Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty

Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Wszys­tkie uczu­cia w tym są szczególne, iż wie­rzy­my, że tyl­ko my je odczuwamy. -Jean-Paul Sartre


wszys­tkie-uczu­cia-w tym-są szczególne-iż wie­rzy­my-że tyl­ko-my  odczuwamy
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Trze­ba być miłym tym, którzy mają uczu­cia ludzkie i tkliwe. -Blaise Pascal


trze­ba-być-miłym-tym-którzy-mają-uczu­cia-ludzkie-i tkliwe
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Uczu­cia za dłoń By nie za­ginąć we mgle Skąpa­ni w bieli Cris 19.06.2016r. -Cris


uczu­cia-za dłoń-by-nie za­ginąć-we mgle-skąpa­-w bieli-cris-19062016r
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Czy jes­teśmy świado­mi te­go ja­kie uczu­cia budzi­my w dru­gim człowieku?  -opuszczona


czy-jes­teśmy-świado­mi-te­go-ja­kie-uczu­cia-budzi­my-w dru­gim-człowieku 
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: W ser­cu liczą się uczu­cia a mnożą ra­ny. Z cyk­lu po­wieści


w ser­cu-liczą ę-uczu­cia-a mnożą-ra­ny-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Każda rzecz, która uda­je inną, by tym sa­mym wy­wołać uczu­cia, jest kiczem. -Olga Tokarczuk


każda-rzecz-która-uda­-inną-by tym-­mym-wy­wołać-uczu­cia-jest kiczem
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty:


niepew­ność-jest naj­gor­szą-formą-uczu­cia-wewnętrzne­go-~pa­weł-rychlica 
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Uczu­cia płyną sa­me z siebie... Nie można ich tak po pros­tu zat­rzy­mać, na­cisnąć ha­mulec i stać... -opuszczona


uczu­cia-płyną-­me-z siebie-nie można-ich-tak-po pros­-zat­rzy­ć-na­cisnąć-ha­mulec-i stać
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym. -Jean-Paul Sartre


można-żywić-dla-ko­goś-jak naj­lep­sze-uczu­cia-i nie mieć-ocho­ty-mówić-o tym
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Zieleń wyb­lakła na­dal jest ko­lorem Nadziei. Prze­cież to zro­zumiałe, że uczu­cia z cza­sem płowieją. -thrillofit


zieleń-wyb­lakła-na­dal-jest ko­lorem-nadziei-prze­cież-to zro­zumiałe-że-uczu­cia-z cza­sem-płowieją
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: To piękne, że te 669 km nie jest w sta­nie za­bić uczu­cia między wami. -Zielona15


to piękne-że te 669-km nie jest w sta­nie-za­bić-uczu­cia-między-wami
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Młode uczu­cia są najwłaściw­sze młode­mu wieko­wi, ale nie wyłącznie mu należą. -Józef Ignacy Kraszewski


młode-uczu­cia-są najwłaściw­sze-młode­mu-wieko­wi-ale-nie wyłącznie-mu należą
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Ludzie po­dob­no ma­ja uczu­cia i sumienie. Więc kim ty jes­teś ? Nie sza­nujesz mnie , a tym bar­dziej siebie  -Intryga


ludzie-po­dob­no-­ja-uczu­cia-i sumienie-więc-kim-ty jes­teś-nie-sza­nujesz-mnie- a tym-bar­dziej-siebie 
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Wiara, że się już nig­dy ni­kogo nie po­kocha, jest spraw­dzianem wiel­kości uczu­cia, je­go szcze­rości i głębi. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


wiara-że ę-już-nig­dy-­kogo-nie po­kocha-jest spraw­dzianem-wiel­koś-uczu­cia-­go-szcze­roś-i głębi
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: •


 uczu­cia-są niebez­pie­czne-jeśli ę-zaczy­na-coś-czuć-tra­ ę-od­porność- 
Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Zdradzać się przed ludźmi oz­nacza głupotę. Zdradzać się przed sa­mym sobą - słabość i niedos­ta­teczną dys­cyplinę. Trze­ba sa­memu być w pan­cerzu, żeby dru­gich w pan­cerze za­kuć. Pew­ne myśli, uczu­cia i od­ruchy na­leży w so­bie bez­względnie i bez­li­tośnie za­bijać. Trze­ba być pew­nym siebie jak pre­cyzyj­ne­go instrumentu. -Marta Fox


Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Praw­da jest ta­ka, że... Uczu­cia kierują kobietami. Uczu­cia są niczym, bo ko­biety je wykorzystują. Ko­biety kierują mężczyznami. Ko­biety są niczym, bo mężczyźni je wykorzystują. Mężczyźni kierują światem. Mężczyźni są niczym, bo świat ich wykorzystuje. Świat kieru­je życiem. Świat jest niczym, bo życie go wykorzystuje. Życie kieru­je ludźmi. Życie jest niczym, bo ludzie je wykorzystują. Ludzie kierują nami. Ludzie są niczym, bo my ich wykorzystujemy. My kieru­jemy kimś. My jes­teśmy niczym, bo ktoś nas wykorzystuje. -Apostrof


Uczu­cia zas­tygły Wraz Z nieosiągal­nym Cytaty: Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia. -Nicole