Umysłu Jest do­wodem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Roz­tar­gnienie umysłu jest do­wodem je­go niedostatku. -Ignacy Piotr Legatowicz
roz­tar­gnienie-umysłu-jest do­wodem-­go-niedostatku
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii. -Lin Yutang
prawdziwy-spokój-umysłu-przychodzi-po-zaakceptowaniu-najgorszego-dla-naszego-umysłu-oznacza-to-jak-sądzę-uwolnienie-energii
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: O su­mieniu: Do­wodem na is­tnienie su­mienia jest grzech. -Marcin Kossek
o su­mieniu-do­wodem-na is­tnienie-su­mienia-jest grzech
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Do­wodem od­wa­gi nie jest um­rzeć, lecz żyć. -Vittorio Alfieri
do­wodem-od­wa­gi-nie jest um­rzeć-lecz-żyć
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Człowiek jest do­wodem bos­kości zwierzęcia. -Hugo Dionizy Steinhaus
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Ko­bieta lu­bi, gdy mężczyz­na jest smut­ny, gdyż smu­tek jest do­wodem, że ma się serce. -Marie Pujmanowa
ko­bieta-lu­bi-gdy-mężczyz­na-jest smut­ny-gdyż-smu­tek-jest do­wodem-że  ę-serce
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Pi­wo jest do­wodem na to, że Bóg nas kocha i chce, żebyśmy by­li szczęśliwi  -Benjamin Franklin
pi­wo-jest do­wodem-na to-że bóg-nas-kocha-i chce-żebyśmy-by­li-szczęśliwi 
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Do­wodem na is­tnienie Bo­ga jest dla mnie to, że nie można do­wieść je­go nieistnienia. -Jean de La Bruyére
do­wodem-na is­tnienie-bo­ga-jest dla-mnie-to-że nie można-do­wieść-­go-nieistnienia
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Gdy widziałem, z jaką jas­nością umysłu i wewnętrzną lo­giką niektórzy wa­riaci wy­jaśniają so­bie sa­mym i in­nym swe obłąka­ne idee, na zaw­sze stra­ciłem pew­ność co do jas­ności me­go umysłu. -Fernando Pessoa
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Zdol­ność doz­na­wania przy­jem­ności jest do­wodem siły. -Arystoteles
zdol­ność-doz­na­wania-przy­jem­noś-jest do­wodem-ły
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Słabość nie jest po­wodem do wsty­du, lecz świadec­twem nasze­go człowieczeństwa. -Papużka
słabość-nie jest po­wodem-do wsty­-lecz-świadec­twem-nasze­go-człowieczeństwa
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Je­dynym do­wodem na to, że is­tnieje ja­kaś po­zaziem­ska in­te­ligen­cja, jest to, że się z na­mi nie kontaktują. -Albert Einstein
je­dynym-do­wodem-na to-że is­tnieje-ja­kaś-po­zaziem­ska-in­te­ligen­cja-jest to-że ę-z na­mi-nie kontaktują
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Brak ciepła w ok­re­sie dzieciństwa jest często po­wodem, że ko­loryt świata sta­je się ciem­ny. Świat nie jest dobry. -Antoni Kępiński
brak-ciepła-w ok­re­sie-dzieciństwa-jest często-po­wodem-że ko­loryt-świata-sta­ ę-ciem­ny-Świat nie jest dobry
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Wszys­cy so­bie zaz­drościm, a to jest naj­większym do­wodem, iż nie ma­my so­bie cze­go zazdrościć. -Ignacy Krasicki
wszys­cy-so­bie-zaz­drościm-a to jest naj­większym-do­wodem-iż nie ­my-so­bie-cze­go-zazdrość
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Przekonanie jest sumieniem umysłu. -Chamfort
przekonanie-jest-sumieniem-umysłu
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Dziewictwo jest raczej stanem umysłu. -Maxwell Anderson
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Jak wielka jest przenikliwość ludzkiego umysłu! -Galileusz
jak-wielka-jest-przenikliwość-ludzkiego-umysłu
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Roztargnienie umysłu jest dowodem jego niedostatku. -Stefan Witwicki
roztargnienie-umysłu-jest-dowodem-jego-niedostatku
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Wesołość jest najlepszą higieną ciała i umysłu. -George Sand
wesołość-jest-najlepszą-higieną-ciała-i-umysłu
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Do­wodem te­go,jak sil­na jest ta pier­wsza,jest jed­na z os­tatnich. ` Bieg­nij za nim,bo on biegnąc przewróci Cię` ` Nie biegaj za nim,bo gdy sta­nie,pot­kniesz się ,i upadniesz`  -Nancy19
do­wodem-te­gojak-sil­na-jest  pier­wszajest-jed­na-z os­tatnich-`-bieg­nij-za nimbo-on biegnąc-przewró-cię`-`-nie-biegaj-za nimbo
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Głupota jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Anonim
głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson
Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Głupota - jest też pewnym sposobem używania umysłu. -Karol Irzykowski
głupota-jest-też-pewnym-sposobem-używania-umysłu
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Jak wiel­ka jest prze­nik­li­wość ludzkiego umysłu!  -Galileo Galilei (Galileusz)
jak-wiel­ka-jest prze­nik­li­wość-ludzkiego-umysłu 
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Spokojność umysłu często jest dowodem jego tylko nieudolności. -Stefan Witwicki
spokojność-umysłu-często-jest-dowodem-jego-tylko-nieudolnoś
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Rac­ja nie po­par­ta do­wodem świad­czy o po­siada­nym stanowisku. -Henryk Jagodziński
rac­ja-nie po­­-do­wodem-świad­czy-o po­siada­nym-stanowisku
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Niedowiarstwo jest często grzechem głupca, zaś łatwowierność słabością wyższego umysłu. -Denis Diderot
niedowiarstwo-jest-często-grzechem-głupca-zaś-łatwowierność-słabośą-wyższego-umysłu
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Głupo­ta - jest też pew­nym spo­sobem używa­nia umysłu. -Karol Irzykowski
głupo­- jest też-pew­nym-spo­sobem-używa­nia-umysłu
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Nadzieja jest nieuf­nością człowieka wo­bec prze­widy­wań je­go umysłu. -Paul Ambroise Valéry
nadzieja-jest nieuf­nośą-człowieka-wo­bec-prze­widy­wań-­go-umysłu
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Ucie­czka może być cza­sem do­wodem wiel­kiej odwagi. -Romuald Cabaj
ucie­czka-może-być-cza­sem-do­wodem-wiel­kiej-odwagi
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: `Os­tatnio źle sy­piam.. i boję się, że po­wodem mo­jej bez­senności możesz być Ty. -bluecaffe
`os­tatnio-ź-sy­piam-i boję-ę-że po­wodem-mo­jej-bez­sennoś-możesz-być-ty
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Naz­wa­nie cze­goś fałszem jest często prze­jawem nieu­czci­wej kon­ku­ren­cji na ryn­ku praw­dy, a nie do­wodem na po­siada­nie lep­szej oferty. -aforystokrata
naz­wa­nie-cze­goś-fałszem-jest często-prze­jawem-nieu­czci­wej-kon­ku­ren­cji-na ryn­ku-praw­dy-a nie do­wodem-na po­siada­nie
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Być może je­dynym praw­dzi­wym do­wodem obec­ności diabła jest żar­li­wość prag­nienia, ja­kie wszys­cy w ta­kim mo­men­cie żywią, by mieć pew­ność, że pro­wadzi on swo­je dzieło. -Umberto Eco
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Miłość, która nie była po­wodem ani jed­nej łzy, mu­siała być kłamstwem. -Gold Fishy
miłość-która-nie była-po­wodem-ani-jed­nej-łzy-mu­siała-być-kłamstwem
Umysłu Jest do­wodem Cytaty: Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł. -Isaac Pitman
dob­rze-zor­ga­nizo­wany-czas-jest naj­lep­szym-do­wodem-na zor­ga­nizo­wany-umysł