Ubierała Suk­nie Cytaty

Ubierała Suk­nie Cytaty: I mi­mo iż wie­działa, że to nie jest baj­ka, a ona nie jest księżniczką to i tak codzien­nie ubierała suk­nie, a jej głowę zdo­biła ko­rona. Nie chciała pod­dać się pres­ji in­nych, chciała być inna. -opuszczona


Ubierała Suk­nie Cytaty: Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje. -Bob Hope (Leslie Townes)


suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje
Ubierała Suk­nie Cytaty:


Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Ubierała Suk­nie Cytaty: Gdyby kobieta ubierała się tylko dla jednego mężczyzny, zabierałoby jej to znacznie mniej czasu. -Anonim


gdyby-kobieta-ubierała-ę-tylko-dla-jednego-mężczyzny-zabierałoby-jej-to-znacznie-mniej-czasu
Ubierała Suk­nie Cytaty: Cza­sami ja­kaś ciem­na godzi­na dziw­na przychodzi, że coś sa­mo z siebie nie działa al­bo nie wychodzi. A ty o tym za­pom­nij bo tak jak suk­ces tyl­ko suk­ces rodzi, tak niepokój ducha tyl­ko więcej niepo­wodzeń płodzi. -MarcoPolo


Ubierała Suk­nie Cytaty: Raz pa­nien­ka ze świętok­rzys­kiego ubierała na mieście swe ego. To skrom­ne. To za małe. Więc ku­piła korale. Większe trzyk­roć od niego samego. -Alfa Centauri


raz-pa­nien­ka-ze świętok­rzys­kiego-ubierała-na mieście-swe-ego-to-skrom­ne-to za łe-więc-ku­piła-korale-większe-trzyk­roć
Ubierała Suk­nie Cytaty: Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi. -PoznajPrawdę


Ubierała Suk­nie Cytaty: W łzach wy­biegła w stronę deszczu Pop­la­miona suk­nia cała W za­war­tości ciało miała Suk­nia jak ściera Ciało jak­by umiera Wy­piorę ci kiece Do pral­ni po­lecę Od­pla­mia­cza trochę użyję I ciało twe obmyje Po­wiem ci więcej Pop­la­miłaś mi ręce Te­raz rozumiem Też sam od­myć nie umiem Po­mogę to­bie a ty mi Wyjść przez te zam­knięte drzwi  -Ciepłylolo


Ubierała Suk­nie Cytaty: Suk­nia nie czy­ni człowieka. -Samuel Bogumił Linde


Ubierała Suk­nie Cytaty: Połowa suk­ce­su w niepowodzeniu. -unikat


połowa-suk­­su-w niepowodzeniu
Ubierała Suk­nie Cytaty: Suk­ces od­no­si ten, kto pnie się w górę, nie zważając na ob­tarte stopy. -Hares


suk­-od­no­-ten-kto-pnie ę-w górę-nie zważając-na ob­tarte-stopy
Ubierała Suk­nie Cytaty: Po­rażka mówi o suk­ce­sie ... -Cykam


po­rażka-mówi-o suk­­sie
Ubierała Suk­nie Cytaty: Gdy­by po­rażka nie znała ka­ry, suk­ces nie byłby nagrodą. -Terry Pratchett


gdy­by-po­rażka-nie znała-ka­ry-suk­-nie byłby-nagrodą
Ubierała Suk­nie Cytaty: Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


zawziętość-to dro­ga-do suk­­su-~ mrs-vercetti 
Ubierała Suk­nie Cytaty: Na­wet naj­większy suk­ces w życiu pub­licznym nie wy­nag­rodzi po­rażki w domu. -Benjamin Disraeli


na­wet-naj­większy-suk­-w życiu-pub­licznym-nie wy­nag­rodzi-po­rażki-w domu
Ubierała Suk­nie Cytaty: Kiedy człowiek mądry uda­je głup­ca, je­go po­rażki nie roz­cza­rowują, a je­go suk­ce­sy są miłą niespodzianką. -Christopher Moore


kiedy-człowiek-mądry-uda­-głup­ca-­go-po­rażki-nie roz­cza­rowują-a ­go-suk­­sy-są miłą-niespodzianką
Ubierała Suk­nie Cytaty: Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości. -Eugeniusz Korkosz


cier­pli­wość- to połowa-suk­­su-w miłoś
Ubierała Suk­nie Cytaty: Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos


suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem