-stronice-porażki-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. -Fryderyk Chopin
najdziwniejszym-z-ludzi-jest-geniusz-ten-tak-daleko-w-przyszłość-wybiega-że-ginie-z-oczu-ludzi-z-nim-żyjących-a-nie-wiadomo-które-pokolenie
Ty­lu Ludzi Cytaty: Wszystkie nasze problemy zostały stworzone przez ludzi i mogą zostać przez ludzi rozwiązane. -John Fitzgerald Kennedy
wszystkie-nasze-problemy-zostały-stworzone-przez-ludzi-i-mogą-zostać-przez-ludzi-rozwiązane
Ty­lu Ludzi Cytaty: Jak brzmi hasło ludzi po­kole­nia FB? Śpie­szmy się kochać ludzi tak szyb­ko się ob­rażają ... -Alicia Slob
jak-brzmi-hasło-ludzi-po­kole­nia-fb-Śpie­szmy ę-kochać-ludzi-tak-szyb­ko ę-ob­rażają
Ty­lu Ludzi Cytaty: U ludzi o średnich zdolnościach skromność jest szczera, ale u ludzi utalentowanych jest hipokryzją. -Arthur Schopenhauer
u-ludzi-o-średnich-zdolnościach-skromność-jest-szczera-ale-u-ludzi-utalentowanych-jest-hipokryzją
Ty­lu Ludzi Cytaty: Konwenanse są, podobnie jak prawa, kształtowane dla ludzi miernych przez ludzi miernych. -Stendhal
konwenanse-są-podobnie-jak-prawa-kształtowane-dla-ludzi-miernych-przez-ludzi-miernych
Ty­lu Ludzi Cytaty: Nierzadko spotykamy kopie ludzi wybitnych; i większości ludzi kopie te, tak samo jak kopie obrazów, podobają się bardziej od oryginałów. -Friedrich Nietzsche
nierzadko-spotykamy-kopie-ludzi-wybitnych-i-większoś-ludzi-kopie-te-tak-samo-jak-kopie-obrazów-podobają-ę-bardziej-od-oryginałów
Ty­lu Ludzi Cytaty: W ramach pomocy krajom słabo rozwiniętym pieniądze biednych ludzi z bogatych krajów trafiają do kieszeni bogatych ludzi w biednych krajach. -Alfred Mozer
w-ramach-pomocy-krajom-słabo-rozwiniętym-pieniądze-biednych-ludzi-z-bogatych-krajów-trafiają-do-kieszeni-bogatych-ludzi-w-biednych-krajach
Ty­lu Ludzi Cytaty: Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
bez-wzglę-na-to-jak-żmudne-jest-życie-ludzi-dobrych-jest-ono-znacznie-mniej-uciążliwe-ż-życie-ludzi-złych
Ty­lu Ludzi Cytaty: Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się. -Juliusz Słowacki
dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
Ty­lu Ludzi Cytaty: Dla każde­go mam życzli­wość, sta­ram się wy­woływać uśmiech u ludzi smut­nych i roz­we­selić ich. Chcę mieć dob­ry wpływ na ludzi i po­magać im. Chcę służyć Bo­gu i kochać Go. -Antoni Scheur
Ty­lu Ludzi Cytaty: Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Ty­lu Ludzi Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa. -Fryderyk Chopin
Ty­lu Ludzi Cytaty: Dobrze wychowanych ludzi można poznać po tym, ze źle wychowanych ludzi traktują oni jak dobrze wychowanych... -Wilkie Wendell
dobrze-wychowanych-ludzi-można-poznać-po-tym-ze-ź-wychowanych-ludzi-traktują-oni-jak-dobrze-wychowanych
Ty­lu Ludzi Cytaty:
cze­mu-boże-tra­gedie-spo­tykają-tych-dob­rych-ludzi-a nie tych-ludzi-opę­nych-przez-ły-ciem­noś-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania
Ty­lu Ludzi Cytaty:
Ty­lu Ludzi Cytaty: Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból. -Erich Fromm
Ty­lu Ludzi Cytaty: Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem. -Stefan Wyszyński
Ty­lu Ludzi Cytaty: Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz
słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Ty­lu Ludzi Cytaty: Są tylko dwie klasy ludzi: ci, którzy stale dzielą ludzi na dwie klasy, i ci, którzy tego nie robią. -Robert Benchley
są-tylko-dwie-klasy-ludzi-którzy-stale-dzielą-ludzi-na-dwie-klasy-i-którzy-tego-nie-robią
Ty­lu Ludzi Cytaty: Na­leży odróżniać ludzi zdol­nych od ludzi zdol­nych do wszystkiego. -Tadeusz Gicgier
na­ży-odróżniać-ludzi-zdol­nych-od ludzi-zdol­nych-do wszystkiego
Ty­lu Ludzi Cytaty: Są dwa gatunki ludzi: ci którzy dzielą ludzi na dwa gatunki i ci, którzy tego nie robią. -Anonim
są-dwa-gatunki-ludzi-którzy-dzielą-ludzi-na-dwa-gatunki-i-którzy-tego-nie-robią
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett
ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują
Ty­lu Ludzi Cytaty: Niewielu ludzi zdobywa się na to, aby docenić drugiego człowieka - jego wysiłek, pracę, zalety charakteru, itp. Zamiast tego jest mnóstwo narzekania, obgadywania, itp. Dla mnie ważny jest drugi człowiek. Bardzo lubię ludzi - przebywać z nimi, pracować, spędzać wolny czas. Ludzie, których spotyka w życiu wiele wnoszą do mojego życia; wiele się od nich uczę. -Piotr Galon
Ty­lu Ludzi Cytaty: - Spójrz na tych ludzi, podążających ulicą ze ska­mieniałą jak głaz twarzą..Cze­muż to uk­ry­wają swoją osobę?- Spy­tał starzec. - Oni wyłączają siebie dopóty, dopóki nie przejdą obok idących obojętnie ludzi. - Na­dal nie ro­zumiem, dlacze­go mają się uk­ry­wać? Czyż może oba­wiają się czegoś? - Ow­szem. Niena­wiści, sta­le szu­kającej to­warzys­twa wśród ogółu. -Karolina00
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.
Ty­lu Ludzi Cytaty: Miłość czym jes­teś ???? gdzie jes­teś ???? czy uwie­rzyć w Ciebie jeszcze mi się zechce? chy­ba nie chce, żyć już z miejscem, w krórym czu­je sa­mot­ności bezkres. po­nad siedem mi­liardów na tym świecie ludzi a ko­lej­ny dzień w życiu sa­moc­tością mnie obudzi, ilu poz­nać jeszcze mu­siałbym w życiu ludzi, by uczu­cie to pot­ra­fić w końcu z ser­ca zgubić. -bucz1986
Ty­lu Ludzi Cytaty: Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...] -Stefan Wyszyński
Ty­lu Ludzi Cytaty: Spo­ry pro­cent osób, które spo­tyka­my na uli­cach, to ludzie puści w środ­ku, a za­tem ludzi, którzy są już mar­twi. Szczęściem dla nas, nie dos­trze­gamy te­go i nie zda­jemy so­bie spra­wy. Gdy­byśmy wie­dzieli, jak wielu ludzi jest de fac­to mar­twych i ilu z nich spra­wuje władzę nad naszym życiem, ze zgro­zy pos­tra­dali­byśmy zmysły. -Nancy A. Collins
Ty­lu Ludzi Cytaty: Kiedy zaczy­nasz roz­wiązy­wać ja­kiś prob­lem, pier­wsze roz­wiąza­nia, na które wpa­dasz, są zwyk­le skom­pli­kowa­ne i większość ludzi na tym pop­rzes­ta­je. Jeśli pójdziesz da­lej, zżyjesz się z prob­le­mem i obie­rzesz ce­bulkę z ko­lej­nych war­stw, to często doj­dziesz do wyt­wornych i pros­tych roz­wiązań. Wielu ludzi nie poświęca cza­su i ener­gii na to, aby dot­rzeć do te­go miejsca. -Steve Jobs
Ty­lu Ludzi Cytaty: Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi. -Augustyn Św
nie-powinniśmy-kochać-ludzi-na-tyle-aby-dla-nich-kochać-ich-występki-a-nie-powinniśmy-nienawidzić-występków-na-tyle-aby-dla-nich-nienawidzić
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ile ludzi, ty­le historii. -Bruno
ile-ludzi-ty­-historii
Ty­lu Ludzi Cytaty: Niedola ludzi jednoczy. -Safona
niedola-ludzi-jednoczy
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ziemia, planeta ludzi. -Jean Paul Sartre
Ty­lu Ludzi Cytaty: Nieszczęście ludzi brata. -Arystoteles
Ty­lu Ludzi Cytaty: Świat zszedł na ludzi. -Atabass
Świat-zszedł-na ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ludzi niedola jednoczy. -Jean De La Fontaine
Ty­lu Ludzi Cytaty: Wyjątki bu­dują ludzi. -MyArczi
wyjątki-bu­dują-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Czas ludzi łudzi. -Jan Sztaudynger
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ludzie pełni są ludzi. -Ludwig Andreas Feuerbach
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ludzi niedo­la jednoczy. -Jean La Fontaine
Ty­lu Ludzi Cytaty: Nie po­win­niśmy kochać ludzi na ty­le, aby dla nich kochać ich występki, a nie po­win­niśmy niena­widzieć występków na ty­le, aby dla nich niena­widzieć ludzi. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Ty­lu Ludzi Cytaty: Bydląt wiele, ludzi mało. -Jan Fedorowicz
Ty­lu Ludzi Cytaty: Da­ty i ze­gar­ki są wy­nalaz­kiem ludzi. -William Faulkner
da­ty-i ze­gar­ki-są wy­nalaz­kiem-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Płyń za rekinem trafisz do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
Ty­lu Ludzi Cytaty: Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau
cmentarze-są-pełne-ludzi-niezastąpionych
Ty­lu Ludzi Cytaty: Jest tyle krzyży, co ludzi. -Fulton Scheen
Ty­lu Ludzi Cytaty: Drogi prowadzą zawsze do ludzi. -Antoine De Saint - Exupery
Ty­lu Ludzi Cytaty: Można gładzić ludzi słowami. -Francis Scott Fitzgerald
Ty­lu Ludzi Cytaty: Wódka pije ludzi do dna. -Ryszard Motas
Ty­lu Ludzi Cytaty: Tyleż jest katastrof co i ludzi. -Joseph Conrad
tyleż-jest-katastrof-co-i-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ile głów ludzi, ty­le zdań. -Terencjusz
Ty­lu Ludzi Cytaty: Młodość: Czas ludzi łudzi. -Jan Sztaudynger
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ilu ludzi, tyle dróg! -Aleksander Sołżenicyn
Ty­lu Ludzi Cytaty: Nie­szczęście ludzi brata. -Antyfanes
nie­szczęście-ludzi-brata
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ile ludzi, tyle zdań. -Terencjusz
Ty­lu Ludzi Cytaty: Po­rażki płodzą złych ludzi. -jatoja
po­rażki-płodzą-złych-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Daty i zegarki są wynalazkiem ludzi. -William Faulkner
Ty­lu Ludzi Cytaty: Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. -Edward Stachura
Ty­lu Ludzi Cytaty: Dobrych ludzi nikt nie zapomina. -Safona
dobrych-ludzi-nikt-nie-zapomina
Ty­lu Ludzi Cytaty: Spójrz na ludzi wokół siebie - to Two­je emocje. -Clyde
spójrz-na ludzi-wokół-siebie- to two­-emocje
Ty­lu Ludzi Cytaty: Wolałem studiować książki niż ludzi. -Roger Bacon
wolałem-studiować-książki-ż-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Czas jest bezwzględnym rzeźbiarzem ludzi. -Odisseas Elitis
czas-jest-bezwzględnym-rzeźbiarzem-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Nie lubię ludzi, których mi żal. -Margaret Mitchell
Ty­lu Ludzi Cytaty: Uszy ludzi cieszą się nowością. -Pliniusz Młodszy
Ty­lu Ludzi Cytaty: Usuńcie ludzi, a wszystko będzie dobrze. -Jean Jacques Rousseau
Ty­lu Ludzi Cytaty: Wdzięczne kłamstwa zaślubiają umysły ludzi. -Miguel de Cervantes
wdzięczne-kłamstwa-zaślubiają-umysły-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Ludzi poznaje się po ich śmieciach. -Oliver Brown
ludzi-poznaje-ę-po-ich-śmieciach
Ty­lu Ludzi Cytaty:
Ty­lu Ludzi Cytaty: Dla ubóstwa wielu ludzi zgrzeszyło. -Eklezjastes
dla-ubóstwa-wielu-ludzi-zgrzeszyło
Ty­lu Ludzi Cytaty: Wielu ludzi kupuje honor za pieniądze. -Dosso Dossi
wielu-ludzi-kupuje-honor-za-pieniądze
Ty­lu Ludzi Cytaty: Przemoc to ostatnia szansa ludzi niekompetentnych. -Salvador Hardin
przemoc-to-ostatnia-szansa-ludzi-niekompetentnych
Ty­lu Ludzi Cytaty: Uszy ludzi cieszą się nowością. -Pliniusz Młodszy
Ty­lu Ludzi Cytaty: Sukces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos
sukces-w-oczach-ludzi-jest-bogiem
Ty­lu Ludzi Cytaty: Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau
cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych
Ty­lu Ludzi Cytaty: Wystrzegaj się ludzi jednej książki. -Tomasz Św
wystrzegaj-ę-ludzi-jednej-książki
Ty­lu Ludzi Cytaty: Los ludzi kształtu­je ich obyczaje. -Neops
los-ludzi-kształ­-ich-obyczaje
Ty­lu Ludzi Cytaty: Wady wielkich ludzi są pociechą matołów. -Valdemar Baldhead
wady-wielkich-ludzi-są-pociechą-matołów
Ty­lu Ludzi Cytaty: Żarty bogatych ludzi są zawsze dowcipne. -William Shakespeare
Ty­lu Ludzi Cytaty: Królem jestem ludzi, nie sumienia. -Stefan Batory
Ty­lu Ludzi Cytaty: Nie­szczęścia tem­pe­rują ludzi. -Ezop
nie­szczęścia-tem­pe­rują-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Elitis Daty
elitis-daty-i-zegarki-są-wynalazkiem-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Do niektórych ludzi bra­kuje mi jaj. -Kapitan
do niektórych-ludzi-bra­kuje-mi jaj
Ty­lu Ludzi Cytaty: Miłość jest nauczycielką bogów i ludzi. -Simone Weil
miłość-jest-nauczycielką-bogów-i-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Diabeł boi się ludzi radosnych. -św. Jan Bosko
Ty­lu Ludzi Cytaty: Wolność to jest zasada miłości do ludzi. -Tomasz Mann
wolność-to-jest-zasada-miłoś-do-ludzi
Ty­lu Ludzi Cytaty: Pra­ca jest dla ludzi skarbem. -Ezop
pra­ca-jest dla-ludzi-skarbem
Ty­lu Ludzi Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler
jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Ty­lu Ludzi Cytaty: Nie umiałbym zresztą zazdrościć pozycji temu rodzajowi ludzi, którzy znajdują się między władcą i poddanymi; ludzi, którzy dzielą z książętami nieszczęścia ich pozycji, nie korzystając zarazem ani z prawdziwej władzy, ani z radości życia prywatnego. Radzę im, aby nigdy nie podejmowali niegodnych działań dla zachowania się na nieszczęsnym stanowisku; aby obejmowali je z honorem, piastowali je jako ludzie prawi i opuszczali je z godnością; oraz, gdy raz już je opuszczą, aby nigdy na nic nie wracali. -Montesquieu
Ty­lu Ludzi Cytaty: U ludzi marne słowo jest także potęgą. -Zygmunt Krasiński
Ty­lu Ludzi Cytaty: Dwa rodzaje ludzi: ci, co myślą, i ci, co się bawią. -Montesquieu