Uda­waj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Uda­waj Cytaty: Zaw­sze uda­waj głupiego. -Terry Pratchett
Uda­waj Cytaty: Uda­waj, że się sza­nujesz, a będziesz szanowany. -Aleksander Dumas
uda­waj-że ę-sza­nujesz-a będziesz-szanowany
Uda­waj Cytaty: Jeżeli już za­mieniłeś siekierkę na ki­jek, uda­waj, że to las­ka czarnoksięznika. -Leonard Drzewiecki
jeżeli-już-za­mieniłeś-siekierkę-na ki­jek-uda­waj-że to las­ka-czarnoksięznika
Uda­waj Cytaty: Nie uda­waj­my pochop­nie, że jes­teśmy „sa­mot­ni wśród tłumu ludzi” – kiedy będziemy sa­mot­ni nap­rawdę, zro­zumiemy tę różnicę. -K » Leszek Kołakowski » Klucz niebieski albo opowieści biblijne zebrane ku pouczeniu i przestrodze
Uda­waj Cytaty: Ca­le życie od­kry­waj, nie da­waj pros­tych od­po­wie­dzi, recept... -Duch_Sumienia
ca­-życie-od­kry­waj-nie da­waj-pros­tych-od­po­wie­dzi-recept
Uda­waj Cytaty: Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś
Uda­waj Cytaty: Wyg­ry­waj bez pychy, przeg­ry­waj bez urazy. -Bruce Lee
wyg­ry­waj-bez-pychy-przeg­ry­waj-bez-urazy
Uda­waj Cytaty: Uda: Czy są większe cuda niż dziewczyny uda? -Jakub Perski
uda-czy-są-większe-cuda-ż-dziewczyny-uda
Uda­waj Cytaty: Uda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­go życia. Uda­jemy wszys­tko. Naj­częściej życie. -respirer
uda­wanie-to nieodłączny-ele­ment-nasze­go-życia-uda­jemy wszys­tko-naj­częściej życie
Uda­waj Cytaty: Do­tykać Cię chce przeszy­wać dreszczem rozkoszy pa­luszka­mi wódź po moim ciele ry­suj szla­ki uniesienia od­kry­waj na no­wo pie­szczot zakamarki całuj namiętnie gryź lubieżnie zliż ze mnie rosę podniecenia scho­waj w ramionach ta­niec naszych bioder ukołysze do spełnienia Dedykowany 18.08.2015 Malusia_035  -Malusia_035
Uda­waj Cytaty: I nieważne jak źle jest...człowieku nie trać nadziei ! Nieważne jak bar­dzo zły jes­teś na in­nych lub na siebie - niech te ne­gatyw­ne emoc­je skłonią Cię do po­zytyw­ne­go działania ! Tyl­ko się nie pod­da­waj, człowieku..nie pod­da­waj się.. jeszcze nie dziś.. -pepek100
Uda­waj Cytaty: Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko dzięki cze­mu uda­je się na prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym. -Dean Ray Koontz
Uda­waj Cytaty: Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko, dzięki cze­mu uda nam się prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym... -Dean Ray Koontz
Uda­waj Cytaty: Weź mo­je ser­ce. Nie chcę go więcej. Zam­knij je w swo­jej pry­wat­nej szka­tułce. Klucz scho­waj dob­rze, bym go nie zna­lazł i nie ot­worzył by łza­mi się za­lać. Scho­waj me ser­ce w krwi twej bu­tel­ce. Utop je słod­ko i nie py­taj więcej czy ja Cię kocham, gdyż wiesz dos­ko­nale, że lub Ciebie kocham, lub ni­kogo, wca­le. * Dla Joasi *  -Moon G
Uda­waj Cytaty: Kochaj i da­waj przykład. -Janusz Korczak
Uda­waj Cytaty: Wałęsa, da­waj mo­je sto milionów!  -Kazik Staszewski
Uda­waj Cytaty: Amplituda: Najmilsza amplituda - od uda do uda. -Jan Sztaudynger
amplituda-najmilsza-amplituda-od-uda-do-uda
Uda­waj Cytaty: Gdy ktoś wchodzi ci w głowę zacho­waj swoją. 011  -wdech
gdy-ktoś-wchodzi- w głowę-zacho­waj-swoją-011 
Uda­waj Cytaty: Zwa­riowałaś? Zacho­waj trochę sza­leństw na menopauzę!  -Woody Allen
zwa­riowałaś-zacho­waj-trochę-sza­ństw-na menopauzę 
Uda­waj Cytaty: Odzy­waj się tyl­ko wte­dy, gdy wiesz, o co chodzi. -Sokrates
odzy­waj ę-tyl­ko-wte­dy-gdy-wiesz-o co chodzi
Uda­waj Cytaty: Nie odzy­waj się chy­ba, że możesz ulep­szyć ciszę. -Małgorzata Musierowicz
Uda­waj Cytaty: Krzycz, gdy Ci źle... Nie cho­waj bólu w słow­nych mirażach.. -KluskaaDas
krzycz-gdy-ci ź-nie-cho­waj-bólu-w słow­nych-mirażach
Uda­waj Cytaty: Nie ucz się ni­kogo na pa­mięć. Poz­na­waj go każde­go dnia od nowa. -respirer
nie-ucz ę-­kogo-na pa­mięć-poz­na­waj go każde­go-dnia-od nowa
Uda­waj Cytaty: Uda­wałam że cię nie widzę że cię nie słyszę uda­wałam że cię nie kocham ale widziałam,słyszałam i kochałam jeszcze moc­niej niż miałabym gdy­by nie była to egois­tyczna miłość...chciałam żebyś to ty mnie widział,słyszał i kochał ale sa­ma ci te­go nie oka­załam a ty byłeś jeszcze większym egoistą niż ja i które­goś dnia te­go nie zrobiłeś  -marlena m
Uda­waj Cytaty: Nie usu­waj sprzed nóg swoich dzieci wszys­tkich ka­mieni, bo mogą kiedyś głową uderzyć w mur. -Robert Francis Kennedy
nie-usu­waj-sprzed-nóg-swoich-dzieci-wszys­tkich-ka­mieni-bo mogą-kiedyś-głową-uderzyć-w mur
Uda­waj Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese
Uda­waj Cytaty: Poz­by­waj się swych wrogów pop­rzez za­wiera­nie z ni­mi przy­jaźni i po­kazy­wanie im dob­rej drogi. -Kossak
poz­by­waj ę-swych-wrogów-pop­rzez-za­wiera­nie-z ­mi-przy­jaź-i po­kazy­wanie-im dob­rej-drogi
Uda­waj Cytaty: Nie pod­da­waj, nie  Kiedy świat przeciwstawia Ludzcy mają gest K.A.Sz. 03.10.2015r. -Cris
nie-pod­da­waj-nie -kiedy-świat-przeciwstawia-ludzcy-mają-gest-kasz-03102015r
Uda­waj Cytaty: Wy­bieraj zaw­sze mniej­sze zło, większe zacho­waj na czarną godzinę. -Wiesław Brudziński
wy­bieraj-zaw­sze-mniej­sze-zło-większe-zacho­waj-na czarną-godzinę
Uda­waj Cytaty: Ar­tystą się jest, Mu­zykiem się ktoś sta­je, Śpiewać każdy może. Spoczy­waj w pokoju  -Elizabetta
ar­tystą ę-jest-mu­zykiem ę-ktoś-sta­-Śpiewać-każdy-może-spoczy­waj-w pokoju 
Uda­waj Cytaty: Nie cho­waj niena­wiści po wie­czne cza­sy, ty, który sam nie jes­teś wieczny. -Arystoteles
nie-cho­waj-niena­wiś-po wie­czne-cza­sy-ty-który-sam-nie jes­teś-wieczny
Uda­waj Cytaty: Nie przys­ta­waj dla zbiera­nia kwiatów, by je zacho­wać, ale idź nap­rzód, a kwiaty będą ciągle kwitnąć na two­jej drodze. -Rabindranath Tagore
nie-przys­­waj-dla-zbiera­nia-kwiatów-by  zacho­wać-ale-idź-nap­rzód-a kwiaty-będą-ągle-kwitnąć-na two­jej-drodze
Uda­waj Cytaty: Mów, że ją kochasz, da­waj jej od­czuć ja­ka jest war­tościowa i piękna... Dzięki te­mu nie poz­wo­lisz aby poczuła się ko­bietą w oczach in­ne­go mężczyz­ny. Isabelle  -Isabelle
mów-że ją kochasz-da­waj-jej-od­czuć-ja­ka-jest war­tościowa-i piękna-dzięki te­mu-nie poz­wo­lisz-aby poczuła ę-ko­bietą
Uda­waj Cytaty: Niena­widziłem każdej mi­nuty tre­nin­gu, ale pow­tarzałem so­bie: nie pod­da­waj się, prze­cierp te­raz i żyj resztę życia ja­ko mistrz. -Muhammad Ali
niena­widziłem-każdej-mi­nuty-tre­nin­gu-ale-pow­tarzałem-so­bie-nie pod­da­waj-ę-prze­cierp-te­raz-i żyj-resztę-życia-ja­ko
Uda­waj Cytaty: Ko­go uda­jesz, ta­kim się stajesz. -Stefan Garczyński