Uchy­lić Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Uchy­lić Cytaty: Przyrze­kamy dużo, aby się uchy­lić od da­nia czegokolwiek. -Vauvenargues
przyrze­kamy-żo-aby ę-uchy­lić-od da­nia-czegokolwiek
Uchy­lić Cytaty: Chwa­lić wszys­tkich, jest to nie chwa­lić nikogo. -Ignacy Krasicki
chwa­lić-wszys­tkich-jest to nie chwa­lić-nikogo
Uchy­lić Cytaty: Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię. -Rainer Maria Rilke
Uchy­lić Cytaty: Niełat­wo jest się mod­lić. Jak się mod­lić, sko­ro nie wiemy, czy Bóg te­go chce?  -Mikołaj Gogol
niełat­wo-jest ę-mod­lić-jak ę-mod­lić-sko­ro-nie wiemy-czy-bóg-te­go-chce 
Uchy­lić Cytaty: Alic­jo będąc tam za lus­trem w krainie czarów zos­taw uchy­lone drzwi........ *** *** *** *** MP  -Marek1410
alic­jo-będąc-tam-za lus­trem-w-krainie-czarów-zos­taw-uchy­lone-drzwi-mp 
Uchy­lić Cytaty: Zam­knęłam wszys­tkie drzwi przed Tobą... zos­ta­wiając jed­no małe okien­ko, które wciąż było uchy­lone... Naz­wałam je Nadzieją... -opuszczona
zam­knęłam-wszys­tkie-drzwi-przed-tobą-zos­­wiając jed­no-łe-okien­ko-które-wciąż-było-uchy­lone-naz­wałam- nadzieją
Uchy­lić Cytaty: Ciem­ność od­pychająca od la­su nie mu­si być niebez­pie­czniej­sza od światła zap­raszające­go do do­mu przez uchy­lone drzwi. Z cyk­lu po­wieści
ciem­ność-od­pychająca-od ­su-nie mu­-być-niebez­pie­czniej­sza-od światła-zap­raszają­go-do do­mu-przez-uchy­lone-drzwi-z
Uchy­lić Cytaty: Ter­ro­rys­ta na Kra­kow­skim Rynku Po uczcie U Wie­rzyn­ka ziemianin z Ga­lic­ji Dwa szwad­ro­ny pie­szej i kon­nej po­lic­ji Strze­laniną na Kra­kow­skim Rynku Trzy­mał w sztur­mo­wym or­dynku, Aż zab­rakło mu ga­zowej amunicji. -awatar
Uchy­lić Cytaty: La­tar­ni blask uchy­loną okiennicą al­kowę ok­ry­wa Zagląda na połys­kujące dłonie oliw­ki zapachem Na­gie ciało do­tykiem płonie od­dechem chłonie W prześcieradło zęby wgryzione cichy krzyk Spo­conych sobą ciał po­ranek wi­ta Następna noc,też będzie znamienita  -taktojax
Uchy­lić Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit
Uchy­lić Cytaty: Zez­na­nia których treści znaczą niewiele. Wcis­ka­ne słowa w us­ta jak kro­wie ciele. Za­pisa­ne słowa niewypowiedziane.... ołówkiem zacza­rowa­nym roz­la­ny czer­wo­ny at­ra­ment Ko­loro­we sny, ko­loru groszko­wego ze złudzeń odrapane.... życie oz­naczo­ne być a nie być ni­kim kim­kolwiek bez nu­merów być się może zap­rosze­nie z  Ko­men­dy Po­wiato­wej Po­lic­ji, Po­lic­ja z Mja­jami....13 Pos­te­runek !!!!! 03.02.2016 *** *** *** MP  -Marek1410
Uchy­lić Cytaty: Los to piękne słowo, za którym nie kry­je się nic kon­kret­ne­go. Zos­tało wy­myślo­ne przez ludzi dla us­pra­wied­li­wienia niedołęstwa, dla uchy­lenia się od mo­ral­nej od­po­wie­dzial­ności za po­pełnioną z głupia frant podłość. -Stanisław Dygat
Uchy­lić Cytaty: Spoj­rzała na ciało oświet­lo­ne blas­kiem świecy, Widziała gry­mas twarzy wyk­rzy­wionej z bólu, Dos­trzegła też wściekłość w szkla­nych oczach. Po­deszła pragnąc poczuć zna­jome ciepło. Na ścianie za­witał cień, ta­niec płomieni prze­powiadał najgorsze Ok­no uchy­lone wpro­wadziło chłód - świeca zgasła. -ViktoriaV
Uchy­lić Cytaty: Bo­so przed Two­je słowa się skradam Gdyś mnie z po­wiek do ust podrzucił Uchy­lam dwa zda­nia z linijek Drżeniem zma­lowa­nym z wzruszenień Szeroko Na kończących się żdźbłach drżenia Tam na dole Kołyszę się opuszkiem wspomnień Pa­li się czer­wień milczenia Wdmucha­nych Twych słów we mnie. -kszyszunia
Uchy­lić Cytaty: Serce co kocha, równe lic ozdobie. -Michał Anioł
Uchy­lić Cytaty: Serce, co kocha, równe lic ozdobie. -Michał Anioł
Uchy­lić Cytaty: Cor­pus de­lic­ta - roz­koszne ciało. -Julian Tuwim
cor­pus-de­lic­- roz­koszne-ciało
Uchy­lić Cytaty: Naj­trud­niej jest za­dowo­lić wszystkich. -Demostenes
naj­trud­niej-jest za­dowo­lić-wszystkich
Uchy­lić Cytaty: Łat­wo chwa­lić kwiaty, lecz być kwiatem?  -Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Uchy­lić Cytaty: Trze­ba wyz­wo­lić się ze strachu bogów i śmierci. -Epikur
trze­ba-wyz­wo­lić ę-ze strachu-bogów-i śmierci
Uchy­lić Cytaty: Chce­cie wyz­wo­lić się od praw­dy? Zduście ją słowami. -Johann Wolfgang Goethe
chce­cie-wyz­wo­lić ę-od praw­dy-zduście-ją słowami
Uchy­lić Cytaty: Chciałbym oczu twoich chmur­ność oca­lić od zapomnienia.. -Konstanty Ildefons Gałczyński
Uchy­lić Cytaty: Mężczyz­ny nie na­leży chwa­lić za dnia, ale za noc. -RedRose
mężczyz­ny-nie na­ży-chwa­lić-za dnia-ale-za noc
Uchy­lić Cytaty: Chciałbym oczu twoich chmur­ność oca­lić od zapomnienia. -Marek Grechuta
chciałbym-oczu-twoich-chmur­ność-oca­lić-od zapomnienia
Uchy­lić Cytaty: Pochwa­lić jedną rzecz to nie znaczy potępić inną. -Joanne Greenberg
pochwa­lić-jedną-rzecz-to nie znaczy-potępić-inną
Uchy­lić Cytaty: Trud­no za­dowo­lić jed­nocześnie wszys­tkich i samą siebie. -Sidonie Gabrielle Colette
trud­no-za­dowo­lić-jed­nocześnie-wszys­tkich-i samą-siebie
Uchy­lić Cytaty: Szczyt po­dobieństwa: móc się ogo­lić przed swoim portretem. -Alfons Allais
szczyt-po­dobieństwa-móc ę-ogo­lić-przed-swoim-portretem
Uchy­lić Cytaty: A jeśli odejdę (prze­cież to się zdarza), w czyich snach zaśnie wiatr, który całował mnie po włosach, czy­je ręce otulą go jak nadzieję odartą z płochości moich oczu; na czyich po­wiekach przek­witnie kwiat bo­les­ny ust, i do czy­jej je­sieni uchy­li się liść mo­jej tęskno­ty, i czy na czas spad­nie pod łez okno?  -truman
Uchy­lić Cytaty: Być tak da­lece kimś, że można so­bie poz­wo­lić na by­cie nikim. -Maria Dąbrowska
być-tak-da­lece-kimś-że można-so­bie-poz­wo­lić-na by­cie-nikim
Uchy­lić Cytaty: Ab­surdem jest mod­lić się ra­no, a resztę dnia spędzić jak barbarzyńca. -Alexis Carrel
ab­surdem-jest mod­lić ę-ra­no-a resztę-dnia-spędzić-jak barbarzyńca
Uchy­lić Cytaty: Tam, gdzie książki palą, nieba­wem także ludzi pa­lić będą. -Heinrich Heine
tam-gdzie-książki-palą-nieba­wem-także-ludzi-pa­lić-będą
Uchy­lić Cytaty: Szczęśli­we za­kończe­nie to luk­sus na ja­ki może poz­wo­lić so­bie fikcja. -Trudi Canavan
szczęśli­we-za­kończe­nie-to luk­sus-na ja­ki-może-poz­wo­lić-so­bie-fikcja
Uchy­lić Cytaty: Ko­bieta pot­ra­fi po­kochać mężczyznę tyl­ko po to, aby nie zez­wo­lić na to innej. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
ko­bieta-pot­ra­fi-po­kochać-mężczyznę-tyl­ko-po to-aby nie zez­wo­lić-na to innej
Uchy­lić Cytaty: Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia. -Arthur Schopenhauer
moim-praw­dzi­wym-obo­wiązkiem-jest oca­lić-włas­ne-marzenia
Uchy­lić Cytaty: Cza­sami w życiu można so­bie poz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnym. -Astermonius
cza­sami-w życiu-można-so­bie-poz­wo­lić-na kom­fort-by­cia-smutnym