Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty

Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze. -Simone de Beauvoir


kiedy-człowiek-jest za­kocha­ny-uka­zuje ę-światu-­kim-ja­kim-po­winien-być-zawsze
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Gniew uka­zuje się naj­częściej najsłabszym  -Intryga


gniew-uka­zuje ę-naj­częściej-najsłabszym 
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Nauka uka­zuje ile w głowie brakuje. -Bujak Bogusław


nauka-uka­zuje-ile-w głowie-brakuje
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Praw­da jest po­dob­na Bo­gu: nie uka­zuje się bez­pośred­nio, mu­simy ją od­ga­dywać z jej przejawów. -Johann Wolfgang Goethe


praw­da-jest po­dob­na-bo­gu-nie uka­zuje ę-bez­pośred­nio-mu­simy-ją od­ga­dywać-z jej-przejawów
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Miłość fałszu­je ob­raz świata. Uka­zuje go dob­rym mi­mo wszystko. -Maria Dąbrowska


miłość-fałszu­-ob­raz-świata-uka­zuje go dob­rym-mi­mo-wszystko
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Poez­ja z krop­li ro­sy czy­ni diament, a fi­lozo­fia uka­zuje, że to jest złudzenie. -Ludwig Andreas Feuerbach


poez­ja-z krop­li-ro­sy-czy­-diament-a fi­lozo­fia-uka­zuje-że to jest złudzenie
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Rzeczy­wis­tość jest naszym ob­ra­zem świata. Uka­zuje się w każdym lus­trze niczym duch, wi­doczny tyl­ko dla nas, który po­jawia się, działa i zni­ka wraz z nami. -Jorge Luis Borges


rzeczy­wis­tość-jest naszym-ob­ra­zem-świata-uka­zuje ę-w każdym-lus­trze-niczym-duch-wi­doczny-tyl­ko-dla-nas-który-po­jawia-ę
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Wys­tar­czy tak mało, niedos­trze­gal­ny po­wiew wiat­ru, by spra­wy lek­ko się prze­sunęły i to, za co jeszcze przed chwilą człowiek gotów był od­dać życie, nag­le uka­zuje się ja­ko poz­ba­wiony treści bezsens. -Milan Kundera


Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Kiedy sa­mobójstwo jest w modzie, przy­bywa sa­mobójców – ten fakt uka­zuje naj­wy­raźniej całą głupotę mo­dy i po­dej­rza­ny jej urok. Człowiek prag­nie być mod­ny na­wet za cenę swe­go życia. -Hagiwara Sakutaro


Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Kiedy re­ligia i po­lity­ka jadą na tym sa­mym wo­zie, ci, co po­wożą, wierzą, że nic nie może im stanąć na drodze. Zaczy­nają pędzić na łeb na szyję... i nie pa­miętają, że pędzące­mu na oślep człowieko­wi uka­zuje się prze­paść, kiedy już jest za późno. -Frank Herbert


Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic, czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca. -Ludwig van Beethoven


Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: ... to nasze wy­bory uka­zują, kim nap­rawdę jes­teśmy, o wiele bar­dziej niż nasze zdolności. -Joanne Kathleen Rowling


to nasze-wy­bory-uka­zują-kim-nap­rawdę-jes­teśmy-o wiele-bar­dziej-ż-nasze-zdolnoś
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Tym ra­zem sąsie­dzi uka­mieno­wali sąsiadkę po chrześci­jańsku za to że ni­komu nie od­puszczała i  ro­biąc so­bie dziec­ko z ta­kim jed­nym z pier­wsze­go piętra pra­wa oj­cow­skie wcisnęła te­mu z drugiego in­sp ro­gate scho­dy ''pa­ni Basi'  -natalia(__ups


Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Nie zawsze można świadczyć dobro całemu światu, ale całemu światu można okazywać dobroć. -Charles Rollin


nie-zawsze-można-świadczyć-dobro-całemu-światu-ale-całemu-światu-można-okazywać-dobroć
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty:


jak ę-oka­zuje-sza­cunek-zwierzęciu-to i zwie­rze-oka­zuje-sza­cunek-człowieko­wi-~pa­weł-rychlica 
Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Ważne było prze­cież, że się strze­la. To trze­ba było po­kazać. Nie Niem­com. Oni to pot­ra­fili le­piej. Te­mu in­ne­mu światu, który nie był niemiec­kim światem, mu­sieliśmy po­kazać. Ludzie zaw­sze uważali, że strze­lanie jest naj­większym bo­hater­stwem. No to żeśmy strzelali. -Marek Edelman


Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: Wy­dawać by się mogło, że naj­le­piej wychodzi nam życie ta­kim, ja­kim się jest... To w ta­kim ra­zie dlacze­go ludzie na włas­ne życze­nie so­bie ut­rudniają i tak często ko­piują innych?  -doorka


Uka­zuje się światu Ta­kim Cytaty: In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był. -Peter Drucker


in­tegral­ność-in­te­lek­tual­na-to zdol­ność-widze­nia-świata-­kim-ja­kim-on jest-a nie ­kim-ja­kim-chce­cie-żeby-był