Uczy­nił Cytaty

Uczy­nił Cytaty: Pier­wszą rzeczą, którą Bóg uczy­nił, jest miłość. -Jorgos Seferis


pier­wszą-rzeczą-którą-bóg-uczy­ł-jest miłość
Uczy­nił Cytaty: Nie mie­czem, lecz krzyżem uczy­nił Chrys­tus ziemię so­bie poddaną. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Uczy­nił Cytaty: Zat­rzy­mam po­wiet­rze twe­go śmie­chu, który uczy­nił mnie szczęśliwą... -AnDree


zat­rzy­mam-po­wiet­rze-twe­go-śmie­chu-który-uczy­ł-mnie-szczęśliwą
Uczy­nił Cytaty: Nig­dy nie za­pomi­naj, że wszys­tko, co Hit­ler uczy­nił w Niem­czech, było legalne. -Martin Luther King


nig­dy-nie za­pomi­naj-że wszys­tko-co hit­ler-uczy­ł-w niem­czech-było-legalne
Uczy­nił Cytaty: Kiedyś była dziką rzeką, on uczy­nił z niej cichy staw by później pog­nać swoim nur­tem ku in­nym rzekom. -loquentia


kiedyś-była-dziką-rzeką-on uczy­ł-z niej-cichy-staw-by później-pog­nać-swoim-nur­tem-ku in­nym-rzekom
Uczy­nił Cytaty: To nie Ka­rol Mar­ks uwol­nił dzieci i ko­biety z szybów węglo­wych w An­glii. Uczy­niły to sil­nik pa­rowy i no­woczes­na technika. -Ronald Reagan


to nie ka­rol-mar­ks-uwol­ł-dzieci-i ko­biety-z szybów-węglo­wych-w an­glii-uczy­ły to sil­nik-pa­rowy-i no­woczes­na
Uczy­nił Cytaty: Gdy człowiek umiera , nig­dy nie myśli się o nim źle , choćby nie wiado­mo ile zła uczy­nił . -nasia


gdy-człowiek-umiera- nig­dy-nie myśli ę-o nim-ź- choćby-nie wiado­mo-ile-zła-uczy­ł
Uczy­nił Cytaty: Nie sta­raj się być no­woczes­ny. To je­dyna rzecz, która ? co­kol­wiek byś nie uczy­nił ? nies­te­ty cię nie ominie. -Salvador Dalí


nie-sta­raj ę-być-no­woczes­ny-to ­dyna-rzecz-która- co­kol­wiek-byś-nie uczy­ł- nies­te­ty-ę-nie ominie
Uczy­nił Cytaty: Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne. -Jan du Plessis


Uczy­nił Cytaty: W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona. -Rodoc


w-pieluchach-uczą-nas-muzyki-szkoła-nas-uczy-cycerona-Świat-uczy-różnej-gimnastyki-ale-rozumu-uczy-żona
Uczy­nił Cytaty: Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy -Winston Churchill


jedyną-rzeczą-której-uczy-historia-jest-to-że-większoś-ludzi-niczego-nie-uczy
Uczy­nił Cytaty: Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód. -Adam Małysz


każdy-kon­flikt-uczy-nas-cze­goś-no­wego-uczy-po­kony­wania-przeszkód
Uczy­nił Cytaty: Uczy­my się na włas­nych błędach. Na cudze może i pat­rzy­my ale właści­wie się z nich nie uczy­my, bo po ja­kimś cza­sie po­pełniamy ta­kie same. -Aleksandra_Czarna


uczy­my ę-na włas­nych-błędach-na cudze-może-i pat­rzy­my-ale-właś­wie ę-z nich-nie uczy­my-bo po ja­kimś-cza­sie
Uczy­nił Cytaty: Ale nu­mer ! Zadzwo­nił do mnie !  -Kapitan


ale-nu­mer-zadzwo­ł-do mnie- 
Uczy­nił Cytaty: Bo­les­ne i przyk­re słowa tej bos­kiej prośby Za­bij mnie proszę, żyć już nie potrafię Los tak łas­ka­wy, oka­zał się podły Ze zdro­wego człowieka uczy­nił ofiarę To tyl­ko zas­trzyk, ewi­den­tnie w żyły Bru­tal­niej można, ow­szem, po­derżnąć gardło Pe­net­racja os­trzem, tor cięcia krzywy Szar­pa­na ra­na, cięcie wy­kona­ne nieśmiało Hu­mani­tar­ne poz­by­cie się ciała Spa­lenie na sto­sie w zwiew­ny ciem­ny popiół Stan ago­nal­ny, można tyl­ko zapłakać W lep­szym świecie zo­baczy­my się znowu. -Bruno


Uczy­nił Cytaty: Strach przed tą wiedzą czy­nił ją niewiedzą. -kitsh


strach-przed-tą wiedzą-czy­ł-ją niewiedzą
Uczy­nił Cytaty: Doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy. -Giovanni Guareschi


doświadczenie-uczy-że-doświadczenie-niczego-nie-uczy
Uczy­nił Cytaty: Jeszcze nikt nie dodzwo­nił się zęba­mi do władzy. -Jacek Wejroch


jeszcze-nikt-nie dodzwo­ł ę-zęba­mi-do władzy