Tyl­ko Przyszło Cytaty

Tyl­ko Przyszło Cytaty: I przyszło mi do głowy, że w życiu też nie po­winien się liczyć styl, tyl­ko barwa. -Krystyna Siesicka


i przyszło-mi do głowy-że w życiu-też-nie po­winien ę-liczyć-styl-tyl­ko-barwa
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery. -Jean de La Bruyére


iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Biegniemy... Sci­gamy się... Tyl­ko, że w tym wyści­gu czas nie gra ro­li, liczy się to na co przyszło nam cze­kać, bez uwzględnienia liczby nie przes­pa­nych no­cy,wypłaka­nych łez, sa­mot­nych wschodów słońca i opa­dających wraz ze smut­kiem pożółkłych je­sienią liści... -kate-em


Tyl­ko Przyszło Cytaty: Na zdrowie Przyszło nam zag­rać z Katarem  -bystry.76


na zdrowie-przyszło-nam-zag­rać-z katarem 
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Wy­począć przyszło, między gwiaz­dy czas spocząć. Transcendentalny. -Cykam


wy­począć-przyszło-między-gwiaz­dy-czas-spocząć-transcendentalny
Tyl­ko Przyszło Cytaty: gdy przyszło opamiętanie.... na wszys­tko in­ne było już za późno... -aura69


gdy-przyszło-opamiętanie-na-wszys­tko-in­ne-było-już-za późno
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Nie ma nic smutniejszego i bardziej zniechęcającego niż szczęście, co przyszło za późno. -Iwan Turgieniew


nie-nic-smutniejszego-i-bardziej-zniechęcającego-ż-szczęście-co-przyszło-za-późno
Tyl­ko Przyszło Cytaty: szczęście przyszło sa­mo. wep­chnęło się przez drzwi. siadło i tak siedzi. -Intryga


szczęście-przyszło-­mo-wep­chnęło ę-przez-drzwi-siadło i tak-siedzi
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Nie ma nic smut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­go niż szczęście, co przyszło za późno. -Iwan Turgieniew


nie- nic-smut­niej­sze­go-i bar­dziej-zniechęcają­go-ż-szczęście-co przyszło-za późno
Tyl­ko Przyszło Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach dob­ro­bytu, przyszło nam żeb­rać o uczucia. -thrillofit


w dzi­siej­szych-cza­sach-dob­ro­bytu-przyszło-nam-żeb­rać-o uczucia
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Potomność powinna sądzić ludzi i rządy tylko w świetle ich czasów i okoliczności, w jakich przyszło im działać. -Napoleon Bonaparte


potomność-powinna-sądzić-ludzi-i-rządy-tylko-w-świetle-ich-czasów-i-okolicznoś-w-jakich-przyszło-im-działać
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Emoc­je to­warzyszące miłos­nej fas­cy­nac­ji drugą osobą to jed­ne z naj­lep­szych ja­kie przyszło mi w życiu przeżyć  -daniello


emoc­-to­warzyszą-miłos­nej-fas­cy­nac­ji-drugą-osobą-to jed­ne-z naj­lep­szych-ja­kie-przyszło-mi w życiu-przeżyć 
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Podążam w tę piep­rzoną ot­chłań ni­cości, będąc per­fek­cjo­nistą w sta­waniu się duchem. Tak łat­wo Ci przyszło to ignorować. -maniek12803


podążam-w tę piep­rzoną-ot­chłań-­coś-będąc-per­fek­cjo­nistą-w sta­waniu ę-duchem-tak-łat­wo-ci przyszło-to ignorować
Tyl­ko Przyszło Cytaty: ... i odejść Ci przyszło tak łatwo... Ludzie


i odejść-ci przyszło-tak-łatwo-ludzie-cieka­wi- na­wet-nie wierzą-że istniałeś-i-słoń-jak co ra­no-wstało-lecz-ten
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Gdyby mężczyznom przyszło żyć przez tyle wieków w warunkach kobiecych, niewiele wznieśliby się może ponad epokę troglodytów, Kobieta to jednak odporna rasa! -Felicja Stendingowa


gdyby-mężczyznom-przyszło-żyć-przez-tyle-wieków-w-warunkach-kobiecych-niewiele-wznieśliby-ę-może-ponad-epokę-troglodytów-kobieta-to-jednak
Tyl­ko Przyszło Cytaty: Kiedy Stwórca składał ten świat, miał mnóstwo zna­komi­tych po­mysłów, jed­nak uczy­nienie go zro­zumiałym ja­koś nie przyszło mu do głowy. -Terry Pratchett


kiedy-stwórca-składał-ten-świat-miał-mnóstwo-zna­komi­tych-po­mysłów-jed­nak-uczy­nienie-go zro­zumiałym-ja­koś-nie przyszło
Tyl­ko Przyszło Cytaty: PRAW­DZI­WA MIŁOŚĆ W NAJ­WIĘKSZYM ZNACZE­NIU TE­GO SŁOWA PO­LEGA NA TYM, ŻE CHOĆBY NAM NIG­DY NIE PRZYSZŁO BYĆ RA­ZEM, JA ZAW­SZE BĘDĘ MOD­LIĆ SIĘ O TWO­JE SZCZĘŚCIE... -Niusza


praw­dzi­wa-miŁoŚĆ-w naj­wiĘkszym-znacze­niu-te­go-sŁowa-po­lega-na tym-Że choĆby-nam-nig­dy-nie-przyszŁo-byĆ-ra­zem-ja zaw­sze
Tyl­ko Przyszło Cytaty: umy­kał całe życie przed strzałą Amora gdy od­chodzić przyszło doszła go ta zmora wiemy to od zawsze pa­nowie i panie nie możli­we uciec gdy już zapisane  -jarekkozikowski


umy­kał-całe-życie-przed-strzałą-amora-gdy-od­chodzić-przyszło-doszła-go  zmora-wiemy-to od zawsze-pa­nowie-i panie-nie-możli­we