Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty

Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: ...zdjęcia zaw­sze zos­taną w miejscu A my pójdziemy do przodu. -AnDree


zdjęcia-zaw­sze-zos­taną-w miejscu-a-my pójdziemy-do przodu
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Na­leży od­po­wiadać na drażli­we py­tania, za­nim zos­taną zadane. -Wiesław Brudziński


na­ży-od­po­wiadać-na drażli­we-py­tania-za­nim-zos­taną-zadane
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia nie opi­sują przeszłości, wyz­naczają przyszłość. -PoznajPrawdę


wspom­nienia-nie opi­sują-przeszłoś-wyz­naczają-przyszłość
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia za­legają w głowie, uczu­cia w ser­cu, a po­siłki na żołądku. -Kapitan


wspom­nienia-za­legają-w głowie-uczu­cia-w ser­cu-a po­łki-na żołądku
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Zakorzenione Wspom­nienia za nos wodzą Ach jak uwodzą K.A.Sz. 15.10.2015r. -Cris


zakorzenione-wspom­nienia-za nos-wodzą-ach-jak uwodzą-kasz-15102015r
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia to fun­da­ment, który ut­war­dza się na bieżąco. -MyArczi


wspom­nienia-to fun­da­ment-który-ut­war­dza ę-na bieżąco
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: żywe wspom­nienia roz­jarzo­ne się kłębią co dob­re odeszło  -bez.odwagi


żywe-wspom­nienia-roz­jarzo­ne ę-kłębią-co-dob­re-odeszło 
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Cza­sami przeszłość bo­li. Nie pozwól by wspom­nienia o To­bie również raniły. -respirer


cza­sami-przeszłość-bo­li-nie pozwól-by wspom­nienia-o to­bie-również-raniły
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Su­mienie? Pa­mięć i wspom­nienia. Nic więcej. Zwykłe grze­banie w przeszłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


su­mienie-pa­mięć-i wspom­nienia-nic więcej-zwykłe grze­banie-w przeszłoś
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: `Spa­lone kwiaty, wspom­nienia i mam nadzieję wszys­tkie mosty. -bluecaffe


`spa­lone-kwiaty-wspom­nienia-i mam-nadzieję-wszys­tkie-mosty
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator


Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości. -thrillofit


wspom­nienia-by­wają-kot­wicą-czasu-ągnącą-nas-ku za­topieniu-w-przeszłoś
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia uśpij. Uwierz piękno cze­ka cię. Dob­re życie - bierz! Krys­ty­na Sz. 05.11.2014r. -krysta


wspom­nienia-uśpij-uwierz-piękno-cze­ka-ę-dob­re-życie- bierz-krys­ty­na-sz-05112014r
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Dzieci­no, na­wet two­je naj­lep­sze wspom­nienia z cza­sem zblakną jak atrament. -Harlan Coben


dzieci­no-na­wet-two­-naj­lep­sze-wspom­nienia-z cza­sem-zblakną-jak atrament
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia upiększają życie, ale tyl­ko zdol­ność za­pomi­nania czy­ni je znośnymi. -Honoré de Balzac


wspom­nienia-upiększają-życie-ale-tyl­ko-zdol­ność-za­pomi­nania-czy­- znośnymi
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Mieć sza­cunek, to znaczy słuchać dopóki wszys­cy nie zos­taną wysłucha­ni i zrozumieni. -Dave Chief


mieć-sza­cunek-to znaczy-słuchać-dopóki-wszys­cy-nie zos­taną-wysłucha­-i zrozumieni
Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Wspom­nienia spo­wijają mnie niczym we­lon. Unoszę ra­mię i za­raz otacza je rękaw wspom­nień. Spoglądam i widzę mno­gość czasów. Naj­bar­dziej jed­nak lękam się te­go, że po­dob­nie jak z in­ny­mi kwes­tiami, okaże się, że tak się one tyl­ko ciągną przez stu­lecia na sa­mej gra­nicy nicości. -R » Anne Rice » Wampir Armand


Uciszy Zos­taną Wspom­nienia Cytaty: Po­win­no się wy­baczać swoim wro­gom, ale nie wcześniej, niż zos­taną powieszeni. -Heinrich Heine


po­win­no ę-wy­baczać-swoim-wro­gom-ale-nie wcześniej-ż-zos­taną-powieszeni