Uczuć Cytaty

Uczuć Cytaty: Hu­maniści - uczuć ich zmien­ny los Ścisłow­cy są raczej const. -SirNobody


hu­maniś- uczuć-ich-zmien­ny-los-Ścisłow­cy-są raczej-const
Uczuć Cytaty: Wspólne wakacje Przeżycia war­te wspomnień Zalążek uczuć K.A.Sz.  13.07.2015r. -Cris


wspólne-wakacje-przeżycia-war­te-wspomnień-zalążek-uczuć-kasz- 13072015r
Uczuć Cytaty: Muzyka wyrasta z uczuć, ale nie może ich zastąpić. -Ewa Lewandowska


muzyka-wyrasta-z-uczuć-ale-nie-może-ich-zastąpić
Uczuć Cytaty: układam tobie poemat złożony z uczuć w og­rodzie wes­tchnień   -Cykam


układam-tobie-poemat-złożony-z uczuć-w-og­rodzie-wes­tchnień- 
Uczuć Cytaty: ...Ka­kofo­nia uczuć, myśli... ... I słowa, których nie wypowiedziano... -daru


ka­kofo­nia-uczuć-myśli-i słowa-których-nie wypowiedziano
Uczuć Cytaty: Mówią, że każdy ma chwilę słabości i od­ro­binę uczuć... Ale nie ja  -AlCapone


mówią-że każdy- chwilę-słaboś-i od­ro­binę-uczuć-ale nie ja 
Uczuć Cytaty: Wędkarstwo jest najbardziej okrutnym, pozbawionym uczuć i najgłupszym pseudosportem. -George Gordon Byron


wędkarstwo-jest-najbardziej-okrutnym-pozbawionym-uczuć-i-najgłupszym-pseudosportem
Uczuć Cytaty: Poglądy kobiety są niczym innym jak pochodną jej uczuć. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


Uczuć Cytaty: uniesienie uczuć czar pus­tość serca smutek żal  -Nieszczęście


uniesienie-uczuć-czar-pus­tość-serca-smutek-żal 
Uczuć Cytaty: Trudno sobie wyobrazić miłość do pieniądza bez inflacji uczuć. -Wiesław Malicki


trudno-sobie-wyobrazić-miłość-do-pieniądza-bez-inflacji-uczuć
Uczuć Cytaty: Kochan­ko­wie w oczach szu­kają praw­dy swych uczuć. -Antoni Kępiński


kochan­ko­wie-w oczach-szu­kają-praw­dy-swych-uczuć
Uczuć Cytaty: Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć. -William Wordsworth


każda-dobra-poezja-jest-spontanicznym-wybuchem-głębokich-uczuć
Uczuć Cytaty: Cho­roby dzieci da­ne są ko­bietom dla oczyszcze­nia uczuć. -Diana Kalinowska


cho­roby-dzieci-da­ne-są ko­bietom-dla-oczyszcze­nia-uczuć
Uczuć Cytaty: Ciągła kon­tem­plac­ja uczuć pro­wadzi do ich zaniku. -bloodymery


ciągła-kon­tem­plac­ja-uczuć-pro­wadzi-do ich-zaniku
Uczuć Cytaty: Dob­rze jest nie zdradzać uczuć ra­dości wy­razem twarzy. -Horacy


dob­rze-jest nie zdradzać-uczuć-ra­doś-wy­razem-twarzy
Uczuć Cytaty: Miaro­wość deszczu, mu­zyką sprag­nionych serc. Tan­go uczuć. -cytlopka


miaro­wość-deszczu-mu­zyką-sprag­nionych-serc-tan­go-uczuć
Uczuć Cytaty: Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r. -krysta


na­pełnia-serca-jak-ga­-barw-upiększa-gorączka-uczuć-krys­ty­na-sz-07022015r
Uczuć Cytaty: Stłumienie uczuć Na­wet białe jest czarne Zobojętnienie Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r. -krysta


stłumienie-uczuć-na­wet-białe-jest czarne-zobojętnienie-krys­ty­na-sz-20072014r