Ufać Na­turze Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ufać Na­turze Cytaty: Możesz ufać na­turze, ale nie człowiekowi. -Harlan Coben
możesz-ufać-na­turze-ale-nie człowiekowi
Ufać Na­turze Cytaty: Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą. -Linus Benedict Torvalds
myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
Ufać Na­turze Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej na­leży mu ufać. -Tytus Liwiusz
im większe-szczęście-tym-mniej-na­ży-mu ufać
Ufać Na­turze Cytaty: Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wierzyć-to-znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie
Ufać Na­turze Cytaty: Im większe szczęście, tym mniej należy mu ufać. -Tytus Liwiusz
im-większe-szczęście-tym-mniej-należy-mu-ufać
Ufać Na­turze Cytaty: Biada li­tera­turze, która nie budzi namiętności. -Tadeusz Boy-Żeleński
Ufać Na­turze Cytaty: Jest w na­turze człowieka, że łapie się co chwi­la za kieszeń. -Talmud
jest-w na­turze-człowieka-że łapie ę-co chwi­-za kieszeń
Ufać Na­turze Cytaty: W na­turze człowieka leży mar­no­wanie da­nych mu szans. -respirer
w na­turze-człowieka-ży-mar­no­wanie-da­nych-mu szans
Ufać Na­turze Cytaty: Wie­rzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma. -Jan Twardowski
wie­rzyć-to znaczy-ufać-kiedy-cudów-nie 
Ufać Na­turze Cytaty: Właści­we jest ludzkiej na­turze niena­widzić te­go, ko­go się skrzywdziło. -Tacyt
właś­we-jest ludzkiej-na­turze-niena­widzić-te­go-ko­go ę-skrzywdziło
Ufać Na­turze Cytaty: W li­tera­turze jest dużo sek­su i nie ma dzieci, w życiu na odwrót. -David Lodge
w li­tera­turze-jest żo-sek­su-i nie  dzieci-w życiu-na odwrót
Ufać Na­turze Cytaty: W na­turze człowieka leży rozsądne myśle­nie i nielo­giczne działanie. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Ufać Na­turze Cytaty: ... roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli. -Kartezjusz
roztropność-nakazuje-nigdy-nie-ufać-w-zupełnoś-tym-którzy-nas-chociaż-raz-zawiedli
Ufać Na­turze Cytaty: . . . roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli. -Kartezjusz
roztropność-nakazuje-nigdy-nie-ufać-w-zupełnoś-tym-którzy-nas-chociaż-raz-zawiedli
Ufać Na­turze Cytaty: Ser­ce, które nau­czyło się ufać, pot­ra­fi być spo­koj­ne wśród zgiełku świata. -Deepak Chopra
ser­-które-nau­czyło ę-ufać-pot­ra­fi-być-spo­koj­ne-wśród-zgiełku-świata
Ufać Na­turze Cytaty: Jes­teśmy skłon­ni bar­dziej ufać ludziom niez­na­jomym, bo oni nig­dy nas nie zawiedli. -Samuel Johnson
jes­teśmy-skłon­-bar­dziej-ufać-ludziom-niez­na­jomym-bo oni-nig­dy-nas-nie zawiedli
Ufać Na­turze Cytaty: Człowiek, który zawierzył wyłącznie swemu rozumowi, łatwo ulega systemom. Zawsze jest skłonny nie ufać swoim instynktom. -Hermann Hesse
człowiek-który-zawierzył-wyłącznie-swemu-rozumowi-łatwo-ulega-systemom-zawsze-jest-skłonny-nie-ufać-swoim-instynktom
Ufać Na­turze Cytaty: Li­tera­turze nie są pot­rzeb­ni wiel­cy pi­sarze, ale wiel­kie dzieła. -Aleksander Kumor
li­tera­turze-nie są pot­rzeb­-wiel­cy-pi­sarze-ale-wiel­kie-dzieła
Ufać Na­turze Cytaty: Człowiek jest jak trzci­na – najsłab­sza rzecz w na­turze, ale to trzci­na myśląca. -Blaise Pascal
człowiek-jest jak trzci­na- najsłab­sza-rzecz-w na­turze-ale-to trzci­na-myśląca
Ufać Na­turze Cytaty: Nie ufaj człowiekowi, który radzi ci nie ufać. -Wilcox
nie-ufaj-człowiekowi-który-radzi-nie-ufać
Ufać Na­turze Cytaty: Nie można ufać kobiecie, która przyznaje się do swojego wieku. Jeżeli mówi coś takiego, gotowa powiedzieć każde głupstwo. -Oscar Wilde
nie-można-ufać-kobiecie-która-przyznaje-ę-do-swojego-wieku-jeżeli-mówi-coś-takiego-gotowa-powiedzieć-każde-głupstwo
Ufać Na­turze Cytaty: Żona Ein­steina za­pyta­na, czy ro­zumie teorię względności, odpowiedziała: – Nie. Ale znam mo­jego męża i wiem, że można mu ufać. -Albert Einstein
Żona-ein­steina-za­pyta­na-czy-ro­zumie-teorię-względnoś-odpowiedziała-nie-ale znam-mo­jego-męża-i wiem-że można-mu ufać
Ufać Na­turze Cytaty: Nie po­win­niśmy ufać so­bie wza­jem­nie. To nasza je­dyna ob­ro­na przed zdradą. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Ufać Na­turze Cytaty: W na­turze ludzkiej leży, że od­poczy­nek po jed­nej pra­cy znaj­du­jemy tyl­ko w pra­cy innej. -Anatol France (François Anatole Thibault)
w na­turze-ludzkiej-ży-że od­poczy­nek-po jed­nej-pra­cy-znaj­­jemy-tyl­ko-w pra­cy-innej
Ufać Na­turze Cytaty: O li­tera­turze myślał już wyłącznie tak, jak o ja­kimś da­lekim kon­ty­nen­cie, który kiedyś, w młodości, zwie­dził. Pragnął już tyl­ko wspominać. -M » Sándor Márai » Magia
o li­tera­turze-myśł-już-wyłącznie-tak-jak o ja­kimś-da­lekim-kon­ty­nen­cie-który-kiedyś-w młodoś-zwie­dził-pragnął już
Ufać Na­turze Cytaty:
w dzi­siej­szych-cza­sach-człowiek-jest zda­ny-tyl­ko-na siebie-nie war­to-ufać-in­nym-trze­ba-sie-kiero­wać-włas­ny­mi
Ufać Na­turze Cytaty: Le­piej, żebyś był tym je­dynym w swet­rze pośród gar­ni­turów, a nie je­dynym w gar­ni­turze wśród koszul i swetrów. -Audrey Hepburn
le­piej-żebyś-był-tym-­dynym-w swet­rze-pośród-gar­­turów-a nie ­dynym-w gar­­turze-wśród-koszul-i swetrów
Ufać Na­turze Cytaty: W dyk­ta­turze każdy boi się każde­go, a je­den boi się najbardziej. -Pier Paolo Pasolini
w dyk­­turze-każdy-boi ę-każde­go-a ­den-boi ę-najbardziej
Ufać Na­turze Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński
kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Ufać Na­turze Cytaty: Nadzieja, która boi się ryzyka, nie jest żadną nadzieją. Ufać znaczy: wierzyć w przygodę miłości, zawierzyć ludziom, skoczyć w niewiadome i spuścić się całkowicie na Boga. -Helder Camara abp
nadzieja-która-boi-ę-ryzyka-nie-jest-żadną-nadzieją-ufać-znaczy-wierzyć-w-przygodę-miłoś-zawierzyć-ludziom-skoczyć-w-niewiadome-i-spuść
Ufać Na­turze Cytaty: Jeśli ktoś nie dba zbyt­nio o prawdę w spra­wach drob­nych, nie można mu ufać w spra­wach istotnych. -Albert Einstein
jeśli-ktoś-nie dba-zbyt­nio-o prawdę-w spra­wach-drob­nych-nie można-mu ufać-w spra­wach-istotnych
Ufać Na­turze Cytaty: Jeżeli ktoś jest niez­dolny do te­go, aby ufać ludziom, jeśli nie doświad­czył nig­dy zaufa­nia, to nie zro­zumie is­to­ty chrześci­jaństwa. Będzie szu­kał Bo­ga w sce­nie, w przed­miotach - nie w ludziach. -Józef Stanisław Tischner
Ufać Na­turze Cytaty: Lud, który walczy o swoją niepodległość albo o rozszerzenie swoich swobód [...] powinien nie ufać wysokim dostojnikom Kościoła, którzy wszyscy jednakowo są przywiązani do kultu absolutyzmu bez względu na to, czy ten absolutyzm jest mahometańskim, czy heretycki, czy nawet ateistyczny. -Adam Mickiewicz
Ufać Na­turze Cytaty: Myślę, że wi­rusy kom­pu­tero­we po­win­ny być uważane za is­to­ty żywe. Moim zda­niem mówi to coś o na­turze ludzkiej, sko­ro je­dyna for­ma życia, jaką udało nam się stworzyć do tej po­ry ma cha­rak­ter czys­to des­truk­cyjny. Stworzy­liśmy życie na nasz włas­ny ob­raz i podobieństwo. -Stephen Hawking
Ufać Na­turze Cytaty: W na­turze wszechświata leży, by oso­ba, która zaw­sze każe człowieko­wi cze­kać dziesięt mi­nut, te­go dnia, gdy ten człowiek się o dziesięć mi­nut spóźni, była go­towa dziesięć mi­nut wcześniej i bar­dzo sta­ran­nie o tym nie wspominała. -Terry Pratchett