Umiejętność Posługi­wania się Cytaty

Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: W cy­wili­zowa­nym świecie człowiek po­siadł umiejętność posługi­wania się sztućca­mi, ale chy­ba nie po to, aby ''uto­pić ko­goś w łyżce wo­dy'''', mieć ko­goś na wi­del­cu'' lub ''wsadzić ko­muś nóż w plecy''?  -Niusza


Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Naj­ważniej­sza jest umiejętność zdys­tanso­wania się do życia  -daniello


naj­ważniej­sza-jest umiejętność-zdys­tanso­wania ę-do życia 
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Umiejętność prze­kony­wania ludzi stała się w dzi­siej­szym świecie to­warem, za który jes­tem go­towy płacić więcej, niż za ja­kikol­wiek inny. -John Davison Rockefeller


umiejętność-prze­kony­wania-ludzi-stała ę-w dzi­siej­szym-świecie-to­warem-za który-jes­tem-go­towy-płacić-więcej-ż
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Szczęście to nie kwes­tia po­siada­nia. To umiejętność kiero­wania włas­nym życiem, zgod­nie z marze­niami. / z mo­jego mob­lo, 25.08.2012  -watchingmefall


szczęście-to nie kwes­tia-po­siada­nia-to umiejętność-kiero­wania-włas­nym-życiem-zgod­nie-z marze­niami- z mo­jego-mob­lo
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Nie próbuj posługi­wać się auto­ryte­tem tam, gdzie wys­tar­czy rozsądek. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Gdy biedak po­wie; „nie znoszę wy­sokich po­datków!”, wład­ca mu od­po­wie; „więc ja też ich nie zniosę”...bo by­cie władcą to umiejętność so­lida­ryzo­wania się z podwład­ny­mi przy jed­noczes­nym pa­mięta­niu o tym, by i tak na końcu zwy­cięsko wyszła kli­ka rządząca. Z cyk­lu po­wieści


Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Pra­wo zacho­wania ga­tun­ku zbliża, a pra­wo zacho­wania włas­ne­go życia od­da­la jed­nos­tki od siebie. -Antoni Kępiński


pra­wo-zacho­wania-ga­tun­ku-zbliża-a pra­wo-zacho­wania-włas­ne­go-życia-od­da­-jed­nos­tki-od siebie
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Za­sada według której działa skauting jest to, że bie­rze się pod uwagę po­mysły chłop­ca, je­go zain­te­reso­wania i za­miast uczyć, skłania się do sa­mowycho­wania. To nie jest ofiaro­wane ub­ra­nie, które się wdziewa na nie­dzielę. Jest ona is­totną częścią cha­rak­te­ru i roz­wo­ju duszy, nie zaś po­kos­tem który się nakłada. Re­ligia - to spra­wa oso­bowości, wewnętrzne­go prze­kona­nia wiary, a nie nauczania. -Robert Baden-Powell


Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Wiesz, gdy­by pieniądze nie miały znacze­nia, gdy­by nie było pieniędzy i gdy­by wszys­tko za­leżało od naszej pos­ta­wy mo­ral­nej, nasze­go zacho­wania i postępo­wania z ludźmi, by­libyśmy mi­lione­rami. By­libyśmy bogaci. -Tupac Amaru Shakur


Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Umiejętność pisarska zasadza się na sztuce wykreślania. -Gotthold Ephraim Lessing


Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Umiejętność pi­sar­ska za­sadza się na sztu­ce wykreślania. -Gotthold Ephraim Lessing


umiejętność-pi­sar­ska-za­sadza ę-na sztu­-wykreślania
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Umiejętność rozmowy i wdzięczna przymilność... to cytryna, z której wygniata się sok na usmażone flaki, to pieprz, którym się je posypuje. -Pietro Aretino


umiejętność-rozmowy-i-wdzięczna-przymilność-to-cytryna-z-której-wygniata-ę-sok-na-usmażone-flaki-to-pieprz-którym-ę-posypuje
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. -Maria Skłodowska - Curie


im-bardziej-ę-człowiek-starzeje-tym-mocniej-czuje-że-umiejętność-cieszenia-ę-chwilą-bieżącą-jest-cennym-darem-podobnym-do-stanu-łaski
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Do zdys­tanso­wania się pot­rze­ba czasu  -daniello


do zdys­tanso­wania ę-pot­rze­ba-czasu 
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Kocha­nie to niełat­wa umiejętność. -Naja


kocha­nie-to niełat­wa-umiejętność
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Spra­wied­li­wość jest to stała i niezłom­na wo­la od­da­wania każde­mu te­go, co mu się należy. -Ulpian


spra­wied­li­wość-jest to stała-i niezłom­na-wo­-od­da­wania-każde­mu-te­go-co mu ę-należy
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Etykieta to umiejętność ziewania z zamkniętymi ustami. -Brigitte Bardot


etykieta-to-umiejętność-ziewania-z-zamkniętymi-ustami
Umiejętność Posługi­wania się Cytaty: Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania. -Antoni Kępiński


smak-życia-to właśnie-umiejętność-przeżywania