Uśmiechów Parę Cytaty

Uśmiechów Parę Cytaty: Kil­ka bez­tros­kich chwil w gro­nie pełnym ser­deczności, uśmiechów parę ra­dos­nych, przebłys­kujących słońcem. Wiele słów war­tościowych prze­lanych, i ty­ko jed­na więź - przy­jaźń, co tak nap­rawdę jest skar­bem naj­większym. Bo choć krew z krwi jej nie stworzyła, sens naj­praw­dziw­szy ma, życie sen­sem napełnia. -Devin


Uśmiechów Parę Cytaty: Sie­dzieli nadzy, a w małym po­koju czuć było za­pach sek­su i pa­pierosów. On w łóżku, ona na łóżku- po­palając i spoglądając ochoczo. Odłożył świeżo wyczyszczo­ny re­wol­wer na ko­modę i zaczął liczyć zdo­byczny łup. - A może dziś ja­kiegoś gru­basa?- szepnęła namiętnie. - Gru­bas już był... - Mrrr... Parę młodą! - Parę młodą... - A może mnie?! - Wyj­dzie pa­ni za mnie, madame?  -scorpion


Uśmiechów Parę Cytaty: Płyną ko­lej­ne ty­god­nie bez Ciebie, a me ser­ce wciąż do­pytuję się o te­go od­wie­czne­go złodzieja moich uśmiechów. -bluecaffe


płyną-ko­lej­ne-ty­god­nie-bez-ciebie-a me ser­-wciąż-do­pytuję ę-o te­go-od­wie­czne­go-złodzieja-moich-uśmiechów
Uśmiechów Parę Cytaty: By­wa, że na pog­rze­bie wy­leją nad tobą więcej łez niż za życia da­li uśmiechów. Z cyk­lu po­wieści


by­wa-że na pog­rze­bie-wy­leją-nad-tobą-więcej-łez-ż-za życia-da­li-uśmiechów-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Uśmiechów Parę Cytaty: Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów. -Pola Gojawiczyńska


nasze-obcowanie-z-ludźmi-stało-ę-wszystkim-tylko-nie-tym-co-to-słowo-w-sobie-zawiera-jest-straszliwym-kluczeniem-w-gąszczu-zasadzek-w-ciemnoś
Uśmiechów Parę Cytaty: skocz do riwiery parę se­kund wieczności będzie Cię nosić   -Cykam


skocz-do riwiery-ę-se­kund-wiecznoś-będzie-cię-nosić- 
Uśmiechów Parę Cytaty: ciepłych słów parę z od­ro­biną uśmie­chu - za­pach rozstania  -Maverick123


ciepłych-słów-ę-z-od­ro­biną-uśmie­chu-za­pach-rozstania 
Uśmiechów Parę Cytaty: Używaj da­ru życia. Uśmiechów dzieci, ko­lorów nieba, za­pachu ka­wy, ciepłego wiat­ru i dzwo­nienia tram­wajów. Ciesz się mroźną zimą i upal­nym la­tem. Szczęście to czas. Nie za­pom­nij o tym. -Michal Viewegh


Uśmiechów Parę Cytaty: Trudno pogodzić ogień i wodę - można jednak stworzyć z nich parę. -Anonim


trudno-pogodzić-ogień-i-wodę-można-jednak-stworzyć-z-nich-ę
Uśmiechów Parę Cytaty: Moje obrazy są namalowane dobrze. Bez pośpiechu, z cierpliwością. Myślę, że zainteresują parę osób. -Frida Kahlo


moje-obrazy-są-namalowane-dobrze-bez-pośpiechu-z-cierpliwośą-myślę-że-zainteresują-ę-osób
Uśmiechów Parę Cytaty: Ale mów i nie łżyj cho­ciaż przez pier­wszych parę zdań!  -Joanna Chmielewska


ale-mów-i nie łżyj-cho­ciaż-przez-pier­wszych-ę-zdań 
Uśmiechów Parę Cytaty: Są różne rodza­je uśmiechów u ludzi. Są ciepłe i miłe, po­wodujące że ko­lana nam miękną al­bo jest ciepło na duszy, al­bo zim­ne i złośli­we, przez które po ple­cach prze­biega nam zim­ny dreszcz. -Kaye


Uśmiechów Parę Cytaty: Za parę lat, jak za­pytasz ja­kiegoś młode­go ro­daka o najsław­niej­sze­go Po­laka, to za­pew­ne od­po­wie - Ge­ralt z Rivii1  -Krio


za ę-lat-jak za­pytasz-ja­kiegoś-młode­go-ro­daka-o najsław­niej­sze­go-po­laka-to za­pew­ne-od­po­wie- ge­ralt-z rivii1 
Uśmiechów Parę Cytaty: Znów wezmę coś na sen i wszys­tko będzie dob­rze. Przez te parę godzin. O ile nie po­jawią się koszmary... -Riot


znów-wezmę-coś-na sen-i wszys­tko-będzie-dob­rze-przez te ę-godzin-o ile-nie po­jawią ę-koszmary
Uśmiechów Parę Cytaty: Nauka zas­ta­nawia się już nad tym, jak wy­korzys­tać parę, której człowiek nie śmie wy­puścić z gęby. -Jan Czarny


nauka-zas­­nawia ę-już-nad-tym-jak wy­korzys­ć-ę-której człowiek-nie śmie-wy­puść-z gęby
Uśmiechów Parę Cytaty: Parę razy w życiu przychodzi na człowieka taka niedziela, gdy sięga się do niepotrzebnych zakamarków, w których lata gromadzą zapomniane przedmioty. -Zofia Bystrzycka


parę-razy-w-życiu-przychodzi-na-człowieka-taka-niedziela-gdy-ęga-ę-do-niepotrzebnych-zakamarków-w-których-lata-gromadzą-zapomniane-przedmioty
Uśmiechów Parę Cytaty: To właśnie ca­li śmier­telni­cy — mają tyl­ko parę chwil na tym świecie, a poświęcają je na kom­pli­kowa­nie naj­pros­tszych spraw. -P » Terry Pratchett » Mort


to właśnie-ca­li-śmier­telni­cy- mają-tyl­ko-ę-chwil-na tym-świecie-a poświęcają- na kom­pli­kowa­nie-naj­pros­tszych-spraw
Uśmiechów Parę Cytaty: Nikt nie jest tak sta­ry, aby nie wie­rzył, że może żyć jeszcze parę lat dłużej. -Cyceron


nikt-nie jest tak-sta­ry-aby nie wie­rzył-że może-żyć-jeszcze-ę-lat-dłużej