Udało Jej się Cytaty

Udało Jej się Cytaty: Już nigdy później nie udało mu się w jej obecności ułożyć żadnego okrągłego zdania, ponieważ mowa miłości jest bełkotliwa. -Bohdan Czeszko


już-nigdy-później-nie-udało-mu-ę-w-jej-obecnoś-ułożyć-żadnego-okrągłego-zdania-ponieważ-mowa-miłoś-jest-bełkotliwa
Udało Jej się Cytaty: Ludzkość usiłowała sobie podporządkować czas, uzależnić od swego rytmu biologicznego, aby służył jej wygodzie i korzyściom. Nigdy się to nie udało. -Roman Samsel


ludzkość-usiłowała-sobie-podporządkować-czas-uzależć-od-swego-rytmu-biologicznego-aby-służył-jej-wygodzie-i-korzyściom-nigdy-ę-to-nie
Udało Jej się Cytaty: Ona próbo­wała za­pom­nieć,ale ser­ce nie słuchało...Nie udało się jej, tak po pros­tu Go wy­mazać z pa­mięci ...cza­sami siadała w kącie i spływały jej łzy...Przy­pomi­nała so­bie je­go za­pach per­fum ...który tak kochała....je­go oczy,które tak uwiel­biała...uśmiech...który spra­wiał że jej ser­ce się ra­dowało...je­go ra­miona ..w które tak kochała wpa­dać ..Kochała go nadal... -karotka13


Udało Jej się Cytaty: Udało jej się od­po­wie­dzieć błędnie na każde py­tanie. Wiesz, ja­kim trze­ba być bys­trym, żeby źle od­po­wie­dzieć na każde pytanie?  -Nicholas Sparks


udało-jej ę-od­po­wie­dzieć-błędnie-na każde-py­tanie-wiesz ja­kim-trze­ba-być-bys­trym-żeby-ź-od­po­wie­dzieć-na każde
Udało Jej się Cytaty: Obudziłeś się dziś ra­no z ok­ropnym bólem głowy, nic nie pa­miętałeś z wczo­raj­szej nocy, ja­kiś fa­cet przy­niósł ci śniada­nie do łóżka, za­pytałeś go, jak się tu znalazłeś, ten się zaśmiał, mówiąc ci kochanie. Spraw­dziłeś swo­ja komórkę i oka­zało się że pisałeś, do swo­jej dziew­czy­ny, że się z te­go wyleczysz, zro­zumiałeś nag­le wte­dy, że znów się nie udało. Ko­lej­ny raz dałeś dupy... -Apostrof


Udało Jej się Cytaty: Kawaler - mężczyzna, któremu udało się nie znaleźć żony. -Andre Prevost


kawaler-mężczyzna-któremu-udało-ę-nie-znaleźć-żony
Udało Jej się Cytaty: Pa­nu Bo­gu po­za ko­tami nic się do końca nie udało. Ko­ty są stworze­niami skończonymi. -Jerzy Pilch


pa­nu-bo­gu-po­za-ko­tami-nic ę-do końca-nie udało-ko­ty są stworze­niami-skończonymi
Udało Jej się Cytaty: Dom to wynalazek, którego nikomu jeszcze nie udało się ulepszyć. -Ann Douglas


dom-to-wynalazek-którego-nikomu-jeszcze-nie-udało-ę-ulepszyć
Udało Jej się Cytaty: Pragnąc, aby Ci się coś udało, nade wszystko myśl o czym innym. -Rafael Santi


pragnąc-aby-ci-ę-coś-udało-nade-wszystko-myśl-o-czym-innym
Udało Jej się Cytaty: Zadzi­wiająca jest zdol­ność chu­dych sta­ruszek do dźwi­gania wiel­kich ładunków. Dokład­ne ba­dania wy­kazują, że mrówka pot­ra­fi unieść ładu­nek stok­rotnie prze­wyższający wagę jej ciała, ale nie udało się ok­reślić żad­nej gra­nicy mo­cy unoszącej dla prze­ciętnej, drob­nej, osiem­dziesięciolet­niej bab­ki hiszpańskiego chłopa. -Terry Pratchett


Udało Jej się Cytaty: Gdyby udało się zabić własny strach, moż byłoby mówić o najcudowniejszej zbrod stulecia. -Zbigniew Waydyk


gdyby-udało-ę-zabić-własny-strach-moż-byłoby-mówić-o-najcudowniejszej-zbrod-stulecia
Udało Jej się Cytaty: Wiem, miało mi się nie udać. Dziś - po sied­miu ciężkich la­tach, mogę stwier­dzić, że mi się udało. Przepraszam. -Chemik -a


wiem-miało-mi ę-nie udać-dziś- po sied­miu-ężkich-­tach-mogę-stwier­dzić-że mi ę-udało-przepraszam
Udało Jej się Cytaty: Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej!  -Silvidian


Udało Jej się Cytaty: Kobiety zabiły donżuanerię - niektórym z nich udało się nawet oddzielić akt cielesny od aktu miłości. -Rene Nelli


kobiety-zabiły-donżuanerię-niektórym-z-nich-udało-ę-nawet-oddzielić-akt-cielesny-od-aktu-miłoś
Udało Jej się Cytaty: Kiedy nareszcie udało się mężczyznom przekonać kobiety, że miłość jest grzechem, poszły jedne do klasztoru, inne na ulicę. -Stendhal


kiedy-nareszcie-udało-ę-mężczyznom-przekonać-kobiety-że-miłość-jest-grzechem-poszły-jedne-do-klasztoru-inne-na-ulicę
Udało Jej się Cytaty: Kiedy nareszcie udało się mężczyznom przekonać kobiety, że miłość jest grzechem, poszły jedne do klasztoru, a drugie na ulicę. -Hugo Steinhaus


kiedy-nareszcie-udało-ę-mężczyznom-przekonać-kobiety-że-miłość-jest-grzechem-poszły-jedne-do-klasztoru-a-drugie-na-ulicę
Udało Jej się Cytaty: Nikomu nie udało się jeszcze odnotować sukcesu w interesach, kierując dużą firmą przy użyciu teorii akademickich. Wprawdzie na papierze wydają się one atrakcyjne, ale mają się nijak do rzeczywistości. -Brian Tracy


Udało Jej się Cytaty: Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Pos­ta­wiono prze­de mną ko­lej­ne wyzwanie, i wy­daję mi się, że mu podołałam. Czuję się jak gdy­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Po­konałam jedną ze swoich słabości. Udało mi się. Czuję się jak­bym doz­nała zwycięstwa. Zwy­cięstwa nad sobą. Od dzi­siaj uwierzę w siebie. Będę tą wiarę trzy­mać moc­no przy so­bie by jej nie puścić. -Aleksandra_Czarna