Tym Większa Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tym Większa Cytaty: Im większa pomoc, tym większa niewdzięczność. -Setanti
im-większa-pomoc-tym-większa-niewdzięczność
Tym Większa Cytaty: Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk
im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry
Tym Większa Cytaty: Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. -Ezop
im-mniejszy-rozum-tym-większa-zarozumiałość
Tym Większa Cytaty: Im więcej dra­matu, tym większa scena. -Walenty
im więcej-dra­matu-tym-większa-scena
Tym Większa Cytaty: Jes­tem Po­lakiem – więc mam obo­wiązki pol­skie: są one tym większe i tym sil­niej się do nich poczu­wam, im wyższy przed­sta­wiam typ człowieka. Bo im szer­sza stro­na me­go ducha żyje życiem zbioro­wym na­rodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym sil­niej­szą czuję pot­rzebę dba­nia o je­go całość i rozwój. -Roman Dmowski
Tym Większa Cytaty: Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości. -Ashley Montagu
naj­większa-po­rażka-w życiu-człowieka-to rozziew-po­między-tym-kim-mógł ę-stać-a tym-kim-stał ę-w rzeczywistoś
Tym Większa Cytaty: Im większa jest miłość, tym banalniejsze są jej przejawy. -Michał Choromański
im-większa-jest-miłość-tym-banalniejsze-są-jej-przejawy
Tym Większa Cytaty: Im dłużej pozostajesz w jednym miejscu, tym większą masz szansę na rozczarowanie -Art Spander
im-dłużej-pozostajesz-w-jednym-miejscu-tym-większą-masz-szansę-na-rozczarowanie
Tym Większa Cytaty: Im wyższa war­tość, tym większa swo­boda jej uznania. -Józef Stanisław Tischner
Tym Większa Cytaty: Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron
naj­większa-wi­na-jest w tym-kto-nie chce-słuchać-prawdy
Tym Większa Cytaty: Kto czysty wychodzi z przybytku zepsucia, tym większa jego zasługa. -Henryk Sienkiewicz
kto-czysty-wychodzi-z-przybytku-zepsucia-tym-większa-jego-zasługa
Tym Większa Cytaty: Cno­ta jest tym, co po­większa przy­jem­ność, a zmniej­sza przykrość. -Jeremy Bentham
cno­-jest tym-co po­większa-przy­jem­ność-a zmniej­sza-przykrość
Tym Większa Cytaty: Tym większa rozkosz dla mężczyzny im bardziej jest kosztowna kobieta, z którą śpi. -Esther Vilar
tym-większa-rozkosz-dla-mężczyzny-im-bardziej-jest-kosztowna-kobieta-z-którą-śpi
Tym Większa Cytaty: Im bar­dziej nies­pełnione i nie­szczęśli­we jest nasze życie tym bar­dziej dog­ma­tycznie, z tym większą de­ter­mi­nacją, roz­paczli­wie i gorączko­wo bro­nimy swo­jej pseudop­rawdy i do­radza­my innym. -Wojciech Eichelberger
Tym Większa Cytaty: Im trud­niej­szą drogę przej­dziesz, tym większą sa­tys­fak­cję masz na jej końcu. -Bruno
im trud­niej­szą-drogę-przej­dziesz-tym-większą-­tys­fak­cję-masz-na jej-końcu
Tym Większa Cytaty: Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi. -Eurypides
miłość-jest naj­większą-słodyczą-i naj­większą-go­ryczą-na ziemi
Tym Większa Cytaty: Zaz­drość to cień miłości. Im większa miłość, tym dłuższy cień. -Magdalena Samozwaniec
zaz­drość-to cień-miłoś-im większa-miłość-tym-dłuższy-cień
Tym Większa Cytaty: Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość, tym większy cień. -Magdalena Samozwaniec
zazdrość-to-cień-miłoś-im-większa-miłość-tym-większy-cień
Tym Większa Cytaty: Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu. -Heraklit z Efezu
być-ro­zum­nym-to naj­większa-cno­-a mądrość-po­lega-na tym-by mówić-prawdę-i postępo­wać-god­nie-z na­turą-słuchając-jej
Tym Większa Cytaty: Naj­większą nag­rodą dla mnie Ma­mo - była ta, że miałam Ciebie... Naj­większa ka­ra, ja­ka mnie spot­kała, - to ta, że zbyt wcześnie odeszłaś! ''Śpie­szmy się kochać ludzi''... -Niusza
Tym Większa Cytaty: Jeśli dworzan obciąża wina, gdy niskimi pochlebstwami usypiają sumienie książąt, to dostojnicy państwowi, zobowiązani z racji swego stanowiska do mówienia prawdy, tym większą ponoszą winę. -Montesquieu
jeśli-dworzan-obciąża-wina-gdy-niskimi-pochlebstwami-usypiają-sumienie-książąt-to-dostojnicy-państwowi-zobowiązani-z-racji-swego-stanowiska
Tym Większa Cytaty: Im większe w człowieku wewnętrzne roz­bi­cie, poczu­cie włas­nej słabości, niepew­ności i lęk, tym większa tęskno­ta za czymś, co go z pow­ro­tem sca­li, da pew­ność i wiarę w siebie. -Antoni Kępiński
Tym Większa Cytaty: Przysłowiowa jest góra, która porodziła mysz. W literaturze jest odwrotnie; im mniejsza mysz, tym większą górę chciałaby urodzić. Dlatego tak krzyczy przy porodzie. -Stanisław Czosnowski
przysłowiowa-jest-góra-która-porodziła-mysz-w-literaturze-jest-odwrotnie-im-mniejsza-mysz-tym-większą-górę-chciałaby-urodzić-dlatego-tak
Tym Większa Cytaty: Stephe­nie Meyer i sa­ga
Tym Większa Cytaty: za­miast tra­cić czas na tworze­nie lis­ty 'plusów i minusów', poszu­kaj ta­kich celów, które dadzą ci naj­większą mo­tywację i dla których war­to będzie działać. ar­gu­men­ty za tym by się pod­dać zaw­sze zdołasz odnaleźć. -thrillofit
Tym Większa Cytaty: Im bar­dziej się od siebie od­da­laliśmy, tym roz­paczli­wiej sta­rałem się oca­lić to, co nas kiedyś łączyło, lecz niczym w błędnym ko­le, mo­ja des­pe­rac­ja po­wodo­wała, ze prze­paść między na­mi sta­wała się jeszcze większa. -Nicholas Sparks
Tym Większa Cytaty: W końcu po­wie­dzieli Po­zos­tała tyl­ko kwes­tia Kiedy po­sadzą złodziei Wier­sz de­dykuję zma­nipu­lowa­nym wy­bor­com spod zna­ku za­kodo­wane­go mózgu. Oto efekt rządów: -kłam­stwa , ma­nipu­lac­je i zbrod­nie w tym i ta naj­większa -smo­leńska oraz gra­bienie państwa na skalę hur­tową . -RozaR
Tym Większa Cytaty: Na większą chwałę Bożą. -Grzegorz I Wielki Św
Tym Większa Cytaty: Stawka większa niż życie. -Andrzej Zbych
Tym Większa Cytaty: A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie! -Leopold Staff
a-większą-mi-rozkoszą-podróż-ż-przybycie
Tym Większa Cytaty: Naj­większa miłość jest w kobiecie. -fyrfle
naj­większa-miłość-jest w kobiecie
Tym Większa Cytaty: Tylko ofiara jest większa od służby. -Reinhold Schneider
Tym Większa Cytaty: Sposób wręczania ma większą wartość od podarunku. -Pittakos
sposób-wręczania-większą-wartość-od-podarunku
Tym Większa Cytaty: W afekcie większa moc niż we wstydzie. -Wacław Potocki
Tym Większa Cytaty: Nie łat­wo jest zna­leźć wyjście z trud­nej sy­tuac­ji, ale myślę że większą sztuką będzie po­godze­nie się z nią i zna­lezienie w niej cze­goś po­zytyw­ne­go. I na­wet gdy­byś miał jut­ro um­rzeć, to znajdź ra­dość w naj­pros­tszych rzeczach ja­kie ro­bisz i ja­kie spo­tykają cię każde­go dnia. Otwórz sze­roko oczy i dos­trzeż to co piękne w tym co najprostsze. -Mystiqe