Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty

Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski


wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski


wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Kiedy pot­ra­fiłeś ufać A więcej już nie możesz Kiedy umiałeś słuchać A nag­le słyszysz gorzej Kiedy oczy w które patrzysz Od­bi­jały twoją duszę Kiedy mogłeś lek­ko zasnąć I chwy­tałeś perły wzruszeń A nag­le wszys­tko się kończy Za­sypiasz ja­koś inaczej Na zaw­sze zaszło słońce To znaczy że zdradził przyjaciel  -Alfa Centauri


Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds


myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: mam pre­ten­sje do glu­kozy, że nie jest opioidem nie powinienem jes­tem bezczelny gram w tot­ka, liczby przypadkowe ona nie zmieni składu chemicznego w tej ga­lak­ty­ce nie ma cudów deszcz za­myka mi po­wieki kiedy ster­czę jak du­reń pod szpitalem kar­diolo­gia czyn­na całodobowo  -cyka


Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów. -Anonim


cudowna-kobieta-to-taka-która-nie-wymaga-cudów
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Możesz ufać na­turze, ale nie człowiekowi. -Harlan Coben


możesz-ufać-na­turze-ale-nie człowiekowi
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Wiesz jak to jest kiedy trze­ba wys­ta­wić przy­jaciela na próbę, bo przes­ta­jesz mu ufać? Wte­dy oka­zuje się czy jest praw­dzi­wym przy­jacielem i po­winieneś Go przep­ro­sić za zwątpienie w przy­jaźń czy jest zgno­jonym ścier­wem, do które­go nie war­to się zbliżać. -każdyponadkażdym


Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: nie wy­magaj cudów od ludzi dla których nic nie znaczysz... -efa198711


nie wy­magaj-cudów-od ludzi-dla-których-nic-nie znaczysz
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Nie uczyniono by miłości bóstwem, gdyby nie działała cudów! -Antoine - Francois De Exiles Prevost


Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Współczes­na nauka wie dos­ko­nale, że is­tnieje o wiele więcej wy­miarów niż kla­syczne czte­ry. Naukow­cy twier­dzą, że te do­dat­ko­we zwyk­le nie wpływają na nor­malny świat, gdyż są małe i zwi­nięte w so­bie. Oz­nacza to, że wszechświat za­wiera więcej cudów, niż możemy kiedy­kol­wiek zro­zumieć, al­bo też – co bar­dziej praw­do­podob­ne – naukow­cy wy­myślają to wszys­tko w miarę potrzeby. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: wiara nie czy­ni cudów. do­daje je­dynie siły na podjęcie ko­lej­nych walk o włas­ne szczęście. -thrillofit


wiara-nie czy­-cudów-do­daje-­dynie-ły-na podjęcie-ko­lej­nych-walk-o włas­ne-szczęście
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Ci, którzy domagają się cudów, nie dostrzegają, że tym samym żądają od natury, by przerwała ich ciąg. -Antoine Rivarol


ci-którzy-domagają-ę-cudów-nie-dostrzegają-że-tym-samym-żądają-od-natury-by-przerwała-ich-ąg
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Wyjdę na przes­tworza prze­cudow­ny stworzę wiersz!  -Edward Stachura


wyjdę-na przes­tworza-prze­cudow­ny-stworzę-wiersz 
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów. -fyrfle


la­to-w grecji-je­sień-przed-sześćdziesiątką-ka­len­darz-cudów
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: ... roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli. -Kartezjusz


roztropność-nakazuje-nigdy-nie-ufać-w-zupełnoś-tym-którzy-nas-chociaż-raz-zawiedli
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: . . . roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli. -Kartezjusz


roztropność-nakazuje-nigdy-nie-ufać-w-zupełnoś-tym-którzy-nas-chociaż-raz-zawiedli
Ufać Kiedy Cudów Nie Cytaty: Sukces nie spada z nieba. Nie ma w nim żadnych tajemnic. Nie zalicza się go do cudów. -Jim Rohn


sukces-nie-spada-z-nieba-nie-w-nim-żadnych-tajemnic-nie-zalicza-ę-go-do-cudów