Tym­cza­sowość Cytaty

Tym­cza­sowość Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki


Tym­cza­sowość Cytaty: Ludzie kochają ba­nały, ich pow­tarza­nie, ok­re­sowość, a jed­nocześnie chcą być in­try­gująco oryginalni.. -jatoja


ludzie-kochają-ba­nały-ich-pow­tarza­nie-ok­re­sowość-a jed­nocześnie-chcą-być-in­try­gująco-oryginalni
Tym­cza­sowość Cytaty: Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe. -Nicholas Sparks


Tym­cza­sowość Cytaty: Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż. -Sidonie Gabrielle Colette


młoda-dziew­czy­na-pot­rze­buje-trochę-cza­su-by zna­źć-mężczyznę-na całe-życie-to jej-nie przeszkadza-wychodzić-tym­cza­sem
Tym­cza­sowość Cytaty: To była dla mnie... przy­jem­ność, proszę mi wie­rzyć. Od lat nikt nie chra­pał w tym do­mu... i na­wet jeśli ma­jaczył i od cza­su do cza­su krzyczał, to było... piękne. -Ulysses Moore


Tym­cza­sowość Cytaty: Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija. -Charlotka


Tym­cza­sowość Cytaty: Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć. -John Steinbeck


Tym­cza­sowość Cytaty: Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot. -Jerzy Pilch


przy­jaźń-po­lega-na tym-także-na tym-że nie ­tar­cza ę-przy­jaciołom-zby­tecznych-zgryzot
Tym­cza­sowość Cytaty: życie bu­dować na­leży w tym cza­sie i w tym miej­scu, w którym sa­mi jes­teśmy. tam gdzie nas nie ma, nig­dy nie będzie nasze­go życia. -thrillofit


życie-bu­dować-na­ży-w tym-cza­sie-i w tym-miej­scu-w którym ­mi-jes­teśmy-tam-gdzie-nas-nie -nig­dy-nie będzie-nasze­go-życia
Tym­cza­sowość Cytaty: Przet­rwać mu­simy, bo tym miłość jest. Cza­sem upa­damy i wza­jem­nie podnosimy. Ot­rzep z kurzu cier­pli­wość i przebaczenie. Bo niez­nośne by­wają dusze po­ranione, które tym życiem są trochę zmęczone. -Kamila 6


Tym­cza­sowość Cytaty: Im cięższe cza­sy,tym lżej­sze obyczaje. -Urszula Zybura


im ęższe-cza­sytym-lżej­sze-obyczaje
Tym­cza­sowość Cytaty: Im częściej cze­goś doświad­cza­my, tym słab­szy jest efekt. -Eric Jerome Dickey


im częściej-cze­goś-doświad­cza­my-tym-słab­szy-jest efekt
Tym­cza­sowość Cytaty: Bez­sens istnienia Czas nie ogarnięty Wy­miar nie­rzeczy­wis­ty Tło na­dal ta­kie blade Cały czas krzyczę o ratunek Nies­te­ty nic nie po­radzę Każdy ma pra­wo zabłądzić Cza­sem tak tu jest  I na­dal nie wiem co da­lej Trwając w tym cza­sie Chcę ci po­wie­dzieć Że kocham CIĘ  -samothnick


Tym­cza­sowość Cytaty: Pew­ność w tym życiu Cza­sem śle­pa i błędna Bar­dzo potrzebna  -Nisaetus


pew­ność-w tym-życiu-cza­sem-ś­pa-i błędna-bar­dzo-potrzebna 
Tym­cza­sowość Cytaty: O tym, co puszcza­no w niepa­mięć, trze­ba cza­sem szczególnie dob­rze pamiętać. -Władysław Grzeszczyk


o tym-co puszcza­no-w niepa­mięć-trze­ba-cza­sem-szczególnie-dob­rze-pamięć
Tym­cza­sowość Cytaty: ~Cier­pienie to nieodłączny ele­ment owej „cho­roby oczu”, jaką jest myśle­nie. Tym­cza­sem je­dyne nasze za­danie na świecie to is­tnieć egois­tycznie, „is­tnieć wy­raziście”, tak jak is­tnieją przed­mioty, i „pot­ra­fić to ro­bić bez myśle­nia o tym”~  -Ignorance2812


Tym­cza­sowość Cytaty: Po­ciąg do al­ko­holu tym różni się od po­ciągu do ko­biety, że z biegiem cza­su przechodzi w stan chroniczny. -Horacy Safrin


po­ąg-do al­ko­holu-tym-róż ę-od po­ągu-do ko­biety-że z biegiem-cza­su-przechodzi-w stan-chroniczny
Tym­cza­sowość Cytaty: Żyje­my w cza­sach ta­kich gdzie ludzie oce­niają twoją oso­bowość po ilości zna­jomych na fa­cebooku za­sada jest pros­ta im wiecej ma oso­ba zna­jomych,głupich postów i skan­dalów tym bar­dziej ludzie chcą z tą osobą ut­rzy­mywać kon­takt cza­sami ludzie pop­rostu przechadzą sa­mych siebie w głupocie  -Ciarka