Uderzają Cytaty

Uderzają Cytaty: Szczególne - o ile silniej uderzają ludzkie słowa niż fakty! -Maryla Wolska


szczególne-o-ile-silniej-uderzają-ludzkie-słowa-ż-fakty
Uderzają Cytaty: Szczególne - o ile silniej uderzają ludzi słowa niż fakty! -Maryla Wolska


szczególne-o-ile-silniej-uderzają-ludzi-słowa-ż-fakty
Uderzają Cytaty: Ludzie są jak garnki pływające, które wzajem uderzają o siebie. -Johann Wolfgang Goethe


ludzie-są-jak-garnki-pływają-które-wzajem-uderzają-o-siebie
Uderzają Cytaty: Szczególne - o ile sil­niej uderzają ludzi słowa niż fakty!  -Maryla Wolska


szczególne- o ile-sil­niej-uderzają-ludzi-słowa-ż-fakty 
Uderzają Cytaty: Ludzie są jak gar­nki pływające, które wza­jem uderzają o siebie. -Johann Wolfgang Goethe


ludzie-są jak gar­nki-pływają-które-wza­jem-uderzają-o siebie
Uderzają Cytaty: By­wa i tak że pow­ra­cam do Ciebie wspom­nieniami myśląc o To­bie krzyw­dy uderzają z podwójną siłą ... -odmienna37.!


by­wa-i tak-że pow­ra­cam-do ciebie-wspom­nieniami-myśląc-o to­bie-krzyw­dy-uderzają-z podwójną-łą
Uderzają Cytaty: Nie można być dość wybrednym przy wyborze rodziców. Szczególne - o ile silniej uderzają ludzi słowa niż fakty. -Anonim


nie-można-być-dość-wybrednym-przy-wyborze-rodziców-szczególne-o-ile-silniej-uderzają-ludzi-słowa-ż-fakty
Uderzają Cytaty: Niektóre słowa uderzają nam tak moc­no do głowy, że be­zus­tannie o nich myśli­my... Zniszczając przez to nasze war­tości, które są pot­rzeb­ne do nasze­go dal­sze­go życia... -AnDree


Uderzają Cytaty: Jesienią, kiedy następuje doroczna śmierć natury, a świat staje się nagi, czarny i kanciasty, przychodzi smutek. Jesień to czas podły dla nas - Polaków. Intelekt nasz zatraca swą odporność zrodzoną z optymizmu wiosny, bujności lata i bogactwa okresu zbiorów. Nie ma już czego oczekiwać, oczekuje się jedynie mroku i zimna - wtedy oni uderzają. -Bohdan Czeszko


Uderzają Cytaty: Je­sienią, kiedy następu­je do­roczna śmierć na­tury, a świat sta­je się na­gi, czar­ny i kan­cias­ty, przychodzi smu­tek. Je­sień to czas podły dla nas - Po­laków. In­te­lekt nasz zat­ra­ca swą od­porność zrodzoną z op­ty­miz­mu wios­ny, buj­ności la­ta i bo­gac­twa ok­re­su zbiorów. Nie ma już cze­go ocze­kiwać, ocze­kuje się je­dynie mro­ku i zim­na - wte­dy oni uderzają. -Bohdan Czeszko