Tyl­ko Ty sam Cytaty

Tyl­ko Ty sam Cytaty: Kochaj bliźniego swe­go, bo to ty sam jes­teś swoim bliźnim. Iluz­ja tyl­ko spra­wia, że wie­rzysz, że twój bliźni to ktoś in­ny, a nie ty sam. -Jostein Gaarder


kochaj-bliźniego-swe­go-bo to ty sam-jes­teś-swoim-bliźnim-iluz­ja tyl­ko-spra­wia-że wie­rzysz-że twój-bliź-to ktoś-in­ny
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Naj­lep­sze są wie­czo­ry, możesz zos­tać sam na sam ze swoimi myśla­mi, marze­niami, pla­nami... Możesz być kim tyl­ko so­bie zap­ragniesz, nie mu­sisz nic uda­wać, po pros­tu jes­teś sobą.... -AgniM


Tyl­ko Ty sam Cytaty: Nudzić się może tyl­ko ten, kto sam jest nudny. -Tadeusz Kotarbiński


Tyl­ko Ty sam Cytaty: Gdy tyl­ko człowiek chce pomóc dru­giemu, sam się odsłania. -Ken Kesey


gdy-tyl­ko-człowiek-chce-pomóc-dru­giemu-sam ę-odsłania
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Tyl­ko w so­bie sam każdy no­si swój skarb i tam źródło znaj­du­je natchnienia. -Sokrates


tyl­ko-w so­bie-sam-każdy-no­-swój-skarb-i tam-źródło-znaj­­-natchnienia
Tyl­ko Ty sam Cytaty: War­tość ma nie tyl­ko sam po­daru­nek, ale też sposób, w ja­ki zos­ta­je ofiarowany. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia


Tyl­ko Ty sam Cytaty: To nie sam strach, tyl­ko, to co jest przed nim co­fa nas w by­ciu tam dokąd chce­my iść. -xkaras


to nie sam-strach-tyl­ko-to co jest przed-nim-co­fa-nas-w by­ciu-tam-dokąd-chce­my-iść
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Nie ma dla mnie rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko przeszko­dy, z których naj­większą jes­tem ja sam. -Avantdeces


nie- dla-mnie-rzeczy-niemożli­wych-są tyl­ko-przeszko­dy-z których-naj­większą-jes­tem-ja sam
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Prag­nienie or­derów, odznaczeń, ta­tuaży przychodzi tyl­ko wte­dy, gdy ktoś marzy o czymś, w co na­wet sam nie wierzy. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm


prag­nienie-or­derów-odznaczeń-­tuaży-przychodzi-tyl­ko-wte­dy-gdy-ktoś-marzy-o czymś-w co na­wet-sam-nie wierzy
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Nie daj­my się zgnębić fa­li błędnych prze­konań, sta­rających się nakłonić nas do swoich rac­ji, iż is­tnieje tyl­ko dob­ro i zło. Człowiek ma wolną wolę a wszys­tko jest dla Człowieka i to on de­cydu­je o swoim lo­sie, nie gwiaz­dy, nie re­ligia czy prze­powied­nie, tyl­ko On sam. -Bruno


Tyl­ko Ty sam Cytaty: Idiota z dyp­lo­mem to ta­ki sam idiota, jak przed­tem — tyl­ko z pretensjami. -Janusz Korwin-Mikke


idiota-z dyp­lo­mem-to ­ki-sam-idiota-jak przed­tem- tyl­ko-z pretensjami
Tyl­ko Ty sam Cytaty:


całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Tyl­ko Ty sam Cytaty: sam na sam razem ma­my to­tal­nie siebie garściami bierz łut  -Cykam


sam-na sam-razem-­my-to­tal­nie-siebie-garściami-bierz-łut 
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Lu­bię ten stan, cu­dow­ne sam na sam, pa­pieros, spa­cer i ja ♥  -WhiteAngel ♥


lu­bię-ten-stan-cu­dow­ne-sam-na sam-pa­pieros-spa­cer-i ja ♥ 
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Są także ludzie, którzy pot­ra­fią za­bawiać się tyl­ko w stadzie. Praw­dzi­wy bo­hater ba­wi się sam. -Charles Baudelaire


są także-ludzie-którzy-pot­ra­fią-za­bawiać ę-tyl­ko-w stadzie-praw­dzi­wy bo­hater-ba­wi ę-sam
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Przy­ciągam ludzi, Po­ranionych, Złama­nych, Rozbitych, Bo sam, Jestem, Ta­ki sam. -Astermonius


przy­ągam-ludzi-po­ranionych-złama­nych-rozbitych-bo-sam-jestem-ta­ki-sam
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Cierpienie jest świątynią, w której Bóg chce być z człowiekiem sam na sam. -Julius Schieder


cierpienie-jest-świątynią-w-której-bóg-chce-być-z-człowiekiem-sam-na-sam
Tyl­ko Ty sam Cytaty: Miłość jest jak kołysan­ka: pot­ra­fi cu­dow­nie utu­lić do snu, lecz kiedy tyl­ko zaśniesz piosen­ka mil­knie i zno­wu budzisz się sam. -Theodor Storm


miłość-jest jak kołysan­ka-pot­ra­fi-cu­dow­nie-utu­lić-do snu-lecz-kiedy-tyl­ko-zaśniesz-piosen­ka-mil­knie-i zno­wu-budzisz ę