Upa­jaj Ete­rem Cytaty

Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Otoczo­na za­pachem pa­mięci Szu­kam cię wśród zim­nej pościeli Na próżno. Wtu­lona w sa­mot­ności czułość Czuję na so­bie Twój oddech To wyob­raźnia. Tonąc w przes­trze­ni marzeń Pragnę poczuć Twój dotyk. Po­siądź mnie. Przy­ciągnij jak naj­bliżej Upa­jaj ete­rem swoich ust Nie puszczaj Już jes­tem Twoja  -wolności_skrzydło


Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Zro­biłem so­bie ka­nap­ki z po­mido­rem, ogórkiem, rzod­kiewką, kiełbasą, jaj­kiem, sałatą, szczy­pior­kiem. Były świet­ne. Ale co z te­go, sko­ro po­tem przez pół ro­ku nie sma­kowały mi już z niczym. -wojtek p


Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Jak al­ko­holik upa­ja się al­ko­holem, tak ja upa­jam się Twoim za­pachem kiedy jes­teś przy mnie na wy­ciągnięcie ręki. -opuszczona


jak-al­ko­holik-upa­ja ę-al­ko­holem-tak-ja upa­jam ę-twoim-za­pachem-kiedy-jes­teś-przy-mnie-na wy­ągnięcie-ręki
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: skra­jem ust wilgocią języ­ka gaszę pragnienie upa­jam nektarem słod­kim Morzem Mar­twym unoszę nieza­ta­pialną łódź i tak żeg­lu­je­my na nieokreśloności do­ty­ku kałużami wzdłuż szcze­rych pól ugo­rem święto­jańskim strumieniem aż do źródła   -Amanda1990


Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Kiedy upa­dałeś ja po­mogłam Ci się pod­nieść. Mając nadzieję, że sy­tuac­ja kiedyś się od­wróci i to Ty mi pomożesz. Te­raz ja upa­dam, a Ciebie nie ma... -opuszczona


kiedy-upa­dałeś-ja po­mogłam-ci ę-pod­nieść-mając nadzieję-że sy­tuac­ja-kiedyś ę-od­wró-i to ty mi pomożesz-te­raz
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: znów Chrys­tus zmar­twychwstał znów Prawdziwie zdążyłam do kościoła na ko­niec mszy więc pew­nie się nie liczy bar­szcz jeszcze w butelce wie­czo­rem po pra­cy ugotuję za­pom­nielis­my o chrzanie ale przynajmniej podzieli­liśmy się ra­no jaj­kiem jak­by żółtko mogło nas zbawić  -jatoja


Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Jaj­ka sadzo­ne nie rosną. -Jerzy Leszczyński


Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Do niektórych ludzi bra­kuje mi jaj. -Kapitan


do niektórych-ludzi-bra­kuje-mi jaj
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Ta­bu są tak związa­ne z sek­sem jak jaj­ka z ciastem. -Hans Giese


ta­bu-są tak-związa­ne-z sek­sem-jak jaj­ka-z ciastem
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Gdy­by jaj­ko miało inną formę, życie ku­ry byłoby potworne. -Julian Tuwim


gdy­by-jaj­ko-miało-inną-formę-życie-ku­ry-byłoby-potworne
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Każdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem Kolumba. -Jerzy Drobnik


każdy-dob­ry-afo­ryzm-jest jaj­kiem-kolumba
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Jaj­ko od zewnątrz ma ane­mię, od wewnątrz ma żółtaczkę, a ogólnie jest wapniakiem. -Stanisław Wróblewski


jaj­ko-od zewnątrz- ane­mię-od wewnątrz- żółtaczkę-a ogólnie-jest wapniakiem
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: - Przep­raszam Panią... - Ale ja jes­tem mężczyzną ! - Nooo bez jaj... -bystry.76


 przep­raszam-panią-ale-ja jes­tem-mężczyzną-nooo-bez-jaj
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Piękną edu­kacją, kiedy ma­ma córkę, In­struuje jak pić jaj­ka przez rurkę. -fyrfle


piękną-edu­kacją-kiedy-­-córkę-in­struuje-jak pić-jaj­ka-przez-rurkę
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Człowiek nie jest two­rem oko­liczności, to oko­liczności są two­rem człowieka. -Benjamin Disraeli


człowiek-nie jest two­rem-oko­licznoś-to oko­licznoś-są two­rem-człowieka
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Życie jest jak jaj­ko nies­podzian­ka nig­dy nie wiesz jaką za­bawkę w so­bie kryje  -chrupcia


Życie-jest jak jaj­ko-nies­podzian­ka-nig­dy-nie wiesz-jaką-za­bawkę-w so­bie-kryje 
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Par­tne­rem no­cy nie jest ko­lej­na noc. Par­tne­rem no­cy jest dzień. -Dean Ray Koontz


par­tne­rem-no­cy-nie jest ko­lej­na-noc-par­tne­rem no­cy-jest dzień
Upa­jaj Ete­rem Cytaty: Niektóre myśli upa­jają się wiecznością. -LiaMort


niektóre-myśli-upa­jają ę-wiecznośą