Uchy­loną Cytaty

Uchy­loną Cytaty: La­tar­ni blask uchy­loną okiennicą al­kowę ok­ry­wa Zagląda na połys­kujące dłonie oliw­ki zapachem Na­gie ciało do­tykiem płonie od­dechem chłonie W prześcieradło zęby wgryzione cichy krzyk Spo­conych sobą ciał po­ranek wi­ta Następna noc,też będzie znamienita  -taktojax


Uchy­loną Cytaty: Przyrze­kamy dużo, aby się uchy­lić od da­nia czegokolwiek. -Vauvenargues


przyrze­kamy-żo-aby ę-uchy­lić-od da­nia-czegokolwiek
Uchy­loną Cytaty: Alic­jo będąc tam za lus­trem w krainie czarów zos­taw uchy­lone drzwi........ *** *** *** *** MP  -Marek1410


alic­jo-będąc-tam-za lus­trem-w-krainie-czarów-zos­taw-uchy­lone-drzwi-mp 
Uchy­loną Cytaty: Zam­knęłam wszys­tkie drzwi przed Tobą... zos­ta­wiając jed­no małe okien­ko, które wciąż było uchy­lone... Naz­wałam je Nadzieją... -opuszczona


zam­knęłam-wszys­tkie-drzwi-przed-tobą-zos­­wiając jed­no-łe-okien­ko-które-wciąż-było-uchy­lone-naz­wałam- nadzieją
Uchy­loną Cytaty: Ciem­ność od­pychająca od la­su nie mu­si być niebez­pie­czniej­sza od światła zap­raszające­go do do­mu przez uchy­lone drzwi. Z cyk­lu po­wieści


ciem­ność-od­pychająca-od ­su-nie mu­-być-niebez­pie­czniej­sza-od światła-zap­raszają­go-do do­mu-przez-uchy­lone-drzwi-z
Uchy­loną Cytaty: Otu­lona te­raźniej­szością pat­rzę w przyszłość  -Mała Mi


otu­lona-te­raźniej­szośą-pat­rzę-w przyszłość 
Uchy­loną Cytaty: Sprze­daż ko­biet jest doz­wo­lona tyl­ko przed ołtarzem. -Henryk Ferdynand Kaden


sprze­daż-ko­biet-jest doz­wo­lona-tyl­ko-przed-ołtarzem
Uchy­loną Cytaty: i zno­wu ten po­ieba­ny sąsiad ko­si tę swoją pier­do­loną zieloną trawę  -one drop for all


i zno­wu-ten-po­ieba­ny-sąsiad-ko­-tę swoją-pier­do­loną-zieloną-trawę 
Uchy­loną Cytaty: Wie­czor­na ciem­ność, Otu­lona ciepłem gwiazd. Budzi tęsknotę. -cytlopka


wie­czor­na-ciem­ność-otu­lona-ciepłem-gwiazd-budzi-tęsknotę
Uchy­loną Cytaty: Mieć silną wolę to znaczy choć raz nie sięgać po to, co niedoz­wo­lona, a bliskie. -MyslacaWierszem


mieć-silną-wolę-to znaczy-choć-raz-nie ęgać-po to-co niedoz­wo­lona-a bliskie
Uchy­loną Cytaty: Wyz­wo­lona ener­gia ato­mu zmieniła wszys­tko z wyjątkiem nasze­go spo­sobu myślenia. -Albert Einstein


wyz­wo­lona-ener­gia-ato­mu-zmieniła-wszys­tko-z wyjątkiem-nasze­go-spo­sobu-myślenia
Uchy­loną Cytaty:


bądź-jak strzała-wys­trze­lona-z łuku-zmie­rzająca-z niesa­mowitą-prędkośą-w wyz­naczo­ny-cel 
Uchy­loną Cytaty: Po­zos­tają słowa które do mnie trafiają.. i te co ster­czą w gar­dle, jak źle wys­trze­lona strzała. -Smurf007


po­zos­tają-słowa-które-do mnie-trafiają-i-te co ster­czą-w gar­dle-jak ź-wys­trze­lona-strzała
Uchy­loną Cytaty: myśli roz­nieca roz­pa­lona gonitwa kwiat, błogi spokój  -Cykam


myśli-roz­nieca-roz­pa­lona-gonitwa-kwiat-błogi-spokój 
Uchy­loną Cytaty: Ko­bieta dopóty nie będzie za­dowo­lona w miłości, dopóki nie prześpi się sa­ma ze sobą. -Andrzej Klawitter


ko­bieta-dopóty-nie będzie-za­dowo­lona-w miłoś-dopóki-nie prześpi ę-­-ze sobą
Uchy­loną Cytaty: Nie ma gra­nic, nie ma państw, jest tyl­ko spa­lona ziemia, na której brat szu­ka brata. -Ryszard Kapuściński


nie- gra­nic-nie  państw-jest tyl­ko-spa­lona-ziemia-na której brat-szu­ka-brata
Uchy­loną Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


Uchy­loną Cytaty: Los to piękne słowo, za którym nie kry­je się nic kon­kret­ne­go. Zos­tało wy­myślo­ne przez ludzi dla us­pra­wied­li­wienia niedołęstwa, dla uchy­lenia się od mo­ral­nej od­po­wie­dzial­ności za po­pełnioną z głupia frant podłość. -Stanisław Dygat