Uświada­miamy So­bie Cytaty

Uświada­miamy So­bie Cytaty:


uświada­miamy-so­bie-błędy-do­piero-w te­dy-kiedy-do nich-dochodzi~pa­weł-rychlica 
Uświada­miamy So­bie Cytaty: Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył... -anja


do­piero-gdy-ko­goś-stra­cimy-uświada­miamy-so­bie-jak wiele-dla-nas-znaczył
Uświada­miamy So­bie Cytaty: Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku. -Maria Szyszkowska


wciąż-nie uświada­miamy-so­bie-dość-wy­raźnie-że jes­teśmy-częśą-świata-przy­rody-i że po­win­śmy-oka­zywać-jej-więcej
Uświada­miamy So­bie Cytaty: mon­taż ste­lażu życia zaj­mu­je nam la­ta a i tak z cza­sem mi­mo prak­ty­ki i doświad­cze­nia uświada­miamy so­bie jak da­leko nam do fachowców !!!  -djdzasta


­ż-ste­żu-życia-zaj­mu­-nam-­-a i tak-z cza­sem-mi­mo-prak­ty­ki-i doświad­cze­nia-uświada­miamy-so­bie-jak da­leko-nam
Uświada­miamy So­bie Cytaty: Cza­sami wiemy, że coś się wy­darzy, na­wet jeśli nie uświada­miamy so­bie swo­jej wie­dzy. Żyje­my w te­raźniej­szości, ale przez cały czas tkwi w nas przyszłość. -Paul Auster


cza­sami-wiemy-że coś ę-wy­darzy-na­wet-śli-nie uświada­miamy-so­bie-swo­jej-wie­dzy-Żyje­my w te­raźniej­szoś-ale-przez-cały
Uświada­miamy So­bie Cytaty: To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas. -Terry Pratchett


Uświada­miamy So­bie Cytaty: te­go dnia us­wiada­miamy so­bię prwadziwą kruchość nasze­go is­tnienia istnienia... tańczące płomienie, szep­ty po­rywa­ne przez wiatr, łzły nie skry­wane już niczym, resztki wspom­nień wyg­rze­bywa­nych tyl­ko po to by uświado­mic so­bie og­rom stra­ty związa­ny z czyimś odejściem... Oto jeszcze tu jestem. -wesolutka214


Uświada­miamy So­bie Cytaty: jes­teś na ty­le od­se­paro­wany, na ile uświada­miasz so­bie włas­ne wszechwspółistnienie  -danioł


jes­teś-na ty­-od­se­paro­wany-na ile-uświada­miasz-so­bie-włas­ne-wszechwspółistnienie 
Uświada­miamy So­bie Cytaty: Pew­ne­go dnia spoglądasz na kar­ty swe­go życia ,i uświada­miasz so­bie że nic nie miało większe­go sensu. -heksakosjoiheksakontaheksafill


pew­ne­go-dnia-spoglądasz-na kar­ty-swe­go-życia-i uświada­miasz-so­bie-że nic-nie miało-większe­go-sensu
Uświada­miamy So­bie Cytaty: Żyjąc resztka­mi nadziei, że is­tniałeś nap­rawdę, po­woli uświada­miam so­bie - jes­teś tyl­ko wspomnieniem. -MistrzyniPióra


Żyjąc-resztka­mi-nadziei-że is­tniałeś-nap­rawdę-po­woli-uświada­miam-so­bie- jes­teś-tyl­ko-wspomnieniem
Uświada­miamy So­bie Cytaty: Do­piero gdy nad­chodzi czas pożeg­na­nia uświada­miasz so­bie ja­kie to wszys­tko jest ważne !  -bluecaffe


do­piero-gdy-nad­chodzi-czas-pożeg­na­nia-uświada­miasz-so­bie-ja­kie-to wszys­tko-jest ważne- 
Uświada­miamy So­bie Cytaty: Os­tatnio miała wrażenie, że godzi­ny mi­jają, a ona nie uświada­mia so­bie na­wet, ja­ki jest dzień. Zda­wała się żyć po­za swym ciałem, odrętwiała na wszys­tko, z wyjątkiem bólu w ser­cu, w kościach, w głowie. -Cecelia Ahern


Uświada­miamy So­bie Cytaty: `Żyjesz koło niej la­ta, uśmie­chasz się często, mi­jasz ją na szkol­nym ko­rytarzu a po ja­kimś cza­sie uświada­miasz so­bie jak blis­ko był ktoś ko­go szu­kałaś tak daleko. -bluecaffe


Uświada­miamy So­bie Cytaty: Całko­wicie poz­byłam się światła pus­tki. To tak, jak­by po całodzien­nych du­maniach nad tym, dlacze­go czu­je się kom­pletną ni­cość, nag­le uświada­miało się sa­memu so­bie, że po­woli próżnia się zapełnia. -szantiil


Uświada­miamy So­bie Cytaty: Siedzę i czy­tam nasze roz­mo­wy. Uświada­miam so­bie, że już nig­dy nie po­roz­ma­wiamy, bo Ciebie już nie ma.. Po­zos­tały mi tyl­ko wspom­nienia i wiara, iż kiedyś po­now­nie się spot­ka­my. [*]  -AnDree


Uświada­miamy So­bie Cytaty: I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają. -szantiil


Uświada­miamy So­bie Cytaty: Każde­go ran­ka budzę się z prze­kona­niem, że dzi­siaj w końcu od­ważę się mu to po­wie­dzieć. Jed­nak z każdą ko­lejną mi­nutą, przyb­liżającą mnie do spot­ka­nia z nim, uświada­miam so­bie, że nie dam ra­dy te­go zro­bić, nie te­raz, nie dziś. Nie wiem cze­go tak bar­dzo się boję, prze­cież, ja go wca­le nie kocham... -Zielona15


Uświada­miamy So­bie Cytaty: „Deszcz odświeża Ziemię i po­maga rośli­nom wzras­tać. Rośli­ny za­pew­niają ludziom tlen. Dwut­le­nek węgla, który wy­dychają ludzie, poz­wa­la rośli­nom od­dychać. Wszys­tko jest ze sobą połączo­ne i wszys­tko jest Bo­giem. Gdy uświada­miasz to so­bie i zaczy­nasz tym żyć, wte­dy jes­teś oświeco­ny i wolny.” - Ma­hawa­tar Babadżi  -Mahawatar Babadżi