Upaść Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Upaść Cytaty: Można upaść jeszcze niżej?  -stokrotka123
Upaść Cytaty: Ko­go szczęście wy­niesie niech się upaść boi. -Mikołaj Rej
ko­go-szczęście-wy­niesie-niech ę-upaść-boi
Upaść Cytaty: Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości. -Jan Twardowski
Łatwiej-upaść-na-głowę-ż-powstać-z-miłoś
Upaść Cytaty: Kogo szczęście wyniesie niech się upaść boi. -Mikołaj Rej
kogo-szczęście-wyniesie-niech-ę-upaść-boi
Upaść Cytaty: Życie jest jak koło, mu­si się toczyć, by nie upaść. -Karol Bunsch
Życie-jest jak koło-mu­ ę-toczyć-by nie upaść
Upaść Cytaty: gdy ce­nisz siebie za wysoko możesz bar­dzo szyb­ko upaść  -Intryga
gdy-­nisz-siebie-za wysoko-możesz-bar­dzo-szyb­ko-upaść 
Upaść Cytaty: Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej. -Sarah Bernhardt
nie-można-ę-wznieść-powyżej-swoich-sukcesów-ani-upaść-żej
Upaść Cytaty: Upaść na sa­mo dno, aby później nie mieć wyrzutów su­mienia, że coś jeszcze mogłam zro­bić . -Olusia1007
upaść-na ­mo-dno-aby później-nie mieć-wyrzutów-su­mienia-że coś-jeszcze-mogłam-zro­bić
Upaść Cytaty: Pro­wadź mnie, ale nie pozwól upaść. Jeśli się pot­knę, obiecaj, że po­możesz mi wstać. -opuszczona
pro­wadź-mnie-ale-nie pozwól-upaść-jeśli ę-pot­knę-obiecaj-że po­możesz-mi wstać
Upaść Cytaty: Na­wet jeśli upad­niesz, war­to wstać. Dlacze­go? Bo upaść pot­ra­fi każdy, a wstać tyl­ko nieliczni. -NightHuntress
na­wet-śli-upad­niesz-war­to-wstać-dlacze­go bo upaść-pot­ra­fi-każdy-a wstać-tyl­ko-nieliczni
Upaść Cytaty: Po­wie­dział: Idź pier­wsza, będę szedł krok za Tobą. W ra­zie upad­ku złapię Cię w swo­je ra­miona, nie poz­wolę Ci upaść... -opuszczona
po­wie­dział-idź-pier­wsza-będę-szedł-krok-za tobą-w ra­zie-upad­ku-złapię-cię-w swo­-ra­miona-nie poz­wolę-ci upaść
Upaść Cytaty: Jeśli upadłeś tak nisko, jak to tylko możliwe, nie możesz już upaść niżej. Z tego miejsca prowadzi tylko jedna droga: do góry ... -Norman V. Peale
jeśli-upadłeś-tak-nisko-jak-to-tylko-możliwe-nie-możesz-już-upaść-żej-z-tego-miejsca-prowadzi-tylko-jedna-droga-do-góry
Upaść Cytaty: Dusza jest wielobokiem, który leży na jednym boku, lecz nie jest przytwierdzony; pewnego dnia może się zachwiać, przewrócić i upaść na bok inny. -William James
dusza-jest-wielobokiem-który-ży-na-jednym-boku-lecz-nie-jest-przytwierdzony-pewnego-dnia-może-ę-zachwiać-przewróć-i-upaść-na-bok-inny
Upaść Cytaty: Od­po­wie­dzcie prze­mocą na prze­moc. Jeśli je­den z nas upad­nie dziś, pięciu prze­ciw­ników mu­si upaść jutro. -Eva Perón (Evita)
od­po­wie­dzcie-prze­mocą-na prze­moc-jeśli ­den-z nas-upad­nie-dziś-pięciu-prze­ciw­ników-mu­-upaść-jutro
Upaść Cytaty: Po­tykając się można zajść da­leko; nie wol­no tyl­ko upaść i nie pod­nieść się. -Johann Wolfgang Goethe
po­tykając ę-można-zajść-da­leko-nie wol­no-tyl­ko-upaść-i nie pod­nieść-ę
Upaść Cytaty: Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się -Johann Wolfgang von Goethe
potykając-ę-można-zajść-daleko-nie-wolno-tylko-upaść-i-nie-podnieść-ę
Upaść Cytaty: Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. -Goethe
potykając-ę-można-zajść-daleko-nie-wolno-tylko-upaść-i-nie-podnieść-ę
Upaść Cytaty: Potykając się można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. -Johann Wolfgang Goethe
potykając-ę-można-zajść-daleko-nie-wolno-tylko-upaść-i-nie-podnieść-ę
Upaść Cytaty: Życie składa się z mo­mentów, w których człowiek mu­si wstać prędzej czy później, a po­tem zno­wu prędzej czy później mu­si upaść. -William Faulkner
Życie-składa ę-z mo­mentów-w których-człowiek-mu­-wstać-prędzej-czy-później-a po­tem-zno­wu-prędzej-czy-później-mu­-upaść
Upaść Cytaty: Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować!  -Andrea
pragnę-rzu­ć-ę-rzu­ć ę-w wo­­pad-życia-i-na­wet-śli-przyj­dzie-upaść-bo­śnie-na ka­mienie- nie żałować 
Upaść Cytaty: Dziś pływam w marze­niach. Jut­ro ruszę w świat by je spełniać. I nie myślę co będzie później, czy mi się uda czy nie. Lecz dążę do te­go by po drodze nie upaść i do­sięgnąć celu. -Aleksandra_Czarna