Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im większe ze­ro ,tym bar­dziej nadęte. -Urszula Zybura
im większe-ze­ro-tym-bar­dziej-nadęte
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg
im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej chcesz być wi­doczny, tym bar­dziej Cię nie widać. -Bruno
im bar­dziej-chcesz-być-wi­doczny-tym-bar­dziej-cię-nie widać
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler
czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS
im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej jes­teś ni­kim, tym bar­dziej prag­niesz, żeby cały świat kręcił się wokół ciebie. -Jacek Piekara
im bar­dziej-jes­teś-­kim-tym-bar­dziej-prag­niesz-żeby-cały-świat-kręł ę-wokół-ciebie
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej boli tym bar­dziej czuję się nieśmiertelny  -Conrack1410
im bar­dziej-boli-tym-bar­dziej-czuję ę-nieśmiertelny 
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej wątpiłem w Bo­ga, tym bar­dziej opie­sza­le Go szukałem. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: `Im bar­dziej chcieliśmy, żeby nam się udało tym bar­dziej nam nie wychodziło. -bluecaffe
`im-bar­dziej-chcieliśmy-żeby-nam ę-udało-tym-bar­dziej-nam-nie wychodziło
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Sądzę, że na­wet nie widzieli, jak się wy­niszczam. Im bar­dziej ich pro­woko­wałam, im głośniej wzy­wałam po­mocy, tym bar­dziej na­bierałam prze­kona­nia, że otocze­nie wyk­reśliło mnie ze swe­go po­la widzenia. -Ysabelle Lacamp
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Po­wiet­rze jest pełne szczegółów, na­wet cisza jest dźwiękiem: im bar­dziej zwra­ca się na nią uwagę, tym bar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­na, złożona z wib­racji, które do­tykają się i znoszą wzajemnie. -Olga Tokarczuk
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im większe zero, tym bardziej nadęte. -Urszula Zybura
im-większe-zero-tym-bardziej-nadęte
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!
codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk
im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im więcej w człowieku zła, tym bar­dziej mu­simy go kochać. -Mikołaj Gogol
im więcej-w człowieku-zła-tym-bar­dziej-mu­simy-go kochać
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bliżsi są nam ludzie, tym bar­dziej jes­teśmy ślepi. -Andre Malraux
im bliż-są nam-ludzie-tym-bar­dziej-jes­teśmy-ślepi
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im ko­bieta lżej­sza, tym bar­dziej ciąży na budżecie mężczyźnie. -Marcel Achard
im ko­bieta-lżej­sza-tym-bar­dziej-ąży-na budżecie-mężczyźnie
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej sko­rum­po­wane państwo, tym więcej praw. -Tacyt
im bar­dziej-sko­rum­po­wane-państwo-tym-więcej-praw
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im kul­tu­ra niższa, tym naśla­dow­nic­two bar­dziej rozwinięte. -Stefan Żeromski
im kul­­ra-ższa-tym-naś­dow­nic­two-bar­dziej-rozwinięte
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej wie­rzysz, tym badziej sta­je się to prawdą. -AnDree
im bar­dziej-wie­rzysz-tym-badziej-sta­ ę-to prawdą
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Ludzie im bliżej ideału, tym bar­dziej stają się nudni. -Zenon Bosacki
ludzie-im bliżej-ideału-tym-bar­dziej-stają ę-nudni
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im myśl jest głębsza, tym bar­dziej wy­daje się dziecinna. -Mikołaj Gogol
im myśl-jest głębsza-tym-bar­dziej-wy­daje ę-dziecinna
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej po­lega­my na in­nych, tym moc­niej ci nas zawodzą... -płonąca
im bar­dziej-po­lega­my-na in­nych-tym-moc­niej- nas-zawodzą
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej świńskie zajęcie, tym więcej trze­ba w nim uczciwości. -Honoré de Balzac
im bar­dziej-świńskie-zajęcie-tym-więcej-trze­ba-w nim-uczciwoś
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: War­tym poz­na­nia jest ten człowiek, które­go im bliżej poz­na­jemy, tym bar­dziej od­kry­wamy jak wciąż go jeszcze mało znamy. -aforystokrata
war­tym-poz­na­nia-jest ten-człowiek-które­go-im bliżej-poz­na­jemy-tym-bar­dziej-od­kry­wamy-jak wciąż-go jeszcze-ło-znamy
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze. -Philip Pullman
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im niżej stoją od nas na­si przy­jaciele, tym bar­dziej ich lubimy. -Philip Chesterfield
im żej-stoją-od nas-na­-przy­jaciele-tym-bar­dziej-ich-lubimy
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bar­dziej prag­niesz za­pom­nieć, tym moc­niej pamiętasz. -PoznajPrawdę
im bar­dziej-prag­niesz-za­pom­nieć-tym-moc­niej-pamiętasz
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im bliżej jes­tem z Tobą, tym bar­dziej od­da­lam się z Nim... -Frigg
im bliżej-jes­tem-z tobą-tym-bar­dziej-od­da­lam ę-z nim
Tym Bar­dziej Nadęte Cytaty: Im dłużej poz­wa­la się ko­biecie tęsknić, tym bar­dziej rośnie miłość. -Ernest Raupach
im dłużej-poz­wa­ ę-ko­biecie-tęsknić-tym-bar­dziej-rośnie-miłość