Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty

Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Tyl­ko kochający człowiek jest od­ważny, tyl­ko skrom­ny jest wspa­niałomyślny i tyl­ko po­kor­ny jest zdol­ny do panowania. -Lao Tse


tyl­ko-kochający-człowiek-jest od­ważny-tyl­ko-skrom­ny-jest wspa­niałomyślny-i tyl­ko-po­kor­ny-jest zdol­ny-do panowania
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Łat­we a mi­mo to wspa­niałe: być skrom­nym, gdy jest się wielkim. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: ko­bieta wyuz­da­na i prze­sad­na jest tyl­ko tym co po­kazu­je, ko­bieta skrom­na jest nieod­krytą ta­jem­nicą, za­wierać w so­bie może wszys­tko, na­wet naj­większy skarb. -thrillofit


ko­bieta-wyuz­da­na-i prze­sad­na-jest tyl­ko-tym-co po­kazu­-ko­bieta-skrom­na-jest nieod­krytą-­jem­nicą-za­wierać-w so­bie
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Pis­mo Święte jest wspa­niała bu­dowlą, którą na­leży nie tyl­ko czcić, ale w której trze­ba mieszkać. -Paul Claudel


pis­mo-Święte-jest wspa­niała-bu­dowlą-którą-na­ży-nie tyl­ko-czcić-ale-w której trze­ba-mieszkać
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Jakże często uroczą ko­bietę od wspa­niałego mężczyz­ny dzieli tyl­ko dro­biazg: że są małżeństwem. -Gustaw Flaubert


jakże-często-uroczą-ko­bietę-od wspa­niałego-mężczyz­ny-dzieli-tyl­ko-dro­biazg-że są łżeństwem
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Jest tak skrom­ny, że drażnią go na­wet uwa­gi o je­go skromności. -Tadeusz Gicgier


jest-tak-skrom­ny-że drażą-go na­wet-uwa­gi-o ­go-skromnoś
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Skrom­ność jest pra­wem ar­tystów, próżność ich obowiązkiem. -Karl Kraus


skrom­ność-jest pra­wem-ar­tystów-próżność-ich-obowiązkiem
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Na­wet skrom­na po­moc jest zaw­sze lep­sza od wiel­kiego współczucia. -Władysław Loranc


na­wet-skrom­na-po­moc-jest zaw­sze-lep­sza-od wiel­kiego-współczucia
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia. -czarnycharakter_xd


Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Na początku sa­me uśmie­chy, pre­zen­ty, całunki Później pod­licza­ne są za­mie­chy, zakręty, rachunki Miłość jest piękna, wyjątko­wa mi­mo kłótni, zaz­drości i wad połówki Miłość jest wspa­niała, Złota mi­mo wiatru, który wieje raz w tę, a raz w tę, Mi­mo po­ziomów i stop­ni, które mu­simy przejść. Tyl­ko dlacze­go w Miłości pod jej koniec musimy powiedzieć


Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Skrom­ność przy prze­ciętnych zdol­nościach jest zwykłą szcze­rością; przy wiel­kich ta­len­tach - obłudą. -Arthur Schopenhauer


skrom­ność-przy-prze­ętnych-zdol­nościach-jest zwykłą-szcze­rośą-przy-wiel­kich-­len­tach- obłudą
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Nakładam so­bie podkład sztucznej ra­dości, po­sypuję so­bie twarz pud­rem uda­wanej przy­ziem­ności. Po­liczki uraczę różem ni­by skrom­ności, oczy pod­kreślę czer­nią by uwięzić łzy,a tyl­ko ust nie po­ciągnę błyszczy­kiem, bo nie mogłabym znieść te­go, że i one kłamią gdy wychodzą ze mną w świat. -loquentia


Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Całość jest wspa­nial­sza niż su­ma części. -Woody Allen


całość-jest wspa­nial­sza-ż-su­-częś
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Dlacze­go ten świat jest, ja­ki jest? Prze­cież po­siada ty­lu ludzi o wspa­niałych ce­lach, umysłach, ser­cach i duszach. -NightHuntress


dlacze­go-ten-świat-jest-ja­ki-jest-prze­cież-po­siada-ty­lu-ludzi-o wspa­niałych-­lach-umysłach-ser­cach-i duszach
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Te­mu najłat­wiej być skrom­nym, kto się nie ma czym chwalić. -Władysław Grzeszczyk


te­mu-najłat­wiej-być-skrom­nym-kto ę-nie  czym-chwalić
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty:


naj­wspa­nial­szą-drogą-życiową-jest ­ja-~pa­weł-rychlica 
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Skrom­ność, rodzi­na, Nie dla współza­wod­nic­twa - Pa­pież Franciszek. -fyrfle


skrom­ność-rodzi­na-nie-dla-współza­wod­nic­twa-pa­pież-franciszek
Tyl­ko Skrom­ny Jest wspa­niałomyślny Cytaty: Naj­wspa­nial­szą rzeczą w ludzkim by­cie jest kochać ko­goś po­nad życie. -kHRYSTUS


naj­wspa­nial­szą-rzeczą-w ludzkim-by­cie-jest kochać-ko­goś-po­nad-życie