Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Tyl­ko zmar­twychwstały kraj, rodzi nieśmiertelnych. -Bruno
tyl­ko-zmar­twychwstały-kraj-rodzi-nieśmiertelnych
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nap­rawdę sław­nych żołnie­rzy ma tyl­ko kraj, który wyg­rał wojnę. -Stefan Kisielewski
nap­rawdę-sław­nych-żołnie­rzy- tyl­ko-kraj-który-wyg­rał-wojnę
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Ko­bieta za­lot­na sądzi, że czas i la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­ko in­nych kobiet. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-za­lot­na-sądzi-że czas-i ­-pok­ry­wają-zmar­szczka­mi-i niszczą-twarze-tyl­ko-in­nych-kobiet
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa-Muskat
ko­biety-dzielą ę-na ­kie-przez-które- ę-­me-zmar­twienia-i na ­kie-króre-nas-przed-ty­mi-zmar­twieniami-bronią
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: ce­na spokoju cier­pią tyl­ko jednostki zmar­szczo­ne dłonie ciepło w oczach współczują zamożniejszym wbrew doświadczeniu  -bez.odwagi
­na-spokoju-cier­pią-tyl­ko-jednostki-zmar­szczo­ne-dłonie-ciepło-w oczach-współczują-zamożniejszym-wbrew-doświadczeniu 
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Przy­jaciółmi są dwie oso­by, które znają tyl­ko jed­no zmar­twienie i jedną ra­dość: dru­giej osoby. -Renée Claude
przy­jaciółmi-są dwie-oso­by-które-znają-tyl­ko-jed­no-zmar­twienie-i jedną-ra­dość-dru­giej-osoby
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nie ma­my for­tec, kraj nasz na wszys­tkie stro­ny ot­warty, nie może być inaczej zasłoniony, tyl­ko pier­siami obywatelów. -Hugo Kołłątaj
nie-­my-for­tec-kraj-nasz-na wszys­tkie-stro­ny-ot­warty-nie może-być-inaczej-zasłoniony-tyl­ko-pier­siami-obywatelów
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Mały jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszys­tko wszys­tkim, wy­daje się jeszcze złe. -Marek Grechuta
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie. -Thornton Niven Wilder
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Ko­bieta jest głucha na wszel­kie ar­gu­men­ty. Mężczyz­na może oca­lić swój kraj, rządzić całym światem, zdo­być wie­czną sławę ja­ko fi­lozof, je­dynie dla swej żony będzie zaw­sze tyl­ko zwykłym głupcem. -Thornton (Niven) Wilder
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Międzynarodówka zadłużonych: co kraj, to pożyczaj. -Zbigniew Waydyk
międzynarodówka-zadłużonych-co-kraj-to-pożyczaj
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Mapa i kraj to nie to samo. -Alfred Korzybski
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Pier­wszy kraj - po­tem ja. -Robert Baden-Powell
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nieszczęśliwym jest kraj, który potrzebuje bohaterów. -Bertold Brecht
nieszczęśliwym-jest-kraj-który-potrzebuje-bohaterów
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Zmar­szczka: fa­la na rze­ce czaru. -Charles Baudelaire
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Wiel­ki kraj, god­ny swej naz­wy, nie ma przyjaciół. -Charles de Gaulle
wiel­ki-kraj-god­ny-swej-naz­wy-nie  przyjaciół
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Francja - kraj, w którym strych nazywa się mansardą. -Anonim
francja-kraj-w-którym-strych-nazywa-ę-mansardą
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Bied­ny ten kraj, w którym le­karz cier­pi na podagrę. -Talmud
bied­ny-ten-kraj-w którym ­karz-cier­pi-na podagrę
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: ko­lej­na zmar­szczka przy ustach kładzie mi się cieniem na lustrze jak­by chciała wszys­tko przekreślić szydząc że mój czas ob­fi­tości już minął na­wet zna­ki na niebie nie mówią już do mnie tam­ty­mi gwiazdami a jed­nak ziele­nieją już ścieżki gdy tyl­ko na myśl mi przychodzisz i kwitną we mnie ogrody zaszcze­pione twoimi słowami  -giulietka
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz dru­gi nie wraca. -Stanisław Wyspiański
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nikt żywy w kraj młodości raz drugi nie wraca. -Stanisław Wyspiański
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach. -Stefan Kisielewski
czas-zmar­no­wany-nie is­tnieje-we wspomnieniach
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Kto dużo gwarzy, ma zmar­szczki na twarzy. -Bujak Bogusław
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: A co jeśli Bóg też pot­rze­buje pomocy? Może przez nas nie może spać w nocy... Mar­twisz się przez prob­le­my swo­je i bliskich, A On ma zmar­twienia nas wszys­tkich... Po­wiedz tyl­ko, czy kiedy będzie chciał się wygadać Wysłuchasz...? A może każesz mu spadać?! (In­spi­rowa­ne książką
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Bo, panowie, myślmy najpierw o tym, ażeby podźwignąć nasz nieszczęśliwy kraj. -Bolesław Prus
bo-panowie-myślmy-najpierw-o-tym-ażeby-podźwignąć-nasz-nieszczęśliwy-kraj
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
zaiste-drżę-o-swój-kraj-gdy-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Doprawdy, drżę o swój kraj, jeśli pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
doprawdy-drżę-o-swój-kraj-śli-pomyślę-że-bóg-jest-sprawiedliwy
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Nieszczęściem jest, kiedy mały kraj ma zbyt wielu wielkich mężów. -Żarko Petan
nieszczęściem-jest-kiedy-ły-kraj-zbyt-wielu-wielkich-mężów
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell
na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Ser­ce nig­dy nie ma zmar­szczek. Ono ma blizny. -Sidonie Gabrielle Colette
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: W zmar­szczkach wokół oczu czai się śmierć. -respirer
w zmar­szczkach-wokół-oczu-czai ę-śmierć
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Szczęście: nie uważać zwykłych zmar­twień za katastrofy. -Andre Maurois
szczęście-nie uważać-zwykłych-zmar­twień-za katastrofy
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Gdy kraj obrócą w pus­ty­nię, twier­dzą, że przy­nieśli pokój. -Tacyt
gdy-kraj-obrócą-w pus­ty­ę-twier­dzą-że przy­nieśli-pokój
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Dop­rawdy, drżę o swój kraj. Jeśli po­myślę, że Bóg jest sprawiedliwy. -Thomas Jefferson
dop­rawdy-drżę-o swój-kraj-jeśli po­myślę-że bóg-jest sprawiedliwy
Tyl­ko Zmar­twychwstały Kraj Cytaty: Z miłości do ojczyzny wypisują rzeczy, z powodu których obcy wyśmiewają nasz kraj. -Anonim
z-miłoś-do-ojczyzny-wypisują-rzeczy-z-powodu-których-obcy-wyśmiewają-nasz-kraj