Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty

Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Nie wszys­tkie war­tości są war­tościami ab­so­lut­ny­mi. Błąd po­lega nie tyl­ko na tym, że się wszys­tko re­laty­wizu­je, ale i na tym, że wszys­tko się absolutyzuje. -Józef Stanisław Tischner


Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Wiara jest miłością do te­go, co niewi­doczne; uf­nością w to, co niemożli­we i nieprawdopodobne. -Johann Wolfgang Goethe


wiara-jest miłośą-do te­go-co niewi­doczne-uf­nośą-w to-co niemożli­we-i nieprawdopodobne
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty:


jeśli-myślisz-że coś-jest niemożli­we-my­lisz ę-wszys­tko-jest możli­we-~pa­weł-rychlica 
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Jest ci źle? Nie po­wiem ci: hej, uśmie­chnij się, daj spokój, nie war­to płakać. Płacz ile chcesz, po­myśl tyl­ko, czy warto. -Malwina Kowszewicz


jest- ź-nie-po­wiem-hej-uśmie­chnij-ę-daj-spokój-nie war­to-płakać-płacz ile-chcesz-po­myśl-tyl­ko-czy-warto
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze. -Helen Keller Adams


tolerancja-jest-największym-darem-umysłu-a-wymaga-takiego-samego-wysiłku-mózgu-co-utrzymanie-równowagi-na-rowerze
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Wielu z nas obiera so­bie rożne ce­le. Naj­ważniej­sze jest to jak dążymy do ce­lu, jak wygląda nasza wędrówka. Często oka­zuje się dużo bar­dziej war­tościowa od sa­mego ce­lu, który jest tyl­ko nikłą chwilą. -Emmanuel


Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty:


nig­dy-nie mów-że to niemożli­we- otwórz-umysł-i uwierz-w to-że to jest możli­we-~pa­weł-rychlica 
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Fa­cet pot­rze­buje wielu ko­biet tyl­ko wte­dy, kiedy żad­na z nich nie jest nic war­ta. Można ut­ra­cić tożsa­mość, piep­rząc się na pra­wo i lewo. -Charles Bukowski


fa­cet-pot­rze­buje-wielu-ko­biet-tyl­ko-wte­dy-kiedy-żad­na-z nich-nie jest nic-war­-można ut­ra­ć-toż­mość-piep­rząc ę
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty:


w dzi­siej­szych-cza­sach-człowiek-jest zda­ny-tyl­ko-na siebie-nie war­to-ufać-in­nym-trze­ba-sie-kiero­wać-włas­ny­mi
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Bo już tyl­ko noc była so­juszni­kiem war­szaw­skiego nieba. -Ryszard Liskowacki


bo już-tyl­ko-noc-była-so­juszni­kiem-war­szaw­skiego-nieba
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Książki war­to pi­sać tyl­ko wte­dy, jeśli przek­roczy się os­tatnią gra­nicę wsty­du; pi­sanie jest rzeczą bar­dziej in­tymną od łóżka; przy­naj­mniej dla mnie. -Marek Hłasko


książki-war­to-pi­ć-tyl­ko-wte­dy-śli-przek­roczy ę-os­tatnią-gra­nicę-wsty­-pi­sanie-jest rzeczą-bar­dziej-in­tymną
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Na­rażać życie war­to tyl­ko dla ta­kich dóbr,bez których żyć ciężko. -Feliks Chwalibóg


na­rażać-życie-war­to-tyl­ko-dla-­kich-dóbrbez-których-żyć-ężko
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Być dobrym jest szlachetnie. Lecz uczyć innych, jak oni mają być dobrzy, jest jeszcze szlachetniejsze i nie wymaga tyle wysiłku. -Mark Twain


być-dobrym-jest-szlachetnie-lecz-uczyć-innych-jak-oni-mają-być-dobrzy-jest-jeszcze-szlachetniejsze-i-nie-wymaga-tyle-wysiłku
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: War­tość ma nie tyl­ko sam po­daru­nek, ale też sposób, w ja­ki zos­ta­je ofiarowany. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: przer­wa­ny gra­nat nieba rzu­tem pomarańczy chmurą jasności półprzy­tom­nych miast zmusza do wysiłku os­pałe spojrzenia zadzierając ku górze kar­mi zjawiskiem zachłan­ne i zatroskane nieludzko ludzkie prze­syco­ne nadzieją niedos­ko­nałe serca tyl­ko po­ran­ki ratunkiem gdy dnie całe na ok­ruszki poświęcone i tak od do…   -Papużka


Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Dopóki miłość po­zos­ta­je niemożli­wa do opi­sania, dopóty jes­teśmy ludźmi, a nie tyl­ko mie­sza­niną ko­du ge­netyczne­go, fiz­jo­logii, skoków ad­re­nali­ny i Bóg wie cze­go jeszcze! i nie mie­szaj­my li­ter al­fa­betu z miłością, bo zep­su­jemy al­bo miłość al­bo alfabet. -Krystyna Siesicka


Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia. -Stefan Wyszyński


ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: