Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Naj­częściej wy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącą atmosferę. -Marian Karczmarczyk
naj­częściej-wy­gasłe-uczu­cia-stwarzają-w łżeństwie-gorącą-atmosferę
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona. -nati02
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym??  -kamilka_509
szczęśli­wym-byc-to przy­wilej-kochających-bo-czyż-jest coś-bar­dziej-uszczęśli­wiają­go-od kocha­nia-czy-kom­fortu-uczu­cia
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Wiel­kie uczu­cia są nieme. -Alfred Aleksander Konar
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: widziałam in­try­gi I spory przeżyłam miłości boje myślałam że nic mnie nie zaskoczy wte­dy poznałam oczy twoje nau­czyłeś mnie inności ma­lowa­nej pędzla smugami de­likat­nej gamy gra­nej z uczu­cia akordami od­mieniłeś mo­je oku­lary są te­raz pełne miłości zdro­wy scep­ty­cyzm zamieniłeś na burzli­we fa­le radości mówisz że to zwyczajność że tak ludzie żyją ja czy­tałam o tym w książkach a ty nie­chcianą codzenność za­mieniłeś na uczu­cia co żyją *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają. -szantiil
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W og­rodzie niez­ba­danych roz­paczy, go­nić za marną gar­stką szczęścia. Po­tykając się o zra­nione dusze, łamię no­gi, na których stałam kiedyś ja­ko nadzieja. Nad rzeczką łez po cichu szlochając, wy­pełniam ser­ce bólem, tam­tym światom. Krzyków wy­pełnione niebo, szar­piącym pod­muchem wiat­ru wy­rywając resztki człowie­czej troski. Tworząc wier­sze sta­ram się wy­razić uczu­cia, które skry­te są we mnie. Nie du­sić wewnątrz bes­tii, której uczu­cia rwącej me myśli w su­peł nie­szczęść pogrążającej. Wypuścić...(?)  -Chemicals
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Miał ochotę od­rzec, że cała ta ga­dani­na o uczu­ciach nie ma sen­su. Że uczu­cia się po­jawiają i zni­kają, że się nad ni­mi nie pa­nuje, dla­tego nie ma po­wodu się ni­mi za­mar­twiać. Że ludzi na­leży oce­niać po tym, co ro­bią, bo w końcu ok­reśla ich właśnie postępowanie. -Nicholas Sparks
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: sko­ro uczu­cia to nasz wewnętrzny wszechświat łzy są krop­la­mi kosmosu  -Adnachiel
sko­ro-uczu­cia-to nasz-wewnętrzny-wszechświat-łzy-są krop­­mi-kosmosu 
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Wspom­nienia za­legają w głowie, uczu­cia w ser­cu, a po­siłki na żołądku. -Kapitan
wspom­nienia-za­legają-w głowie-uczu­cia-w ser­cu-a po­łki-na żołądku
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Łagod­na ko­bieta - to ni­by łap­ka ko­cia: ściśnij ją nieco, a uczu­jesz pazurki. -Anne-Louise de Staël-Holstein
Łagod­na-ko­bieta- to ­by-łap­ka-ko­cia-śśnij-ją nieco-a uczu­jesz-pazurki
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Wszys­tkie uczu­cia w tym są szczególne, iż wie­rzy­my, że tyl­ko my je odczuwamy. -Jean-Paul Sartre
wszys­tkie-uczu­cia-w tym-są szczególne-iż wie­rzy­my-że tyl­ko-my  odczuwamy
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Trze­ba być miłym tym, którzy mają uczu­cia ludzkie i tkliwe. -Blaise Pascal
trze­ba-być-miłym-tym-którzy-mają-uczu­cia-ludzkie-i tkliwe
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Uczu­cia za dłoń By nie za­ginąć we mgle Skąpa­ni w bieli Cris 19.06.2016r. -Cris
uczu­cia-za dłoń-by-nie za­ginąć-we mgle-skąpa­-w bieli-cris-19062016r
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Czy jes­teśmy świado­mi te­go ja­kie uczu­cia budzi­my w dru­gim człowieku?  -opuszczona
czy-jes­teśmy-świado­mi-te­go-ja­kie-uczu­cia-budzi­my-w dru­gim-człowieku 
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W ser­cu liczą się uczu­cia a mnożą ra­ny. Z cyk­lu po­wieści
w ser­cu-liczą ę-uczu­cia-a mnożą-ra­ny-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty:
niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Każda rzecz, która uda­je inną, by tym sa­mym wy­wołać uczu­cia, jest kiczem. -Olga Tokarczuk
każda-rzecz-która-uda­-inną-by tym-­mym-wy­wołać-uczu­cia-jest kiczem
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym. -Jean-Paul Sartre
można-żywić-dla-ko­goś-jak naj­lep­sze-uczu­cia-i nie mieć-ocho­ty-mówić-o tym
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Uczu­cia płyną sa­me z siebie... Nie można ich tak po pros­tu zat­rzy­mać, na­cisnąć ha­mulec i stać... -opuszczona
uczu­cia-płyną-­me-z siebie-nie można-ich-tak-po pros­-zat­rzy­ć-na­cisnąć-ha­mulec-i stać
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Zieleń wyb­lakła na­dal jest ko­lorem Nadziei. Prze­cież to zro­zumiałe, że uczu­cia z cza­sem płowieją. -thrillofit
zieleń-wyb­lakła-na­dal-jest ko­lorem-nadziei-prze­cież-to zro­zumiałe-że-uczu­cia-z cza­sem-płowieją
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: To piękne, że te 669 km nie jest w sta­nie za­bić uczu­cia między wami. -Zielona15
to piękne-że te 669-km nie jest w sta­nie-za­bić-uczu­cia-między-wami
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Młode uczu­cia są najwłaściw­sze młode­mu wieko­wi, ale nie wyłącznie mu należą. -Józef Ignacy Kraszewski
młode-uczu­cia-są najwłaściw­sze-młode­mu-wieko­wi-ale-nie wyłącznie-mu należą
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Wierność kobiety w małżeństwie bez miłości jest prawdopodobnie czymś przeciw naturze. Jest tylko jeden sposób uzyskania częstszej wierności kobiet w małżeństwie: dać swobodę pannom, a rozwód - mężatkom. -Stendhal
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Prob­le­my stwarzają tyl­ko okaz­je do szu­kania rozwiązań!  -Olivia Goldsmith
prob­­my-stwarzają-tyl­ko-okaz­-do szu­kania-rozwiązań 
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Wiara, że się już nig­dy ni­kogo nie po­kocha, jest spraw­dzianem wiel­kości uczu­cia, je­go szcze­rości i głębi. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
wiara-że ę-już-nig­dy-­kogo-nie po­kocha-jest spraw­dzianem-wiel­koś-uczu­cia-­go-szcze­roś-i głębi
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Ludzie po­dob­no ma­ja uczu­cia i sumienie. Więc kim ty jes­teś ? Nie sza­nujesz mnie , a tym bar­dziej siebie  -Intryga
ludzie-po­dob­no-­ja-uczu­cia-i sumienie-więc-kim-ty jes­teś-nie-sza­nujesz-mnie- a tym-bar­dziej-siebie 
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: •
 uczu­cia-są niebez­pie­czne-jeśli ę-zaczy­na-coś-czuć-tra­ ę-od­porność- 
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: W dzi­siej­szym świecie wy­rażamy swo­je uczu­cia przez te­lefon , in­ternet ... Już nikt nie pot­ra­fi po­wie­dzieć cze­goś pros­to w oczy . -nasia
w dzi­siej­szym-świecie-wy­rażamy-swo­-uczu­cia-przez-te­lefon- in­ternet-już-nikt-nie pot­ra­fi-po­wie­dzieć-cze­goś-pros­to
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Jak mogę być szczęśli­wa kochając, sko­ro to miłość czy­ni mnie słabą? Kiedy mogę wyg­rać, jeśli uczu­cia to przegrana?  -respirer
jak-mogę-być-szczęśli­wa-kochając-sko­ro-to miłość-czy­-mnie-słabą-kiedy-mogę-wyg­rać-śli-uczu­cia-to przegrana 
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: ludzie nie po­win­ni się kłócić , osłabia to zaufa­nie i uczu­cia .Wca­le nie po­kazują tym ,że im za­leży . -nasia
ludzie-nie po­win­ ę-kłóć- osłabia-to zaufa­nie-i uczu­cia-wca­-nie po­kazują-tym-że-im za­ży
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty:
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Niektóre uczu­cia mu­simy wyk­rzyczeć, bo inaczej wy­buchniemy. Jed­nak niektóre możemy je­dynie wyszep­tać, gdyż są na ty­le de­likat­ne, iż mogą się podrzeć. -NightHuntress
niektóre-uczu­cia-mu­simy-wyk­rzyczeć-bo inaczej-wy­buchniemy-jed­nak niektóre-możemy-­dynie-wyszep­ć-gdyż-są na ty­-de­likat­ne
Uczu­cia Stwarzają W małżeństwie Gorącą Cytaty: Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi. -Stefan Wyszyński
człowiek-jest od­po­wie­dzial­ny-nie tyl­ko-za uczu­cia-które- dla-in­nych-ale-i za te-które-w in­nych-budzi