Tyl­ko Nicość Której Cytaty

Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Miłość nie uczyni cię słabym, gdyż sama jest źródłem siły. Pozwoli ci jednak ujrzeć nicość iluzorycznej mocy, na której polegałeś, zanim ją poznałeś. -Leon Bloy


miłość-nie-uczyni-ę-słabym-gdyż-sama-jest-źródłem-ły-pozwoli-jednak-ujrzeć-nicość-iluzorycznej-mocy-na-której-polegałeś-zanim-ją
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Nie wiem kiedy Ale wiem dlaczego Za­biłeś tę miłość Nic się nie liczyło Była tyl­ko nicość Której umysłem człowieka Nie umiałam ogarnąć Tak to się stało Za­biłeś tę miłość Choć była niewinna Tak dziecinna I tak cnotliwa Za­biłeś ją Bo nie pot­ra­fiłeś zro­zumieć jej zasad Chciałeś więcej, bez zahamowani Bez czułych spojrzeń I ro­man­tycznych chwil Bez zaufania Bez zobowiązań Muszę zapomnieć To po­niżej godności Nie poz­wolę Ci Za­bijać miłości  -Mitria


Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Wiara,nadzieja...nicość. -Terenia Wylazło


Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Ludzie umierają na śmierć. Przed­mioty na nicość. -Manuela Gretkowska


ludzie-umierają-na śmierć-przed­mioty na nicość
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: zdro­wie jest da­rem dla egoistów miłość pre­zen­tem dla masochistów życie to tyl­ko droga na której się spotykają ci pozostali niektórym pi­jany mi­kołaj dał dwa serca ale tyl­ko jed­no oko  -yestem


Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Walka lub śmierć kończy bój albo nicość! -George Sand


walka-lub-śmierć-kończy-bój-albo-nicość
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość. -Marcel Proust


sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Życie to gi­gan­tyczna lo­teria, w której wi­doczne są tyl­ko wyg­ra­ne losy. -Jostein Gaarder


Życie-to gi­gan­tyczna-lo­teria-w której wi­doczne-są tyl­ko-wyg­ra­ne-losy
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Umiałem kon­tem­plo­wać niena­wiść jak Bud­da nicość. -Stanisław Lem


umiałem-kon­tem­plo­wać-niena­wiść-jak bud­da-nicość
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Bo jest tyl­ko jed­na oso­ba na świecie przy której jes­tem szczęśliwa. -stokrotka123


bo jest tyl­ko-jed­na-oso­ba-na świecie-przy-której jes­tem-szczęśliwa
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Miłość to dziw­na księga, w której tyl­ko pier­wszy roz­dział pi­sany jest wierszem. -qches


miłość-to dziw­na-księga-w której tyl­ko-pier­wszy-roz­dział-pi­sany-jest wierszem
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Tyl­ko ska­zanie na śmierć wyróżnia człowieka od in­nych; to je­dyna rzecz, której nie da się kupić. -Stendhal (Henri Beyle)


tyl­ko-ska­zanie-na śmierć-wyróżnia-człowieka-od in­nych-to ­dyna-rzecz-której nie da ę-kupić
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Wy­ciszo­na przestrzeń przeob­raża się w smu­tek i tęsknotę za oso­ba której wi­zeru­nek zna tyl­ko serce. -Ramizes


wy­ciszo­na-przestrzeń-przeob­raża ę-w smu­tek-i-tęsknotę-za oso­ba-której wi­zeru­nek-zna-tyl­ko-serce
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Życie prak­tycznie da­je Ci miłość na ta­lerzu. To za­leży tyl­ko od Ciebie, czy nie zaczniesz...


Życie-prak­tycznie-da­-ci miłość-na ­lerzu-to za­ży-tyl­ko-od ciebie-czy-nie zaczniesz-pluć do mis­ki-z której jesz
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Świat niewidzial­ny is­tnieje, bez dwóch zdań. Kwes­tia tyl­ko, jak da­leko to jest od śródmieścia i do której otwarte?  -Woody Allen


Świat-niewidzial­ny-is­tnieje-bez-dwóch-zdań-kwes­tia tyl­ko-jak da­leko-to jest od śródmieścia-i do której otwarte 
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Pis­mo Święte jest wspa­niała bu­dowlą, którą na­leży nie tyl­ko czcić, ale w której trze­ba mieszkać. -Paul Claudel


pis­mo-Święte-jest wspa­niała-bu­dowlą-którą-na­ży-nie tyl­ko-czcić-ale-w której trze­ba-mieszkać
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać. -Joey Adams


nudziarz-oso­ba-której życie-jest ot­wartą-książką-której nie chcesz-czytać
Tyl­ko Nicość Której Cytaty: Je­dyna rzecz, która ab­so­lut­nie nie jest kiczem, to nicość. -H » Michel Houellebecq » Możliwość wyspy